Pages

Stres kod zdravstvenih djelatnika: usporedba medicinskih sestara na odjelima okologije i psihijatrije
Stres kod zdravstvenih djelatnika: usporedba medicinskih sestara na odjelima okologije i psihijatrije
Dragica Pejazić
Kada se istražuje stres kod zdravstvenih djelatnika najčešće se usporeĎuje jedan vrlo stresan bolnički odjel s drugim, manje stresnim odjelom. Doprinos ovoga rada je što se usporeĎuju dva vrlo stresna odjela, kako bi se lakše identificirali najintenzivniji stresori i omogućilo se djelovanje na posljedice koje izaziva. Cilj istraživanja je bio ispitati postoje li razlike u ukupnom doživljaju i percepciji stresa te vrsti stresora koji djeluju na medicinske sestre s odjela...
Stres kod zdravstvenih radnika u izvanbolničkim i bolničkim uvjetima
Stres kod zdravstvenih radnika u izvanbolničkim i bolničkim uvjetima
Katarina Capan
Cilj istraživanja bio je ispitati razlike u ukupnom doživljaju stresa i percepciji stresa te vrsti stresora između medicinskih sestara-medicinskih tehničara u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, jedinici intenzivnog liječenja i izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi. Također, ispitivala se razlika u ukupnom doživljaju stresa i percepciji stresa s obzirom na sociodemografska obilježja (spol, dob, ukupnu duljinu radnog staža i završeni stupanj obrazovanja). U istraživanje je...
Stres na radnom mjestu medicinskih sestara i tehničara
Stres na radnom mjestu medicinskih sestara i tehničara
Ana Gazivoda
Stres na radnom mjestu primarni je problem Europske agencije za sigurnost i zdravlje na poslu. Zdravstvo je radno vrlo intenzivan i ekonomski jedan od najvećih sektora Europske unije, a zdravstveni djelatnici prepoznati su kao profesija koja je visoko stresna. Ovim istraživanjem nastoji se prepoznati i ocijeniti intenzitet čimbenika stresa na radu kod sestrinskog osoblja u jedinicama intenzivnog liječenja, na kirurškom odjelu, u službi hitne medicinske pomoći i na onkološkom...
Stres, zdravstveno ponašanje i akademski uspjeh
Stres, zdravstveno ponašanje i akademski uspjeh
Antonija Džepina
Cilj istraživanja je provjeriti postoji li povezanost između uspješnosti studiranja, izloženosti stresu, načina suočavanja sa stresom i zdravstvenog ponašanja. U istraživanju je sudjelovalo 125 studenata diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu (69 ženskih i 56 muških) između 21 i 27 godine. Način odabira uzorka je prigodan te je ispitivanje provedeno grupno na fakultetima tijekom nastave i pod pauzama. Za potrebe istraživanja izrađen je upitnik koji se sastoji od 4 mjere...
Stresni aspekti rada u policijskoj službi
Stresni aspekti rada u policijskoj službi
Lucija Popek
Zanimanje policijskog službenika slovi kao jedno od najstresnijih zanimanja. Stres općenito razorno djeluje na psihičko i tjelesno funkcioniranje i zdravlje. Psihička i fizička stabilnost i zdravlje važni su preduvjeti za obavljanje bilo kojeg posla, a posebno policijskog. Ukoliko ti osnovni preduvjeti nisu zadovoljeni, događaju se pogreške koje mogu imati negativne posljedice za policijske službenike poslovno i privatno, ali i za društvo u cjelini. U svijetu postoji veći broj...
Stripske adaptacije hrvatske dječje književnosti
Stripske adaptacije hrvatske dječje književnosti
Dolores Desančić
Ovaj rad bavi se stripskom adaptacijom hrvatske dječje književnosti, odnosno adaptacijom obaveznih osnovnoškolskih lektirnih naslova. Prvi dio rada sadrži osnovne informacije o stripu: njegovu definiciju, (pret)povijest, značajna djela itd., kako u Hrvatskoj tako i izvan nje. U drugom dijelu rada, na određenim književnim djelima tj. na njihovim stripskim adaptacijama, prikazat će se kako se književno djelo transformira kroz strip.
