diplomski rad
Femicid u kontekstu ukupnog nasilja i viktimizacije na štetu žena u Hrvatskoj u 21. stoljeću

Valentina Asančaić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Podaci o radu
NaslovFemicid u kontekstu ukupnog nasilja i viktimizacije na štetu žena u Hrvatskoj u 21. stoljeću
AutorValentina Asančaić
Voditelj/MentorIrena Cajner Mraović (mentor)
Sažetak rada
Polazeći od definicije nasilja na štetu ţena te problematike definiranja pojma femicida u radu je dan prikaz trendova kretanja broja ţena ţrtvi ubojstva te kaznenih djela protiv ţivota i tijela (ubojstvo, teško ubojstvo, tjelesna ozljeda i teška tjelesna ozljeda), kaznenih djela protiv imovine (kraĎa, teška kraĎa, razbojništvo, razbojnička kraĎa, prijevara), kaznenih djela protiv spolne slobode (silovanje, bludne radnje), kaznenih djela protiv osobne slobode (prijetnja) te kaznenih djela protiv radnih odnosa (povreda prava na rad) u Hrvatskoj u razdoblju od 1999. do2013. godine. Koristeći se sluţbenim statističkim podacima MUP-a RH o prijavljenim kaznenim djelima, metodom vremenskih serija te relativnim stopama promjene, utvrĎeni su trendovi kretanja broja prijavljenih ţrtava s obzirom na spol i stadij izvršenja kaznenog djela u Hrvatskoj u promatranom razdoblju. Pokazalo se kako je broj ţena ţrtava ubojstva i ostalih kaznenih djelan prosječno godišnje znatno oscilirao. Iako je na ukupnom uzorku ţrtava ubojstva u Hrvatskoj u promatranom razdoblju utvrĎen veći relativni udio pokušanih nego dovršenih ubojstava, ţene ipak relativno češće bivaju ţrtvama dovršenog ubojstva i to u slučajuk ada je počinitelj njihov intimni partner ili druga bliska osoba muškog spola. Što se tiče viktimizacije ostalim kaznenim djelima, uočeno je da su ţene relativno znatno češće nego muškarci evidentirane kao ţrtve razbojničke kraĎe i razbojništva, no takav podatak moţe dobrim dijelom biti posljedica veće spremnosti ţena da prijavljuju takav oblik viktimizacije nego što je to slučaj sa ţrtvama razbojništva muškog spola. Ukupnost dobivenih podataka pokazuje da su ţene u Hrvatskoj u novije doba, kada društvo poduzima znatne napore u smislu rodne jednakosti, izloţene skrivenim oblicima viktimizacije nasiljem.
Ključne riječifemicid nasilje na štetu ţena socio-ekološki model trendovi
Naslov na drugom jeziku (engleski)Femicide in the Context of Overall Violence and Victimization against Women in 21st Century Croatia
Povjerenstvo za obranuIrena Cajner Mraović
Dario Pavić
Vanja Šimičević
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
Ustrojstvena jedinica niže razineODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Sociologija
Posebne sociologije
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaSociologija (jednopredmetni)
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra sociologije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. soc.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-09-29
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Starting from the definition of violence against women and the problems of defining the concept of femicide in the paper is given an overview of trends in the number of women victims of murder and criminal offenses against life and limb (murder, manslaughter, bodily injury and serious bodily injury), criminal offenses against property (theft , aggravated theft, banditry, robbery, fraud), criminal offenses against sexual freedom (rape, indecent acts), criminal offenses against personal liberty (the threat) and criminal offenses against labor relations (violation of the right to work) in Croatia in the period from 1999. until 2013. Using official statistics from MUP RH on reported crimes, the method of time series and the relative rates of change showed trends in the number of reported victims with regard to sex and stage of committing a crime in the observed period. It turned out that the number of women victims of murder and other criminal offenses was considerably fluctuated. Although the total sample of murder victims in Croatia in the period determined by a higher relative proportion of attempted murder, still women are relatively frequently victims of murder in circumstances in which the perpetrator is their intimate partner or close male. Regarding victimization other offenses, it has been observed that women are relatively more often than men registered as victims of banditry and robbery, but such information may largely be due to greater willingness of women to report this form of victimization than is the case with men like victims of robbery. The totality of the data obtained shows that women, in Croatia in recent times, when the society has made considerable efforts in terms of gender equality, are exposed to hidden forms of victimization by violence.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)femicide violence against women socio-ecological model trends
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:123369
PohranioRužica Grbešić