Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Tri staroegipatska skarabeja iz Arheološke zbirke franjevačkog samostana u Košljunu, Hrvatska

Tomorad, Mladen; Sliwa, Joachim (2015)