Pages

PRIVATNI PROSTOR ANTIČKOG GRADA NA TLU LIBURNIJE
PRIVATNI PROSTOR ANTIČKOG GRADA NA TLU LIBURNIJE
Sonja Kirchhoffer
Privatni prostor na tlu predrimske i antičke Liburnije nije bio do sada u središtu interesa arheoloških i povijesnih istraživanja. Upravo je slaba istraženost te teme bila razlog pisanja ove disertacije u kojoj se primarno analizirala do sada objavljena građa o najznačajnijim liburnskim sredinama, dakle onima koje su imale najčešće uvažen status kolonije ili municipija. Kroz analizu dostupne objavljene materijalne građe, literarnih izvora, a u pojedinim primjerima i epigrafije,...
Političko djelovanje Augusta Košutića tijekom Drugog svjetskog rata i poraća (1941.-1964.)
Političko djelovanje Augusta Košutića tijekom Drugog svjetskog rata i poraća (1941.-1964.)
Anđelko Vlašić
Cilj doktorskoga rada jest na temelju dostupnoga arhivskoga gradiva, objavljenih dokumenata, tiska i rezultata dosadašnjih historiografskih istraživanja proširiti spoznaje o ulozi Augusta Košutića u političkim zbivanjima tijekom Drugoga svjetskog rata i poraća (1941.-1964.) te time dati doprinos jednoj važnoj temi hrvatske povijesti i potaknuti istraživače na daljnja istraživanja navedenoga razdoblja. Istraživanje je uvelike temeljeno na arhivskom gradivu koje još do prije...
Polunomadsko i ruralno društvo i proces urbanizacije na prostoru Sirije i Palestine u brončano i željezno doba
Polunomadsko i ruralno društvo i proces urbanizacije na prostoru Sirije i Palestine u brončano i željezno doba
Eva Katarina Glazer
Nastanak gradova na prostoru Sirije i Palestine značajan je civilizacijski doseg, koji je zahvatio mnogo širi prostor od spomenutoga na početku RBr razdoblja, a može se objasniti i usporediti sa sličnim regijama u sličnim uvjetima. Iako se prostor Levanta odlikuje specifičnim uvjetima pod kojima se urbanizacija razvijala početkom brončanog doba, ono što ovaj prostor uistinu čini specifičnim, jest činjenica da su ti gradovi u relativno kratko doba nakon svog nastanka većinom...
Povijest sportskoga mačevanja u Zagrebu
Povijest sportskoga mačevanja u Zagrebu
POPOVČIĆ ANA
Predmet ovoga istraživanja bila je povijest sportskoga mačevanja u Zagrebu. Mačevanje je promatrano kao društveni fenomen, obrađeni su dvoboji koji su u Zagrebu bili uobičajeni do Prvoga svjetskoga rata, no naglasak je stavljen na formiranje mačevanja kao modernoga sporta te njegov razvoj. U radu su obrađeni najvažniji događaji, osobe i mačevalačke organizacije, a nastanak i razvoj mačevalačkoga sporta promatran je u kontekstu političkih i društvenih zbivanja koja su imala...
Povijest sustavnih arheoloških istraživanja u Sisku od 16. stoljeća do 1941.
Povijest sustavnih arheoloških istraživanja u Sisku od 16. stoljeća do 1941.
Vlatka Vukelić
Za izradu topografije antičke Siscije potrebno je izraditi strukturalnu analizu, a potom i sintezu arhivskoga gradiva iz razdoblja ranoga i razvijenoga novovjekovlja. Ta rukopisna ostavština zahtijeva interdisciplinaran pristup proučavanja. Nakon utvrđivanja svih okolnosti u kojima su bilješke nastale, uslijedila je kronološka usporedba s ranijim i kasnijim istraživanjima terena, te stanje njihove obrade. Na taj način obrađeno arhivsko gradivo pridonosi potpunijem stvaranju...
Povijest škola sestara Klanjateljica Krvi Kristove u BiH (1880. - 1945.)
Povijest škola sestara Klanjateljica Krvi Kristove u BiH (1880. - 1945.)
Viktoria Košak
Cilj rada bio je istražiti i prikazati osnivanje i djelovanje osnovnih, viših djevojačkih i građanskih škola te ostalih odgojno-obrazovnih djelatnosti sestara Klanjateljica Krvi Kristove u BiH od 1880. do 1945. Rad se temelji na neobjavljenim izvorima iz dva arhiva Klanjateljica, drugim neobjavljenim i objavljenim izvorima i literaturi. Metodološki je podijeljen na nekoliko cjelina: nakon uvoda u drugoj cjelini prikazan je širi društveno-povijesni kontekst u koji dolaze Klanjateljice...
