Paginacija

Egzistencijalistički roman u Hrvatskoj
Egzistencijalistički roman u Hrvatskoj
Sunčica Markanović
U prvoj polovici dvadesetog stoljeća, u poratnom i poslijeratnom razdoblju, javljaju se brojni autori koji su pisali u duhu egzistencijalizma. U ovom radu su prikazani egzistencijalistički romani Petra Šegedina, Antuna Šoljana, Vladana Desnice, Ranka Marinkovića i drugih hrvatskih autora. Kako bi se njihova egzistencijalistička djela bolje razumjela, važno je posvetiti pozornost i filozofiji egzistencije koja u ovom radu objašnjava problematiku takvih djela. Naime, likovi hrvatskih...
Egzistencijalna mučnina: studije slučaja - Filip Latinovicz i Antoine Roquentin
Egzistencijalna mučnina: studije slučaja - Filip Latinovicz i Antoine Roquentin
Eva Gluhak
Cilj ovoga rada je dati pregled osnovnih značajki egzistencijalizma kao filozofskoknjiževnog pravca. Egzistencijalizam je prvenstveno filozofski pravac čiji je začetnik danski filozof Sören Kierkegaard iz 19. stoljeća, no zahvaljujući širokom interesu i prihvaćenosti temeljnih postavki toga učenja, ono se proširilo izvan granica filozofije. U 20. stoljeću egzistencijalizam se javlja u književnosti te se začetnikom toga književnog pravca smatra francuski filozof i...
Ekološka racionalnost- Gerd Gigerenzer
Ekološka racionalnost- Gerd Gigerenzer
Marijana Pravdić
Kao alternativa logičkoj normi nameću se dvije teorije ekološke racionalnosti. Prva se poziva na domenski specifične inferencijske mehanizme koji su nastali uslijed prirodne selekcije i čija je primjena unutar prikladne domene racionalna, te druga, koju sam obradila u ovome završnom radu, koja se poziva na optimističan pogled na heuristike kao brze i kognitivno štedljive inferencijske postupke. Za temeljnu literaturu izabrala sam knjigu Gerda Gigerenzera koja se naziva Snaga...
Ekološki pristup ideje zajednice u enciklici Pape Franje "Laudato si - Enciklika o brizi za zajednički dom"
Ekološki pristup ideje zajednice u enciklici Pape Franje "Laudato si - Enciklika o brizi za zajednički dom"
Viktorija Duk
Pojam zajednice jedan od središnjih pojmova u sociologiji. Čovječanstvo, shvaćajući vrijednost i važnost zajednice, još od antičkog doba na neki način znanstveno promatra zajednicu. U ovom radu pod zajednicom se misli na sve oblike odnosa koje obilježava visok stupanj osobne prisnosti, emocionalne dubine, moralne dužnosti, društvene kohezije i kontinuiteta u vremenu. Pri tome je zajednicu nemoguće opisati bez aktiviranja vrijednosnih sudova. U tom smjeru i rad uzima Papinu...
Ekonomski aspekti u Kotruljevićevoj knjizi: O trgovini i savršenom trgovcu
Ekonomski aspekti u Kotruljevićevoj knjizi: O trgovini i savršenom trgovcu
Zvonimir Mikulić
Knjiga o vještini trgovanja ili O trgovini i o savršenom trgovcu djelo je Benedikta Kotruljevića, dubrovačkog trgovca, a kasnije i upravitelja kovnica Napuljskoga kraljevstva. Djelo je to koje se može analizirati iz različitih očišta, različitih disciplina, a ovaj se rad usredotočuje na ekonomske aspekte Knjige o vještini trgovanja. Naslov djela koji se u radu koristi je onaj iz najnovijega hrvatskoga izdanja kojega je priredila i prevela Zdenka Janeković-Römer, a objavila...
Ekranizacija filmskoga djela Tko pjeva zlo ne misli na temelju književnog predloška Dnevnik malog Perice
Ekranizacija filmskoga djela Tko pjeva zlo ne misli na temelju književnog predloška Dnevnik malog Perice
Iva Lucić
Ovaj diplomski rad bavi se usporedbom i povezanošću filmske i književne umjetnosti, odnosno dokazuje međuzavisni odnos, temeljen na sličnostima i razlikama, između filmskih i književnih djela. Jednako tako, u radu je riječ o filmu, filmskom scenariju i narativnim teorijama nastanka filma. Rad se osobito dotiče tematike filmske adaptacije nastale na temelju književnoga predloška, a posebna je pažnja posvećena ekranizaciji hrvatskih književnih djela, u ovom slučaju konkretno...
