Pages

Tradicijska vjerovanja u nadnaravna bića i pojave na Pelješcu danas: Analiza građe s terenskog istraživanja
Tradicijska vjerovanja u nadnaravna bića i pojave na Pelješcu danas: Analiza građe s terenskog istraživanja
Antonia Hladilo
Ovaj rad temelji se na terenskom istraživanju provedenom na Pelješcu: u Žuljani i Ponikvama 10. i 11. rujna 2013. godine, i u Malom Stonu, Stonu i Korčuli 16. i 17. travnja 2014. godine. Na primjerima kazivanja prikazuju se vjerovanja u nadnaravna bića i pojave na tom prostoru danas, odnosno koliko su takva tradicijska vjerovanja, priče i pričanja o njima zastupljena. Kako bi se prikazao intervju kao metoda istraživanja, odnos kazivača i istraživača kao i karakteristike kazivača,...
Transhumanizam i budućnost ljudske evolucije
Transhumanizam i budućnost ljudske evolucije
Veronika Matković
Suvremeno promišljanje o čovjeku, njegovoj budućnosti i društvu neodvojivo je od aktualnih rasprava o intenzivnom tehnološkom napretku i njegovim posljedicama. Cilj rada je istražiti ulogu transhumanističkih ideja kao pokretača društvenih promjena i katalizatora progresa. Rad promatra povijesno neodvojiv odnos tehnologije i čovjeka kroz prizmu transhumanističkih težnji za kontinuiranim radom na napretku razvoja čovječanstva u svim njegovim aspektima, uključujući biološko...
Trendovi kretanja i društvena reakcija na kaznena djela zloupotrebe droge među maloljetnim osobama u Hrvatskoj
Trendovi kretanja i društvena reakcija na kaznena djela zloupotrebe droge među maloljetnim osobama u Hrvatskoj
Helena Ivković
Cilj ovog rada jest prikaz trenda kretanja kaznenog djela zlouporabe droge među maloljetnim počiniteljima u Republici Hrvatskoj te prikazati negativnu stranu koju donosi adolescetsko razdoblje, a to je početak eksperimentiranja s različitim opijatima. Objašnjeni su socijalno – teorijski pristupi ovako opsežnom društvenom problemu, koji je snažno ukorijenjen među maloljetnicima – teorija socijalnog učenja i teorija diferencijalnih asocijacija. Te su dvije teorije važne kako bi...
Trendovi nasilja nad okolišem u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji
Trendovi nasilja nad okolišem u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji
Patricija Pongrac
U radu su analizirani trendovi kretanja nasilja nad okolišem u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Za Hrvatsku i Srbiju podaci su prikazani u periodu od 2008. do 2015. godine, dok je za Sloveniju prikazan period od 2007. do 2012. godine. Koristeći se službenim statističkim podacima, metodom vremenskih serija te relativnim stopama promjene, utvrđeni su trendovi kretanja kaznenih djela protiv okoliša u navedenim zemljama u promatranom razdoblju. Istraživanjem se potvrdilo da u Hrvatskoj u...
Trivijalan ljubavni roman u hrvatskoj književnosti: komparativna analiza
Trivijalan ljubavni roman u hrvatskoj književnosti: komparativna analiza
Barbara Šimek
U radu je riječ o reprezentativnome obliku masovne kulture; trivijalnoj književnosti i ljubavnim romanima. Ponašanje glavnih likova trivijalne književnosti, tj. njenog ogranka ljubavnih romana najbolje opisuje razliku između visoke i popularne književnosti. Većinu čitalaca ljubavnih romana čine žene, koje zapravo žele pobjeći iz svakodnevnog monotonog života u harmonizirani, idealni svijet ljubavnog romana. Taj idealni svijet normiran je određenim uvjetima u narativnoj...
Trodjelna analiza znanja i njezino opovrgavanje
Trodjelna analiza znanja i njezino opovrgavanje
Robert Crnković
Pitanje što je znanje? centralno je epistemološko pitanje. Trodijelna analiza znanja ili, kako se još naziva, tradicionalna analiza znanja pokušaj je odgovora na to pitanje. Ona znanje definira kao opravdano istinito vjerovanje, a mnogi autori smatraju da je takvu definiciju prvi razmatrao Platon u Teetetu. Osim Platona, čini se da je takvu definiciju znanja prihvaćao i Kant. A. J. Ayer i R. M. Chisholm dva su suvremena filozofa koji su također prihvaćali trodijelnu analizu znanja....
