Pages

UPRAVA U SAVSKOJ BANOVINI  (1929.-1939.) – IZMEĐU DRŽAVNOG CENTRALIZMA I SUPSIDIJARNOSTI
UPRAVA U SAVSKOJ BANOVINI (1929.-1939.) – IZMEĐU DRŽAVNOG CENTRALIZMA I SUPSIDIJARNOSTI
Stipica Grgić
Problem odnosa središnje državne vlasti i lokalnih samouprava važno je pitanje u oblikovanju moderne države. Prevelika centralizacija države pokazala je brojne negativne karakteristike, ali i dugotrajne posljedice na društvo. Stoga povijesna perspektiva može pomoći razumijevanju današnjih problema u odnosu države i društva. Za temu doktorskog rada izabrano je razdoblje šestosiječanjske diktature, jer je to kratko razdoblje prijelomno u hrvatskoj povijesti. Naime, dotadašnja...
URBANA ELITA ZAGREBAČKOG GRADECA OD SREDINE 14. DO POČETKA 16. STOLJEĆA
URBANA ELITA ZAGREBAČKOG GRADECA OD SREDINE 14. DO POČETKA 16. STOLJEĆA
Bruno Škreblin
Gradec je od 1242. imao status slobodnog kraljevskog grada što znači da je uživao visok stupanj autonomije u unutarnjem pravnom i političkom uređenju. Na čelu gradske općine nalazio se sudac, a uz njega izvršnu i sudsku vlast obnašali su prisežnici i vijećnici. U središtu zanimanja ove disertacije nalazit će se upravo građani koji su obnašali spomenute više upravne funkcije budući da su one bile povjeravane najbogatijim i najuglednijim građanima. Na temelju arhivske građe...
USTROJSTVO I DJELOVANJE SENJSKE KAPETANIJE OD NJEZINA OSNUTKA DO ORGANIZACIJE VOJNE KRAJINE PO VRHOVNOM ZAPOVJEDNIKU IVANU LENKOVIĆU (1469.-1563.)
USTROJSTVO I DJELOVANJE SENJSKE KAPETANIJE OD NJEZINA OSNUTKA DO ORGANIZACIJE VOJNE KRAJINE PO VRHOVNOM ZAPOVJEDNIKU IVANU LENKOVIĆU (1469.-1563.)
Vedran Klaužer
Senjska kapetanija je od svojeg osnutka 1469. godine pa nadalje u dosadašnjoj vojnokrajiškoj historiografiji smatrana najstarijim integralnim dijelom Vojne krajine. Kako po pitanju detaljnog proučavanja navedene tvrdnje i njene provjere do sada nije bilo konkretnih analiza ustrojstva i razvoja ove vojno-administrativne jedinice bitne za shvaćanje procesa kasnijeg razvoja vojnokrajiškog društva i sustava, ovo istraţivanje će donijeti po prvi puta detaljnu analizu razvoja Senjske...
UTJECAJ GRČKOGA JEZIKA NA LEKSIK NAJSTARIJE FAZE HRVATSKE REDAKCIJE STAROSLAVENSKOGA JEZIKA
UTJECAJ GRČKOGA JEZIKA NA LEKSIK NAJSTARIJE FAZE HRVATSKE REDAKCIJE STAROSLAVENSKOGA JEZIKA
Milica Mikecin
Hrvatskoglagoljična književnost od svojih je začetaka potkraj 11. stoljeća pa sve do početka 14. stoljeća – u takozvanom „razdoblju fragmenata“ – bila vezana za bizantskostaroslavensku književnu predaju i u svojoj osnovi oslonjena na tekstove staroslavenske književnosti prevedene s grčkoga jezika. Slijedom toga i mnoge kasnije hrvatskoglagoljične knjige od 14. pa sve do u 18. stoljeće – pretežno misali, brevijari i zbornici – između ostaloga sadrņe i najstarije...
Utjecaji prosvjetiteljstva na razvoj Slavonije u 18. i početkom 19. stoljeća
Utjecaji prosvjetiteljstva na razvoj Slavonije u 18. i početkom 19. stoljeća
Ivančica Marković
Slavonija je tijekom 18. stoljeća doživjela korijenite promjene. Nakon mira u Srijemskim Karlovcima i dolaskom austrijske vlasti započinje novo razdoblje u povijesti Slavonije. Godine 1745., odlukom Marije Terezije, tri su slavonske županije, Virovitička, Požeška i Srijemska, stavljene pod upravu Hrvatskog sabora i bana. Vojna krajina došla je pod upravu bečkog Dvorskog ratnog vijeća. Ta politička granica utjecala je na stvaranje slike o podvojenom društvu u Slavoniji. Na jednoj...
