Pages

Roditeljski stres i opća psihička uznemirenost roditelja djece s poremećajem iz autističnog aspekta
Roditeljski stres i opća psihička uznemirenost roditelja djece s poremećajem iz autističnog aspekta
Paula Herceg
Cilj ovog rada bio je ispitati razlike u razini roditeljskog stresa i ponašajnih problema djece s autizmom, te vrstama socijalne podrške i strategijama suočavanja sa stresom između roditelja s visokom i niskom općom psihičkom uznemirenosti kao i ispitati povezanost roditeljskog stresa s karakteristikama djece i roditelja, te vrstama socijalne podrške i strategijama suočavanja sa stresom. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 35 roditelja djece s autizmom. Djeca su bila uključena u...
Roditeljsko ponašanje, privrženost roditeljima i zadovoljstvo životom kod adolescenata
Roditeljsko ponašanje, privrženost roditeljima i zadovoljstvo životom kod adolescenata
Lidija Gajšek
Obiteljska klima u kojoj su članovi obitelji emocionalno bliski te se meĎusobno poštuju i uvaţavaju pogoduje osjećaju zadovoljstva ţivotom adolescenata. Stoga je cilj istraţivanja bio utvrditi u kojoj mjeri percipirano roditeljsko ponašanje i privrţenost roditelju mogu predvidjeti zadovoljstvo ţivotom adolescenata. U istraţivanju je sudjelovalo 262 učenika srednjih škola koji su ispunili Inventar dječjih procjena roditeljskog ponašanja, Inventar privrţenosti roditeljima i...
Roditeljstvo i ispitna i socijalna anksioznost
Roditeljstvo i ispitna i socijalna anksioznost
Marina Grgić
Cilj istraživanja bio je utvrditi u kolikoj mjeri percipirano roditeljsko ponašanje može predvidjeti izraženost simptoma ispitne i socijalne anksioznosti. Istraživanje je provedeno na N=287 učenika srednje škole koji su ispunili Upitnik ispitne anksioznosti, Ljestvicu anksioznosti u socijalnim interakcijama, Ljestvicu socijalne fobije, Upitnik percipiranih stilova roditeljstva te Upitnik roditeljskog ponašanja. Utvrđena je značajna razlika između djevojka i mladića u izraženosti...
Rodna ideologija u medijima. Analiza sadržaja portala "narod.hr" i "index.hr".
Rodna ideologija u medijima. Analiza sadržaja portala "narod.hr" i "index.hr".
Marijana Šalić
U ovome diplomskom radu posebna je pozornost posvećena temi rodne ideologije koja polazi od opravdanosti razlikovanja spola i roda, ali i potrebe da čovjek sam bira kojeg je roda. U svrhu diplomskog rada provedena je analiza sadržaja portala index.hr i narod.hr. Cilj ovog rada je utvrditi jesu li su navedeni mediji u svojim prilozima o rodnoj ideologiji pristrani, istražiti u kojoj mjeri oba medija podliježu senzacionalizmu, utvrditi izvore informacija u izvještavanju te koji od...
Rodna osnova diskriminacije žena pri napredovanju na poslu - problemi staklenog stropa
Rodna osnova diskriminacije žena pri napredovanju na poslu - problemi staklenog stropa
Sonja Trajanovski
Jedna od mnogobrojnih karakteristika (post)modernizacijskih procesa su emancipacijski procesi i pokreti koji su rezultirali sve jačim ulaskom žena na svjetsko tržište. Žene su svojim radom znatno doprinijele razvoju globalne ekonomije, ali veliki broj njih i dalje se suočava s određenim poteškoćama i preprekama na svom radnom mjestu. Uzmemo li u obzir činjenicu da su žene počele zarađivati vlastitu plaću tek u prošlom stoljeću, potpuno je očekivana bojazan da nas očekuje...
Rodna problematika u medijima: prikaz spolova u reklamama hrvatskih izdanja stranih muških i ženskih časopisa
Rodna problematika u medijima: prikaz spolova u reklamama hrvatskih izdanja stranih muških i ženskih časopisa
Katarina Peroković
U radu je proučavana rodna problematika u medijima. Istraživan je prikaz spolova u medijima, s posebnim naglaskom na to jesu li muškarci i žene stereotipno prikazani u sadržajima koji su njima posredovani. S obzirom na to da se radi o kompleksnoj temi u kojoj je jednim istraživanjem nemoguće obuhvatiti rodnu problematiku u svim medijima, odabran je samo jedan određeni aspekt. Predmet istraživanja bile su reklame hrvatskih izdanja stranih muških i ženskih časopisa. U istraživanju...