Tržišna moć oglasa na primjeru pivske industrije
Tržišna moć oglasa na primjeru pivske industrije
Petra Modrić
Osnovna tema ovog diplomskog rada je određivanje načina na koji je građena struktura identiteta pivskih brandova Zagrebačke pivovare, Karlovačke pivovare te Carlsberg Hrvatske u televizijskim spotovima. Brand identitet podrazumijeva niz asocijacija za koje oglašivači žele da ostanu u svijesti potrošača, a u radu će biti analiziran kroz četiri struktruralna elementa - funkcionalne, emocionalne i socijalne karakteristike te brand personality. Teorijski dio rada vezan uz...
Tuberkuloza kao javnozdravstveni problem u sjeverozapadnoj Hrvatskoj: borba, prevencija i rezultati (1902. - 1960.)
Tuberkuloza kao javnozdravstveni problem u sjeverozapadnoj Hrvatskoj: borba, prevencija i rezultati (1902. - 1960.)
Ivana Štimac
U ovom radu autorica će se baviti problemom tuberkuloze kao socijalne bolesti u prvoj polovici 20. stoljeća s posebnim osvrtom na grad Zagreb i okolno područje. Tuberkuloza kao socijalna bolest je posebno prisutna u velikim urbanim centrima poput Zagreba zbog intenzivnije industrijalizacije i porastom broja radništva koje dolazi iz svojih seoskih sredina u potragu za poslom. Loši stambeni i radni uvjeti, niske plaće i općenito loši životni standard pospješili su raširenost bolesti...
Tvorba imenica u postirskom govoru
Tvorba imenica u postirskom govoru
Roza Buljević
Cilj ovoga diplomskoga rada bio je analizirati i opisati tvorbu imenica u postirskom govoru. Postirski je govor jedan od brojnih mjesnih govora juţnoĉakavskoga ikavskog dijalekta. U uvodnom dijelu rada prikazana su Postira kroz povijest, kulturna i geografska obiljeţja, te jeziĉne osobitosti mjesnoga govora karakteristiĉne za dijalekt kojemu pripada. Središnji dio rada posvećen je općenito tvorbi imenica u hrvatskom standardnom jeziku, standardnojeziĉnim i dijalektološkim radovima...
Ugovori između Republike Hrvatske i Svete Stolice - analiza sadržaja ugovora i osvrt
Ugovori između Republike Hrvatske i Svete Stolice - analiza sadržaja ugovora i osvrt
Lea Relac
Republika Hrvatska je između 1996. i 1998. potpisala četiri ugovora sa Svetom Stolicom kojima se uređuju pravna pitanja, suradnja na području kulture i odgoja, dušobrižništvo katoličkih vjernika pripadnika oružanih i redarstvenih snaga te gospodarska pitanja. Ti ugovori predstavljaju pravni okvir djelovanja Katoličke crkve u Hrvatskoj, a iz njih proizlaze odredbe vezane uz djelovanje vojnog ordinarijata, odvijanja nastave vjeronauka, crkvenog braka i fnancijskih obaveza koje...
Ujedinjenje Vojne krajine s Hrvatskom u kontekstu europske povijesti 19. stoljeća: 1860. - 1881. godine
Ujedinjenje Vojne krajine s Hrvatskom u kontekstu europske povijesti 19. stoljeća: 1860. - 1881. godine
Karmen Vukasović
Vojna krajina je dugo vremena bila teritorijalno i upravno odvojena od matice zemlje, isprva kako bi pomogla braniti habsburške zemlje od osmanskih napada i opasnosti, a potom kako bi habsburškom caru osigurala stalnu i jeftinu vojsku. Krajinom je upravljao habsburški vladar, odnosno vojne vlasti najprije iz Graza, a potom iz Beča, pretvarajući Krajinu u oslonac svoje vlasti. U hrvatskim se zemljama takvo stanje prihvaćalo sve dok je postojanje Krajine bilo nužno za obranu zemlje, no...
Ulična umjetnost kao oblik vizualne komunikacije
Ulična umjetnost kao oblik vizualne komunikacije
Sara Ivanović
Rad ne sadrži sažetak.

Pages