Struktura obitelji, dohodak i subjektivno siromaštvo u Republici Hrvatskoj
Struktura obitelji, dohodak i subjektivno siromaštvo u Republici Hrvatskoj
Pero Ivanko
U posljednjih pedeset godina u Hrvatskoj je došlo do mnogobrojnih promjena u strukturi obitelji, udjelu alternativnih obiteljskih oblika, te u broju rođene djece u i izvan braka. Uz navedene promjene dolaze i mnoge druge poput onih vezanih uz obrazovanje i participaciju žena na tržištu rada. Sve navedene promjene mogle bi se odraziti na siromaštvo, stoga se nameće pitanje kakve implikacije promjene u sastavu, sociodemografskim i socioekonomskim karakteristikama članova kućanstva...
Studentski.hr - poslovne, strukturne i sadržajne značajke portala
Studentski.hr - poslovne, strukturne i sadržajne značajke portala
Lucija Kosor
Poznata je paradigma prema kojoj se mediji definiraju kao četvrta vlast, ili prema nekima, sedma sila. Naravno, moć medija ne može se promatrati kao isključivo negativnu, prije kao vrlu korisnu. Društvena odgovornost znači da mediji trebaju služiti pojedincu i društvu u cjelini. Mediji služe i obraćaju se publici koja nikada nije jedinstvena te kroz obilje informacija konzumenti medija sami odabiru i filtriraju informacije koje su im korisne, bitne ili zanimljive. Iz cijele...
Studija slučaja viđenja vlastitog mjesta u društvu kod mladih iz različitih znanstvenih disciplina
Studija slučaja viđenja vlastitog mjesta u društvu kod mladih iz različitih znanstvenih disciplina
Lana Končevski
Suvremena generacija mladih u Hrvatskoj izložena je mnogim turbulentnim društvenim okolnostima. Nalazimo se u vremenu ekonomske, ali i moralne krize. Novije generacije mladih obilježava trend pasivnosti. Mladi sve rjeđe sudjeluju u pitanjima javne stvari jer je općenita građanska atmosfera obilježena primjetnim demokratskim deficitom i nepovjerenjem prema političkim procesima i akterima. Uz to, gospodarska i socijalna kriza potaknuli su iseljavanje mladih iz Hrvatske do te mjere...
Stvar po sebi: suvišni koncept ili epistemički ideal?
Stvar po sebi: suvišni koncept ili epistemički ideal?
Borna Tomljenović Belicza
Ovaj rad će se baviti jednim dobro poznatim filozofskim pojmom. Stvar po sebi, kao koncept, ideja, pojam, bit će njegov temeljni interesni predmet. U uvodnom dijelu čitatelja će se ukratko upoznati s osnovnim tvrdnjama Kantove transcendentalne estetike i transcendentalne logike i to s ciljem boljeg razumijevanja konteksta u kojem je pojam stvar po sebi nastao. Prvenstveno će se dakle razmatrati Kantovi stavovi o naravi i granicama ljudske spoznaje, iz čega će se moći iščitati...
Subjektivna dobrobit i zdrave životne navike
Subjektivna dobrobit i zdrave životne navike
Loreta Drenški
Cilj istraživanja bio je ispitati povezanost između subjektivne dobrobiti i zdravih životnih navika. Subjektivna dobrobit definirana je kroz zadovoljstvo trenutnom životnom situacijom, pozitivnim i negativnim afektima, dok su zdrave životne navike obuhvaćale varijable pušenje, konzumiranje alkohola i bavljenje fizičkom aktivnošću. Istraživanje je provedeno na uzorku od N=8668 sudionika u sklopu istraživanja Nacionalnog indeksa sreće, koje su provodili Hendal d.o.o., časopis...
Subjektivni aspekti kvalitete života kao čimbenici duljine života
Subjektivni aspekti kvalitete života kao čimbenici duljine života
Ana Kroflin
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati doprinos sociodemografskih karakteristika, kvalitete života i odnosa s obitelji te subjektivnog funkcioniranja u objašnjenju duljine života u starosti te proučiti međusoban odnos tih varijabla. Istraživanje je provedeno na uzorku od 191 sudionika minimalne starosti od 85 godina - korisnika 13 zagrebačkih domova za starije i nemoćne. Sudionici su ispitani u razdoblju od 2007. do 2009. godine. Životni status i dob njihove smrti utvrđeni su...

Pages