Rodna problematika u romanima Marije Jurić Zagorke
Rodna problematika u romanima Marije Jurić Zagorke
Ana Jagatić-Petrinec
U ovom završnom radu obrađena je tema rodne problematike u romanima Marije Jurić Zagorke. Osim što je Zagorka bila autorica prvog hrvatskog kriminalističkog romana (Kneginja iz Petrinjske ulice) bila je ujedno i prva hrvatska novinarka te prva domaća sufražetkinja. Također, autorica je nekih od najčitanijih hrvatskih romana i zauzima bitno mjesto u povijesti tog vremena. Cilj ovog rada bio je dobiti uvid u rodnu problematiku impregniranu u njezinim književnim djelima, transvestiju...
Rodna problematika u romanima Marije Jurić Zagorke
Rodna problematika u romanima Marije Jurić Zagorke
Ana Jagatić-Petrinec
U ovom završnom radu obrađena je tema rodne problematike u romanima Marije Jurić Zagorke. Osim što je Zagorka bila autorica prvog hrvatskog kriminalističkog romana (Kneginja iz Petrinjske ulice) bila je ujedno i prva hrvatska novinarka te prva domaća sufražetkinja. Također, autorica je nekih od najčitanijih hrvatskih romana i zauzima bitno mjesto u povijesti tog vremena. Cilj ovog rada bio je dobiti uvid u rodnu problematiku impregniranu u njezinim književnim djelima, transvestiju...
Rodne razlike u nezadovoljstvu izgledom
Rodne razlike u nezadovoljstvu izgledom
Dajana Blažević
Cilj istraživanja bio je istražiti odnos između nezadovoljstva vlastitim izgledom, samopoštovanja, perfekcionizma te korištenja Facebooka, kao i ispitati postoje li rodne razlike ?u navedenim konstruktima kao i njihovom odnosu. Istraživanju je pristupilo 621 sudionika koji su trebali popuniti online upitnik napravljen na stranici za izradu anketa i upitnika "Qualtrics Survey Software”. Upitnik je sadržavao: Upitnik općeg nezadovoljstva tjelesnim izgledom (BSQ), revidiniranu verziju...
Rodno stereotipiziranje u svijetu rada: povezanost s rodnim ulogama, profesionalnim interesima te nekim vrijedosnim orijentacijama studenata
Rodno stereotipiziranje u svijetu rada: povezanost s rodnim ulogama, profesionalnim interesima te nekim vrijedosnim orijentacijama studenata
Dora Popović
Nejednaka zastupljenost muškaraca i žena u različitim disciplinama unutar svijeta rada se najčešće pripisuje razlikama u njihovim profesionalnim interesima, a jedan od bitnih faktora održavanja ovih razlika je i rodno stereotipiziranje pojedinih disciplina. Cilj ovog istraživanja je utvrditi razinu i korelate rodnog stereotipiziranja aktivnosti kod studenata i studentica Sveučilišta u Zagrebu, kao i prediktore dimenzije interesa stvari-ljudi. Uzorak je činilo 319 studenata...
Roman Bijeg Milutina Cihlara Nehajeva u interpretaciji Stanka Lasića
Roman Bijeg Milutina Cihlara Nehajeva u interpretaciji Stanka Lasića
Ivona Breljak
U ovoj završnoj radnji analiziran je roman Bijeg Milutina Cihlara Nehajeva s kritičkim uvidom u interpretaciju književnog teoretičara i povjesničara Stanka Lasića. Autorica je svoju interpretaciju temeljila na izvornoj, obimnoj i rukopisnoj doktorskoj disertaciji Stanka Lasića, te je ostvarila uvid u neke druge književno-kritičke prosudbe istoga djela. Upravo zato što je obimna Lasićeva doktorska disertacija ostala neobjavljena te njegova interpretacija nije izravno integrirana u...
Roman u viktorijanskoj Engleskoj - odnos teksta i konteksta
Roman u viktorijanskoj Engleskoj - odnos teksta i konteksta
Monika Jerković
Rad ne sadrži sažetak.

Pages