RELIGIOZNOST STANOVNIKA VUKOVARA ZA  VRIJEME OPSADE 1991.
RELIGIOZNOST STANOVNIKA VUKOVARA ZA VRIJEME OPSADE 1991.
Ivana Bendra
Socioreligijska istraživanja fenomena religioznosti u Hrvatskoj započela su krajem 60-ih godina prošloga stoljeća. Iako se navedenom fenomenu pristupalo kao kompleksnom, u početnim istraživanjima većinom je istraživana samo crkvena religioznost. No, s vremenom se, prihvaćanjem petodimenzionalnoga modela (Glock i Stark), takav jednodimenzionalan pristup zamjenjuje višedimenzionalnim, koji omogućava istraživanje i onih dimenzija fenomena religioznosti koje nisu izravno vezane uz...
Razvoj hrvatskoga leksika na razmeđi tisućljeća
Razvoj hrvatskoga leksika na razmeđi tisućljeća
Branka Barić
Hrvatski je jezik zajedno s hrvatskim društvom u posljednjih dvadeset godina 20. stoljeća doživio značajne promjene. Pojačana dinamika jezičnih promjena posljedica je razvoja društveno-političkih, globalizacijskih i tehnoloških dostignuća koja svakodnevno mijenjaju leksičku sliku jezika. Jezične promjene devedesetih godina najbolje se vide kroz različite leksičke slojeve jezika poput skupina leksema internacionalizama, nekadašnjih „zajedničkih“ srpsko-hrvatskih leksema,...
Recepcija didaktičko-metodičkih inovacija u hrvatskim gimnazijskim udžbenicima povijesti od 2003. do 2008. godine
Recepcija didaktičko-metodičkih inovacija u hrvatskim gimnazijskim udžbenicima povijesti od 2003. do 2008. godine
Rona Bušljeta
S obzirom na to da se u znanstvenim istraživanjima udžbenika, posebice kada je riječ o udžbenicima povijesti, prednost najčešće davala analizi njegove sadržajne strane, u ovome se radu, ne osporavajući pritom važnost informacije koju udžbenik prenosi, udžbenik prvenstveno promatra kao didaktičko-metodički uređeno nastavno sredstvo. U određivanju poželjne didaktičko-metodičke koncepcije udžbenika, pošlo se od teoretskih postavki nastave, konzultirala se naša zakonska...
Recepcija gotičkoga svoda u Hrvatskoj
Recepcija gotičkoga svoda u Hrvatskoj
Marina Šimunić Buršić
Recepcija gotičkoga svoda u Hrvatskoj istražuje se kroz strukturalnu analizu brojnih relevantnih primjera gotičkih svodova u Hrvatskoj. Cilj istraživanja je nadopuniti postojeće spoznaje o gotičkom graditeljstvu u Hrvatskoj na temelju razumijevanja važnog konstruktivno-oblikovnog elementa: svoda. Svod bitno utječe na značajke zgrade kao cjeline, a budući da je prisutan kod većine sačuvanih sakralnih gotičkih zdanja u Hrvatskoj, recepcija gotičkog svodovnog sustava dobro ocrtava...
Republikanski etos Dubrovačke Republike: odgojne teorije i praksa
Republikanski etos Dubrovačke Republike: odgojne teorije i praksa
Marinko Šišak
Predmet istraživanja u ovom radu je aristokratsko republikansko uređenje Dubrovačke Republike, njegovo konstituiranje i trajanje u očuvanju dubrovačkih interesa i cjeline, institucija vlasti te socijalizaciji pučanstva. Obrazovni sustav kao i kao i ostali dijelovi društva imao je svoju pragmatičnu ulogu vezanu uz gospodarske ciljeve. Dubrovački školski sustav kao i u ostalim zajednicama služio je u legitimizirajućim procesima u zajednici, prihvaćanju i učvršćivanju normi i...
SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE: ORGANIZACIJA I DJELOVANJE (1945. – 1953.)
SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE: ORGANIZACIJA I DJELOVANJE (1945. – 1953.)
Nenad Bukvić
U legitimiranju komunističke vlasti u Hrvatskoj/Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata važnu ulogu imale su i tradicionalne institucije zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti. Njihovo oblikovanje u Federalnoj Državi/Narodnoj Republici Hrvatskoj započelo je 1943. te je nastavljeno do donošenja Ustava NRH 18. siječnja 1947., kojim dobivaju ustavnu potvrdu. U odnosu na njihove ustavne pozicije, u dosadašnjim istraživanjima poslijeratnog političkog sustava u Hrvatskoj zaključeno je da...

Pages