Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
SVJEDOČANSTVA UKLESANA U KAMENU – GROBNICE I NADGROBNI NATPISI BOKELJA, BUDVANA I BARANA U MLECIMA I NA OTOCIMA MLETAČKE LAGUNE (16. – 19. STOLJEĆE)

Maja MATASOVIĆ, Lovorka ČORALIĆ – Maja KATUŠIĆ – (2016)