Paginacija

Stavovi studenata i studentica pomagačkog profesionalnog usmjerenja o pravima lezbijki i gej muškaraca
Stavovi studenata i studentica pomagačkog profesionalnog usmjerenja o pravima lezbijki i gej muškaraca
Erna Tomiša
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati u kojoj mjeri studenti i studentice pomagačkog profesionalnog usmjerenja podržavaju prava lezbijki i gej muškaraca te utvrditi odrednice (ne)podržavanja tih prava. Uzorak je činilo 676 studentica i studenata koji su upitnik ispunili u sklopu redovne nastave. Upitnik se sastojao od pitanja o socio-demografskim karakteristikama, Skale podržavanja prava gej muškaraca i lezbijki, Skale moderne homonegativnosti, Kratke verzije skale desničarske...
Stavovi studenata prema fizičkom kažnjavanju djece
Stavovi studenata prema fizičkom kažnjavanju djece
Helena Ivković
Odgoj djece u modernom društvu postaje sve veći izazov jer izlaganje mnogobrojnim stresnim situacijama, brzini svakodnevnog života, očekivanjima društva i slično, stvara frustracije s kojima se roditelji nerijetko ne znaju nositi, pa ih mogu prenijeti na odgoj djeteta i posezati za odgojnim metodama poput fizičkog kažnjavanja koje je zakonom zabranjeno. Cilj ovog rada jest ispitati stavove studenata prema fizičkom kažnjavanju djece i utvrditi gdje se po mišljenju studenata...
Stavovi studenata prema psihičkim bolesnicima i spremnost na traženje profesionalne psihološke pomoći
Stavovi studenata prema psihičkim bolesnicima i spremnost na traženje profesionalne psihološke pomoći
Marina Sarić
Cilj provedenog istraživanja bio je ispitati stavove studenata Sveučilišta u Splitu prema psihičkim bolesnicima i spremnost studenata na traženje profesionalne psihološke pomoći. Osim toga, željeli smo ispitati odnos stavova prema psihičkim bolesnicima, spola, veličine rodnog mjesta i područja studiranja sa spremnošću studenata na traženje profesionalne psihološke pomoći. Istraživanje je provedeno metodom papir-olovka na 511 studenata Sveučilišta u Splitu. Od ukupnog broja...
Stavovi studenata prema zanimanju Instagram blogera
Stavovi studenata prema zanimanju Instagram blogera
Aleta Brattoni
Instagram je jedan od društvenih medija koji je u vrlo kratko vrijeme ostvario veliku popularnost, posebice meĎu mlaĎom populacijom. Krajem 2018. godine brojio je milijardu mjesečno aktivnih korisnika, te njih 500 milijuna dnevno aktivnih (Omnicore, 2019). Navedeno su znali iskoristiti oni njegovi korisnici koji su na navedenoj platformi uspostavili kredibilitet i sakupili mnogobrojnu publiku te time postali zanimljivi manjim ili većim tvrtkama kao posrednici izmeĎu brenda i kupca....
Stavovi učitelja o darovitim učenicima i akceleraciji
Stavovi učitelja o darovitim učenicima i akceleraciji
Filipa Zavalić
Ciljevi ovog istraživanja bili su ispitati stavove učitelja o darovitim učenicima i njihovu obrazovanju, utvrditi postoje li razlike između učitelja razredne i predmetne nastave, razlikuju li se stavovi učitelja s obzirom na godine staža, utvrditi izvore zadovoljstva i nezadovoljstva učitelja u radu s darovitima, utvrditi što učitelji smatraju prednostima i nedostacima akceleracije i analizirati prijedloge za poboljšanje kvalitete rada s darovitima. U istraživanju je sudjelovalo...
Stavovi učitelja prema inkluziji djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav
Stavovi učitelja prema inkluziji djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav
Jelena Livaković
Ciljevi ovog istraživanja bili su ispitati stavove učitelja razredne i predmetne nastave o inkluziji učenika s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav, utvrditi izvore njihovog zadovoljstva i nezadovoljstva u radu s tim učenicima te analizirati prijedloge za poboljšanje kvalitete inkluzije. U istraživanju je sudjelovalo 150 učitelja razredne i predmetne nastave iz 12 osnovnih škola u Zagrebu. Sudionici su ispunjavali hrvatsku verziju Upitnika stavova o inkluziji SINKL...