Ekspresionizam u Preobrazbi i Preobraženjima (O ekspresionizmu Franza Kafke i Antuna Branka Šimića)
Ekspresionizam u Preobrazbi i Preobraženjima (O ekspresionizmu Franza Kafke i Antuna Branka Šimića)
Ana Kolarić
Interesom za razdoblje ekspresionizma i uočavanjem neobične povezanosti dvaju velikih stvaralaca A. B. Šimića i F. Kafke motiviran je nastanak ovog rada. Ekspresionizam, kao razdoblje velike mističnosti, semantičke zagonetnosti, i ekspresivne vrijednosti koja ne blijedi, ima neporecivu moć privlačenja i skretanja pažnje. Formulaciju ekspresionizma Hermann Bahr objasnio je ovako: “Nikada nije doba potresla takva groza, takav samrtni strah. Nikada nije bio svijet tako mrtvački...
Ekstremistička obilježja u hrvatskim dnevnim tiskovinama
Ekstremistička obilježja u hrvatskim dnevnim tiskovinama
Ivan Delić
Ekstremistička obiljeţja su integrativni dio medijskih izvještavanja, meĎutim, njihova prisutnost u medijima je interesantno polazište za istraţivanje. Provedenim istraţivanjem čiji je glavni cilj bio utvrditi broj ekstremističkih obiljeţja u dnevnim novinama u prva dva tjedna nakon formiranja nove Vlade Republike Hrvatske u siječnju 2016. došlo se do sljedećih rezultata. Prema analizi 28 tiskovnih izdanja Jutarnjeg i Večernjeg lista došlo se do podatka da je unutar dva tjedna...
Elementi usmene književnosti u Prosjacima i sinovima Ivana Raosa
Elementi usmene književnosti u Prosjacima i sinovima Ivana Raosa
Marijana Beževan
U radu će biti prikazan suodnos umjetničke i usmene književnosti odnosno estetskih i praktičnih funkcija u romanu Prosjaci i sinovi Ivana Raosa. S obzirom na to da u romanu dominira motiv prosjačenja, diskurs je pretežno usmjeren na izgradnju pragmatičnih funkcija, odnosno načina na koji ovi prosjaci od zanata nagovaraju ljude da im udijele milodar. Prateći život glavnih likova koji grade identitet o sebi kao junacima, na vidjelo izlaze tajne njihova „zanata“, njihovi...
Elizabeta I i Marija Stuart - Život, vladavina i sukob dviju kraljica
Elizabeta I i Marija Stuart - Život, vladavina i sukob dviju kraljica
Lea Puljko
Prije svega, ovaj rad pokušava što detaljnije prikazati ţivot dviju kraljica, počevši od njihovih najranijih dana pa sve njihove smrti. Ipak, najviše je paţnje posvećeno sukobu Marije i Elizabete kao i razlozima koji su do njega doveli. Mnoštvo informacija o tome pronašla sam čitajući djela J.E. Neala i J. Mackayja. Nadalje, u jednom su dijelu ovog rada opisane i prilike na otoku u 16. stoljeću koje vrlo dobro opisuju autori kao što su J. Black i G. Trevelyan. Podatke o...
Emocija gađenja i moralno rasuđivanje
Emocija gađenja i moralno rasuđivanje
Ivana Vahtarić
Emocija gađenja je zadnjih godina postala predmetom mnogobrojnih psiholoških istraživanja u okviru moralne psihologije. Nalazi tih istražianja ukazuju da emocija gađenja moţe imati određeni utjecaj u procesu moralnog rasuđivanja na način da čini moralne prosudbe oštrijima. Cilj ovog rada je utvrditi postoji li takav utjecaj i u kojoj mjeri. Dodatno se željelo ispitati postoji li i moderatorska uloga svijesti o unutarnjim tjelesnim signalima i percipirane ranjivosti na zaraze...
Emocijski aspekti u romanu Povratak Filipa Latinovicza, Empirijsko istraživanje
Emocijski aspekti u romanu Povratak Filipa Latinovicza, Empirijsko istraživanje
Ružica Soldan
Emocije su sastavni dio čovjeka. Svakodnevno proživljavamo brojne emocije, kojih smo ponekad svjesni, a ponekad nismo sigurni što im je uzrok. Emocije osjećamo individualno, ali smo također sposobni i suosjećati s emocijama druge osobe. U ovom diplomskom radu puno će se spominjati emocije, teorijski dio objasnit će neke osnovne vrste emocija i sam proces doživljavanja istih, te način njihove procjene. Osim toga, ovaj rad sadrži i istraživački dio koji je također vezan uz...

Paginacija