Pages

Utjecaj medija na percepciju ljepote
Utjecaj medija na percepciju ljepote
Dunja Hafner
U ovom radu bavimo se analizom medijskog utjecaja na percepciju ljepote srednjoškolske djece. Stvaranje ovog istraživačkog rada potaknuto je spoznajom da smo u današnjem modernom društvu svakodnevno okruženi medijskim slikama nerealno lijepih ljudi. U društvu i vremenu u kojem živimo izazovno je imati zdravu i neopterećenu percepciju o fizičkom izgledu i ljepoti kada je ona koju nameću masovni mediji sve samo ne takva. Jedan od ciljeva istraživanja jest utvrditi koliko utjecaja...
Utjecaj medija na percepciju stranih zemalja od strane mladih i školovanih osoba u Republici Hrvatskoj
Utjecaj medija na percepciju stranih zemalja od strane mladih i školovanih osoba u Republici Hrvatskoj
Dijana Marković
Mediji sve više objavljuju novinske priloge o iseljavanju građana iz Republike Hrvatske i pri tome, kako nam izgleda, prikazuju strane zemlje pretjerano privlačnima. Svaki taj prikaz ostavlja određeni dojam na čitatelja te ga potiče na razmišljanje o iseljavanju. U ovom radu će biti prikazani rezultati istraživanja provedenog na studentima o njihovoj želji za odlaskom u inozemstvo koje će biti popraćeno analizom sadržaja dnevnih novina Jutarnji list i Slobodna Dalmacija....
Utjecaj medija na razliku u percepciji žena između spolova
Utjecaj medija na razliku u percepciji žena između spolova
Ivona Stanić
Stvaranje stereotipa ovisi o znanju, iskustvu, okruženju i socijalnim normama. Rodni stereotipi se odnose na povezivanje određenih osobina s pojedincima ili grupama isključivo na temelju njihova spola i roda. Opasnost rodnih stereotipa nalazi se u činjenici da su se razvijali u skladu s razvitkom društva, zbog čega su duboko ukorijenjeni u ljudsku podsvijest te su dio nesvjesnih, automatskih procesa. Iako rodni stereotipi imaju štetne posljedice na oba spola, tradicionalni patrijarhat...
Utjecaj medija na socijalizaciju djece
Utjecaj medija na socijalizaciju djece
Aleksandra Hršak
U ovom se radu promišlja o ulozi masovnih medija u socijalizaciji djece. Rad je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu se kroz pregled teorija i istraţivanja o masovnim medijima nastoji odgovoriti na pitanje koliki je utjecaj medija na konzumente medijskih sadrţaja, odnosno na djecu kao dio populacije koji uz njih odrasta te kojima se počinju koristiti od najranije dobi. Naglasak je na potencijalnim negativnim utjecajima masovnih medija, poput prikazanih nasilnih scena, online...
Utjecaj oglašavanja u medijima na djecu
Utjecaj oglašavanja u medijima na djecu
Vjera Zenko
Današnji mediji puni su oglasa i reklama, budući da od toga „žive“, tj. financiraju svoj rad. Stoga velik udio sadržaja u medijima koji publika konzumira čini oglašavanje. U svom radu želim analizirati kako oglašavanje u medijima utječe na najpodložniju skupinu publike – na djecu. U našem društvu oglašavanje duboko utječe na način kako ljudi gledaju na život. Djeca i maloljetnici danas prate medijske sadržaje podjednako koliko i odrasli. ,,Budući da brojne obitelji...
Utjecaj ovisnosti roditelja na delikventno ponašanje i ovisnost maloljetnika-Analiza slučaja u Gradu Zagrebu
Utjecaj ovisnosti roditelja na delikventno ponašanje i ovisnost maloljetnika-Analiza slučaja u Gradu Zagrebu
Sara Čavrag
Cilj ovog završnog rada je analizirati etiologiju ovisnosti maloljetnih delinkvenata uz prikaz rizičnog čimbenika ovisnosti kod roditelja. U svrhu boljeg upoznavanja s pojmom maloljetničke delinkvencije, uz teorijski pristup ovom problemu, prikazat će se i trendovi maloljetničke delinkvencije u Europi i svijetu te statistički podaci o maloljetničkoj delinkvenciji u Hrvatskoj. Temeljem obrasca za analizu slučaja koji se koristi u istraživanju kriminaliteta maloljetnika koje provode...
