Paginacija

Socijalna epistemologija i Facebook bubbleovi
Socijalna epistemologija i Facebook bubbleovi
Klara Ivanković
Naša svakodnevna komunikacija u sve se većoj mjeri odvija na društvenim mrežama. Društvene mreže (primarno Facebook) virtualna su mjesta na kojima komuniciramo s prijateljima i poznanicima i na kojima smo izloženi velikoj količini novih informacija. No način na koji se ova komunikacija odvija ne uređuju isključivo korisnici. Facebookovi algoritmi aktivno utječu na to kojim smo informacijama izloženi i sudjeluju u stvaranju takozvanih Facebook mjehurića – zatvorenih...
Socijalna konstrukcija halucinacija izazvanih psihoaktivnim tvarima
Socijalna konstrukcija halucinacija izazvanih psihoaktivnim tvarima
Stela Mutavdžija
Rad ne sadrži sažetak.
Socijalna konstrukcija religije
Socijalna konstrukcija religije
Marko Bunčić
Ovaj rad je teorijskog karaktera u kojem se daje pregled društvenih fenomena relevantnih za razumijevanje sociologije religije te na koji način ona utječe na ljude. Stoga ću unutar određenih socioloških perspektiva biti obrađeni pojmovi poput: religije, konstrukcije zbilje, znanstvene metode, pozitivizma, socijalne integracije te dezintegracije. Uz prethodno navedene pojmove u ovom radu analiziram socijalnu konstrukciju zbilje na primjerima teorija i ideja Karla Marxa, Richarda...
Socijalno poželjno odgovaranje i ličnost u različitim uvjetima anonimnosti
Socijalno poželjno odgovaranje i ličnost u različitim uvjetima anonimnosti
Anđela Katavić
Cilj istraživanja bio je utvrditi postoje li razlike u odgovaranju sudionika s obzirom na različite metode ispunjavanja upitnika (online, papir olovka) i na različite uvjete anonimnosti (anonimno, neanonimno). U istraživanju je sudjelovalo 182 sudionika koji su bili studenti Sveučilišta u Splitu, od kojih je 103 bilo ženskog, a 79 muškog spola. Prosječna dob sudionika iznosila je 22,08. Razlike u odgovaranju mjerile su se izraženošću socijalno poželjnog odgovaranja i razlikama u...
Socio-demografski korelati viktimizacije
Socio-demografski korelati viktimizacije
Sanja Daić
Cilj ovog rada bio je utvrditi prevalenciju viktimiziranosti nasilnim i nenasilnim kaznenim djelima u Hrvatskoj u periodu od 2003. do 2016.godine te socio-demografske korelate nasilne i nenasilne viktimizacije. Istraživanja su provedena anketom na reprezentativnim uzorcima punoljetnog stanovništva Republike Hrvatske (ukupni N = 5040) u sklopu nekoliko znanstvenih projekata Instituta Ivo Pilar. Rezultati pokazuju kako učestalost viktimizacije fluktuira u ovom periodu uz češću...
Socio-kulturni aspekti menadžmenta ljudskih potencijala
Socio-kulturni aspekti menadžmenta ljudskih potencijala
Vanja Stanišić
Rad ne sadrži sažetak.
Socio-prostorna transformacija stambenih kompleksa-primjer Mamutica
Socio-prostorna transformacija stambenih kompleksa-primjer Mamutica
Filip Jovičić
Oduvijek je poznato kako je arhitektura preslikavala društveno, gospodarsko i ekonomsko stanje unutar države, od drevne Antike do sadašnjosti. Jednako tako, konstrukcija samog grada ovisila je o obliku društvenog uređenja, ali i obrnuto. Financijsko stanje samih pojedinaca je gradilo društvene slojeve te su rađene diferencijacije u društvenoj hijerarhiji. Ljudima je po rođenju bio dodijeljen društveni status i prema tome financijske mogućnosti, no ponekad je fleksibilnost unutar...
Sociodemografske odrednice i test integriteta kao prediktori nepoželjnog organizacijskog ponašanja
Sociodemografske odrednice i test integriteta kao prediktori nepoželjnog organizacijskog ponašanja
Karla Klakučer
Nepoželjno organizacijsko ponašanje je namjerno ponašanje koje krši važne organizacijske norme i predstavlja prijetnju dobrobiti organizacije, njenim članovima ili obima. Postoje dvije vrste takvog ponašanja. Ukoliko je ponašanje usmjereno prema organizaciji, govorimo o organizacijskoj devijantnosti, a ukoliko je usmjereno prema pojedincu, tada govorimo o interpersonalnoj devijantnosti. Dosadašnja su se istraživanja nepoželjnog organizacijskog ponašanja usmjerila na klasifikaciju...
Sociodemografske varijable, opći psihološki resursi i radni psihološki kapital kao odrednice radne angažiranosti
Sociodemografske varijable, opći psihološki resursi i radni psihološki kapital kao odrednice radne angažiranosti
Karla Bušić
Cilj istraživanja bio je ispitati odnos nekih sociodemografskih obilježja, karakteristika radnog mjesta, općih psiholoških resursa i radnog psihološkog kapitala s radnom angažiranosti zdravstvenih djelatnika. U zdravstvenoj djelatnosti pokazalo se kako je radna angažiranost značajno povezana s ishodima rada kao što su zadovoljstvo pacijenata, niže stope infekcija i smrtnosti, ali i manje stope izostanaka i otkaza zaposlenika. Stoga, cilj istraživanja bio je ispitati koji...
Sociokulturni aspekti fitness kulture u suvremenom društvu
Sociokulturni aspekti fitness kulture u suvremenom društvu
Ana Bagarić
U današnje vrijeme svjedoci smo rastuće popularnosti fitness kulture i industrije. Cilj ovog rada je prikazati povijesnu transformaciju fitnessa iz individualne preokupacije u globalnu industriju, analizirati aspekte moderne fitness kulture te analitički primijeniti teoriju mekdonaldizacije na specifične aspekte fitness kulture. Globalizacija, te popratni procesi kao što je „amerikanizacija“, utjecala je na populariziranje fitnessa diljem svijeta i širenje jedinstvenog ideala...
Sociokulturni aspekti prostitucije kroz povijest
Sociokulturni aspekti prostitucije kroz povijest
Martina Jurišić
U ovom radu obrađivala se tema sociokulturnih aspekata prostitucije kroz povijest. Fokus je bio na sagledavanju prostitucije u raznim društvima kroz povijest iz sociokulturne persprektive te na ukazivanju konstantnog postojanja ovog fenomena kroz različite vremenske epohe unutar raznih društava. Nakon pregleda povijesti prostitucije, osvrnula sam se na sociološko poimanje prostitucije, objasnivši pojavu kroz prizmu važnih socioloških teorija te rad završavam govoreći o poimanju i...
Sociokulturni aspekti straha u suvremenom društvu
Sociokulturni aspekti straha u suvremenom društvu
Martina Vrdoljak
Fenomen straha je inherentan ljudskoj prirodi, a njegov nastanak svojevrsna je rezultanta suodnosa pojedinaca i njihovih sociopolitičkih okolnosti. Umanjivanje straha te potreba za sigurnošću, koja je ujedno smatrana i simbolom života, jedni su od temeljnih osjećaja kojima mi ljudi težimo. Primarna intencija ovog rada je uvidjeti u kolikoj mjeri strah, oblikuje i prožima suvremenu društvenu strukturu te utječe na ponašanje aktera, odnosno iznijeti krizne narative straha. U...

Paginacija