VUKOVAR U DRUGOJ POLOVICI 20. STOLJEĆA: DRUŠTVENI UZROCI NASILJA
VUKOVAR U DRUGOJ POLOVICI 20. STOLJEĆA: DRUŠTVENI UZROCI NASILJA
Sandra Cvikić
Temeljno pitanje koje se nalazi u osnovi ovog doktorskog rada odnosi se na propitivanje mogućnosti provedbe sveobuhvatnog kvalitativnog znanstvenog istraživanja vukovarskog društvenog konteksta za razdoblje 1945. – 1991. godine, s ciljem da se istraže i objasne višestruki uzroci nasilja koji su doveli do masovnih zločina u Vukovaru 1991. godine. Stoga se analize kritičkog pristupa usmjeravaju na socijalne konstrukcije realnosti (Berger i Luckmann, 1966), pri čemu se fokusira na...
Velikosrpska politička propaganda uoči raspada Jugoslavije na primjeru srbijanskog tiska od donošenja Memoranduma SANU do početka ratnih sukoba u Hrvatskoj (1986-1991)
Velikosrpska politička propaganda uoči raspada Jugoslavije na primjeru srbijanskog tiska od donošenja Memoranduma SANU do početka ratnih sukoba u Hrvatskoj (1986-1991)
Željka Križe
Cilj istraživanja koje je prezentirano u ovom doktorskom radu jest prikazati ulogu srbijanskog tiska u procesu političke mobilizacije srpskog naroda za ideju prema kojoj bi se svi Srbi okupili u jednoj jedinstvenoj državi te njegovu ulogu u procesu stvaranja predkonfliktnog ozračja, koje je posljedično vodilo i pokretanju ratova na području bivše Jugoslavije. Kroz rad se nastoji analizirati i opisati značajke i metode velikosrpske propagande u razdoblju od sredine osamdesetih do...
ZNAČENJE NADSLOVAKA U RJEČNIKU PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA LEXICON LATINO-ILLYRICUM
ZNAČENJE NADSLOVAKA U RJEČNIKU PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA LEXICON LATINO-ILLYRICUM
Bojan Marotti
U svome je rječniku Lexicon Latino-Illyricum Pavao Ritter Vitezović (1652. – 1713.) pri zapisu hrvatskih, ali i latinskih riječi rabio stanovite nadslovke. Pojedini su hrvatski pisci rabili uglavnom tri znaka, naslijeđena iz tradicije grčkih gramatika: oštri, tupi i zavinuti. Porabu tih triju znakova možemo pratiti kakvih 250 godina, od Kašićeve slovnice Institutiones linguae Illyricae (1604.), pa do polovice 19. stoljeća. No nisu svi pisci rabili spomenute znakove u istome...
ČASOPIS DR. ANTE CILIGE „NA PRAGU SUTRAŠNJICE“ (1974.-1984.) U KONTEKSTU HRVATSKOG ISELJENIČKOG TISKA
ČASOPIS DR. ANTE CILIGE „NA PRAGU SUTRAŠNJICE“ (1974.-1984.) U KONTEKSTU HRVATSKOG ISELJENIČKOG TISKA
Mislav Rubić
Gotovo je cijelo jedno stoljeće aktivnog političkog života ostalo iza Ante Cilige. Rođen je u katoličkoj obitelji u Istri 20. veljače 1898. godine. Proživio je dva svjetska rata, revolucije i bune te svjedočio nestajanjima i nastajanjima država. Preživio je sovjetske kaznionice i Sibir, Jasenovac kao i zatvore u Zagrebu, Beogradu, Trstu i Puli. Svijet su prije njega napustili brojni prijatelji iz mladosti, a osobne su se tragedije i mnoge bolesti nastavile nizati tijekom godina....
ĐURO RAPIĆ U KONTEKSTU HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI U SLAVONIJI 18. STOLJEĆA
ĐURO RAPIĆ U KONTEKSTU HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI U SLAVONIJI 18. STOLJEĆA
Anela Mateljak
Doktorski rad “Đuro Rapić u kontekstu hrvatske književnosti u Slavoniji 18. stoljeća” za središnji predmet svoga bavljenja ima istraživanje opusa franjevca Đure Rapića, i to u odnosu na slavonski dio hrvatske književnosti 18. stoljeća. Unutar jedanaest poglavlja rada prikazan je povijesni i književno-kulturni kontekst vremena u kojemu je živio i stvarao Đ. Rapić, predstavljen je njegov životopis kao i njegov status u književnoj historiografiji. Središnji dio rada bavi se...
ŽIVOT SPLITSKOG PUKA U SREDNJEM VIJEKU: PRIMJER OBRTNIKA SREDINOM 15. STOLJEĆA
ŽIVOT SPLITSKOG PUKA U SREDNJEM VIJEKU: PRIMJER OBRTNIKA SREDINOM 15. STOLJEĆA
Tonija Andrić
U ovoj radnji prikazan je, na primjeru obrtničkog sloja, život pučanskog staleža u kasnosrednjovjekovnom Splitu. Naime, nakon kratkog prikaza postanka, urbanog širenja i ekonomske topografije grada u 15. st., ovaj rad istražuje njegov društveni razvoj, posebice raslojavanje pučanskog staleža te način svakodnevnog života i ekonomskog djelovanja njegova obrtničkog sloja. Nakon razlaganja o podrijetlu, brojnosti te socijalnim karakteristikama i pravnom statusu splitskih pučana, rad...

Pages