Utjecaj prehrane na populacijsku dinamiku
Utjecaj prehrane na populacijsku dinamiku
Antonia Erent Ondrušek
Ovaj rad donosi pregled utjecaja prehrane na populacijsku dinamiku i društvene procese od prapovijesti do danas. Usvajanje poljoprivrede u neolitiku bilo je ključno za osnutak i razvoj prvih svjetskih civilizacija. Značajnije promjene u ljudskoj prehrani, a samim time i promjene u društvu i populacijskoj dinamici dogodile su se industrijskom i agrarnom revolucijom u Engleskoj između 18. i 19. stoljeća. Kasnije hrana, osim uloge prehranjivanja, počinje dobivati i druge uloge. U 20....
Utjecaj propagande na društvo druge polovice 20. stoljeća
Utjecaj propagande na društvo druge polovice 20. stoljeća
Ivana Devčić
Druga polovica 20. stoljeća pokazalo se kao razdoblje velikih promjena u svijetu. Politička previranja, borba za prevlast između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog saveza, uzela su maha u razdoblju Hladnog rata. Razlog društvenih promjena kroz povijesti leži u propagandi s kojom se nastojalo utjecati na stavove ljude, njihovo javno mnijenje te njihovu promjenu percepcije uopće. Za to su bili zaslužni dobro isplanirani propagandni modeli koji su se tijekom povijesti...
Utjecaj psihološke distance na promjenu duhovitosti sadržaja
Utjecaj psihološke distance na promjenu duhovitosti sadržaja
Kosjenka Jerman
Glavni cilj ovog istraživanja je bio ispitati razlike u procjeni duhovitosti vica s obzirom na psihološku distancu u odnosu na glavnog lika u vicu. U ispitivanju je sudjelovalo 307 studenata od kojih je 231 (75,2%) bilo ženskog spola. Korišten je upitnik koji je osim pitanja o osnovnim demografskim podacima sadržavao i pet viceva, pet pitanja o svakom vicu i ljestvicu semantičkog diferencijala kojom se ispitao stav o skupini o kojoj su bili vicevi. Ispitanici su podijeljeni u dvije...
Utjecaj pušenja na neke aspekte kognitivne izvedbe
Utjecaj pušenja na neke aspekte kognitivne izvedbe
Andrea Grus
Cilj ovog istraživanja bio je istražiti hoće li konzumacija jedne cigarete poboljšati kognitivnu izvedbu u tri kognitivne domene–pažnji, radnom pamćenju i obradi vidno–prostornih podataka, tj. mentalnim rotacijama. Istraživanje je provedeno na 22 povremena pušača starosti od 19–29 godina koji su izjavili da puše manje od jedne cigarete dnevno. Za mjerenje izvedbe na zadatku pažnje, radnog pamćenja i mentalnih rotacija korišten je računalni program E–prime 2.0 koji je...
Utjecaj radnog statusa, spola i aktivnosti traženja posla na zadovoljstvo životom
Utjecaj radnog statusa, spola i aktivnosti traženja posla na zadovoljstvo životom
Ana Dević
Cilj ovog istraživanja je ispitati postoje li statistički značajne razlike u zadovoljstvu životom s obzirom na radni status, spol i aktivnost traženja posla. U istraživanju je sudjelovalo 534 zaposlenih i 186 nezaposlenih osoba iz nacionalno reprezentativnog uzorka građana Republike Hrvatske. U radu su korišteni podaci 5. kruga međunarodnog europskog projekta Europsko društveno istraživanje – ESS, provedenog od Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Podaci su prikupljeni...
Utjecaj reklama kao medijskog sadržaja na djecu i mlade
Utjecaj reklama kao medijskog sadržaja na djecu i mlade
Ružica Herceg
Današnja djeca svakodnevno koriste masovne medije, stoga je vaţno prouĉiti i analizirati kako ti mediji utjeĉu na njih. Djeca su najosjetljiviji dio društva što se tiĉe korištenja medija jer još nemaju razvijeno kritiĉko mišljenje. Reklamna industrija je posebno usmjerena prema djeci i mladima. Zbog novca kojim djeca raspolaţu, kao i utjecaja koji imaju na novac svojih roditelja te s ciljem stvaranja cjeloţivotnih kupaca, reklamna industrija je prepoznala u djeci idealno...

Pages