Stavovi, percepcija i iskustva hrvatske mladeži s nasiljem u mladenačkim vezama
Stavovi, percepcija i iskustva hrvatske mladeži s nasiljem u mladenačkim vezama
Martina Kočiš
Nasilje u mladenačkim vezama veliki je društveni i javnozdravstveni problem, kojem se dosad nije posvećivalo dovoljno pažnje, kako u javnosti, tako i među stručnjacima i znanstvenicima. Međutim, u zadnje vrijeme raste svijest među hrvatskom javnosti o tom problemu i sve se više upozorava na važnost rane detekcije problema i prevencije, kako bi se u najranijoj fazi spriječilo takvo nasilno ponašanje. U proteklih par godina bilo je i nekoliko primjera nasilnih mladenačkih...
Stemmatographia P. R. Vitezovića i tradicija hrvatskog baroknog slavizma
Stemmatographia P. R. Vitezovića i tradicija hrvatskog baroknog slavizma
Marta Vrban
Život i stvaralaštvo Pavla Rittera Vitezovića predmet su mnogih znanstvenih istraživanja i radova, ali njegov heraldički zbornik Stemmatographia sive Armorum Illyricorum delineatio, descriptio et restitutio ostao je nekako zanemaren i nedovoljno istražen. Informacije o tom zborniku mogu se naći kod nekolicine autora, ali one su skromne, nalaze se u više različitih djela i ne daju potpunu sliku o samoj „Stematografiji“. Cilj ovog rada je predstaviti detaljan opis Vitezovićeve...
Stereotipizacija i predrasude u medijima
Stereotipizacija i predrasude u medijima
Ivana Turković
U radu se obrađuju teme stereotipa i predrasuda koje susrećemo u, kako tradicionalnim tako i suvremenim, medijima. Stereotipe u radu definiramo kao sklop pojednostavnjenih i pretjerano uopćenih osobina koje se pridaju svim pripadnicima neke društvene skupine, a predrasude kao unaprijed stvoren pozitivan ili negativan sud i uvjerenje o nekom ili nečem. Za razumijevanje uporabe stereotipa u masovnim medijima, važno je osvrnuti se na objašnjenja klasičnih autora Waltera Lippmanna i...
Stigma u filmu Joker (2019).
Stigma u filmu Joker (2019).
Ramona Karuza
Tema ovoga rada jest problem definiranja devijantnosti i devijanata te prisutnosti stigme u svakodnevnom životu na primjeru sadržaja filma Joker (2019). Problem stigmatizacije je izrazito prisutan i utjecajan u društvu. Stigmatizacija predstavlja ozbiljan društveni problem i prvenstveno nastaje zbog neznanja. Tako se određenim pojedincima izravno smanjuju životne šanse i kvaliteta života te se generiraju i opravdavaju diskriminacijske prakse i sukobi među grupama (Hromatko, Matić,...
Stigmatizacija HIV/AIDS osoba - Drušveni aspekti
Stigmatizacija HIV/AIDS osoba - Drušveni aspekti
Petra Vranjican
Stigma, riječima Ervinga Goffmana, označava svako „nepoželjno ili diskreditirajuće svojstvo koje pojedinac posjeduje, te time njegov status u društvu biva smanjen. Danas se termin odnosi više na samu osramoćenost nego na fizički pokazatelj te osramoćenosti“ (Goffman, 2009: 13). Prema njemu, stigmatizacija je dinamičan proces koji se javlja iz percepcije da je došlo do kršenja zajedničkih stavova, vjerovanja i vrijednosti. Stoga društvo etiketira pojedince ili grupu kao...
Stigmatizacija osoba s tetovažama prilikom zapošljavanja. Teorijski pregled Goffmanov pojam stigme.
Stigmatizacija osoba s tetovažama prilikom zapošljavanja. Teorijski pregled Goffmanov pojam stigme.
Antonio Bešlić
Razgovor za posao je jedan od najčešćih metoda zapošljavanja ljudi u 21. stoljeću. Kontakt „licem u lice“ pruža poslodavcu mogućnost evaluacije osobe uz njihovu prisutnost, postavljanje pitanja i direktni odgovor od kandidata. S jedne strane, poslodavac gleda objektivne činjenice u životopisu kandidata kao što su prijašnja radna mjesta, obrazovanje i iskustvo. S druge strane, subjektivnost je naglašenija na razgovoru za posao. Prilika da pogledamo i procijenimo kandidata...

Paginacija