Znanstveni rad - Pregledni rad
Pisma Franje Račkoga Vatroslavu Jagiću (1862–1873)

Jembrih, Alojz; Vukićević, Marko (2013)