Paginacija

"Kraj povijesti" u filozofiji povijesti - od Augustina do Fukuyama
"Kraj povijesti" u filozofiji povijesti - od Augustina do Fukuyama
Mario Terlević
Rad argumentira i kritički sagledava tezu o „kraju povijesti“ od razdoblja srednjeg vijeka do povijesnog sloma komunizma krajem 20. st. Naglasak bi bio stavljen na filozofska djela sv. Augustina (354.- 450.), Joachima iz Floresa (1135.- 1202.), G. W. F. Hegela (1770. – 1831.), Karla Marxa (1818. – 1883.) i Francisa Fukuyame. Svaki od tih autora prikazao je svoju verziju „kraja povijesti“. U završnom poglavlju rada naglasak će biti stavljen na kritičkom osvrtu Samuela P....
"Medij je poruka" - Doprinos Marshalla McLuhana komunikacijskoj teoriji
"Medij je poruka" - Doprinos Marshalla McLuhana komunikacijskoj teoriji
Ella Delač
Tema ovoga rada je znanstveni doprinos razvoju komunikacijskih teorija kanadskoga sociologa Marshalla McLuhana. Ovaj rad prikazuje teorije Marshalla McLuhana i njegovo razumijevanje komunikacije, komunikacijskih sredstava i komunikacijskih teorija o kojima je pisao u svojim djelima „Gutenbergova galaksija“ i „Razumijevanje medija“. McLuhanovo djelo „Razumijevanje medija“ govori o medijima kao čovjekovim produžecima, po čemu je McLuhan, među ostalim, i ostao poznat u...
"Statistika" kao povijesni izvor
"Statistika" kao povijesni izvor
Miriam Jurić
U drugoj polovici 18. stoljeća i početkom 19. stoljeća, hrvatski latinisti, pod utjecajem prosvijećenog apsolutizma i reforme javne uprave, pišu djela koja naslovljavaju „statistike“ i u njima analiziraju povijesno i sadašnje stanje određenih država. Ovaj rad je analizirao četiri književna djela dvojice hrvatskih latinista koji djeluju u to vrijeme: Adama Adalberta Barića i Mihe Horvata, kako bi prikazao obrazac po kojemu se pišu statistike, podatke koji se odnose na naše...
(Ne)mogućnost resocijalizacije zatvorenika u Hrvatskoj
(Ne)mogućnost resocijalizacije zatvorenika u Hrvatskoj
Karin Kralj
Zatvori su opće poznate institucije diljem svijeta koje funkcioniraju u svrhu smanjenja kriminala i rehabilitacije zatvorenika. Kao česte teme rasprava se postavljaju resocijalizacija istih nakon izvršenja kazne i uvjeti života nakon povratku na slobodu. Ovaj rad govori o mogućnostima koje se pružaju zatvorenicima nakon zatvora te problemima s kojima se suočavaju u vanjskom svijetu. Teorijski se okvir rada bazira na razmatranjima Ervinga Goffmana o zatvorima kao jednoj od vrsta...
2. gardijska brigada "Gromovi" u vojno-redarstvenoj operaciji "Oluja"
2. gardijska brigada "Gromovi" u vojno-redarstvenoj operaciji "Oluja"
Zoran Sertić
Vojno-redarstvena oslobodilačka operacija “Oluja“ najvažnija je akcija provedena u Domovinskome ratu na području Republike Hrvatske. Njezinim završetkom oslobođen je najveći dio okupiranoga područja Republike Hrvatske. Veoma važnu ulogu u „Oluji“ imala je 2. gbr „Gromovi“. Ovaj diplomski rad bavi se djelovanjem 2. gardijske brigade „Gromovi“ u operaciji „Oluja“. Cilj rada je prikazati koliku je ulogu imala 2. gardijska brigada „Gromovi“ u „Oluji“. Na...
Adolescenti i književnost tridesetih godina 20. stoljeća
Adolescenti i književnost tridesetih godina 20. stoljeća
Ivan Božić
Početak 20. stoljeća predstavljao je revolucionarno, ali i mračno vrijeme za mlade u Hrvatskoj. Diplomski rad prikazuje adolescente i književnost s početka 20. stoljeća, njihovu "borbu" koja obilježava cijeli taj period. U samim počecima susrećemo se sa propadanjem patrijarhalne obitelji zbog industrijalizacije koja dovodi do promjena životnih navika koje se odražavaju na školstvo, obiteljske odnose, te život adolescenata. Veliku ulogu igraju i dva svjetska rata koja su ostavila...
Adolescentska književnost i problem nasilja
Adolescentska književnost i problem nasilja
Vanessa Marčinko
Teško je precizno definirati nasilje zbog njegovog povijesnog konteksta, društvenih mijena i subjektivnih predodžaba. Na temelju izabranih romana koja impliciraju različite oblike zlostavljanja, interpretirat će se problematika nasilja u adolescentskoj kniževnosti. Također, istražit će se spornost nasilnih odnosa u hijerahijskoj piramidi (podređenost i nadređenost). Rad je koncipiran u tri djela: psihološka i sociološka teorijska analiza nasilja, definiranje adolescentske...
Adolescentska recepcija književnosti i empatija
Adolescentska recepcija književnosti i empatija
Valentina Kiseljak
U radu će se analizirati adolescentska recepcija srednjoškolskih lektirnih djela u kontekstu razvijanja i razumijevanja empatije. U prvom dijelu istaknut će se važnost čitanja u vidu adolescenata i problematike s kojom se danas suočavaju zbog sveprisutnih distrakcija. U nastavku će se ukazati na važnost lektire i njezine funkcije unutar obrazovnog sustava. Prikazat će se zašto je važno modificirati obrađivanje lektrinih djela na satu hrvatskoga jezika, odnosno koje su sve...
Agenda setting u kontekstu Cjelovite kurikularne reforme u Hrvatskoj od 2016. do 2019. godine
Agenda setting u kontekstu Cjelovite kurikularne reforme u Hrvatskoj od 2016. do 2019. godine
Antea Anđelić
U ovom diplomskom radu pomoću teorije medijskih učinaka zvanu agenda-setting analizirana je Cjelovita kurikularna reforma (CKR) kao pokušaj rješavanja glavnih problema sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2019. godine. Na neprobabilističkom namjernom uzorku članaka objavljenih na internetskim portalima Večernji.hr i Index.hr nastojalo se analizom sadržaja tih članaka utvrditi kako su i u kojoj mjeri dva portala tijekom navedenog razdoblja...
Akademska samoefikasnost, ciljevi postignuća i lokus kontrole kao prediktori zadovoljstva studijem
Akademska samoefikasnost, ciljevi postignuća i lokus kontrole kao prediktori zadovoljstva studijem
Mona Kasaić
Kako su istraživanja uglavnom usmjerena na utvrđivanje korelata i prediktora akademskog uspjeha, a tek manji broj zadovoljstva studijem, cilj ovog rada bio je provjeriti može li se na temelju akademske samoefikasnosti, ciljeva postignuća i lokusa kontrole predvidjeti zadovoljstvo studijem na populaciji studenata Sveučilišta u Zagrebu te ujedno ispitati u kakvom su odnosu navedene prediktorske varijable sa zadovoljstvom studijem općenito. U istraživanju sudjelovalo je ukupno 230...

Paginacija