Pages

Domovinski rat - Županjska općina i 131. brigada HV
Domovinski rat - Županjska općina i 131. brigada HV
Irena Jelić
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati zbivanja tijekom Hrvatskog domovinskog rata koja su izravno ili neizravno povezana s prostorom nekadašnje županjske općine, odnosno županjske Posavine. Rad je sastavljen od nekoliko poglavlja koja između ostalog pokazuju povijest, položaj i stanovništvo županjske Posavine. U radu je opisan i početak napetosti na području Slavonije počevši od 20. sijeĉnja 1990. tj. XIV. izvanrednog Kongresa Saveza komunista, preko višestranačkih izbora i...
Doprinos hrvatskih isusovaca hrvatskome jezikoslovlju u 17. i 18. stoljeću
Doprinos hrvatskih isusovaca hrvatskome jezikoslovlju u 17. i 18. stoljeću
Maja Marić
U radu se prikazuje doprinos hrvatskih isusovaca hrvatskome jezikoslovlju u Austrijskoj i Rimskoj isusovačkoj provinciji u 17. i 18. stoljeću. Početni dio donosi povijest isusovačkoga reda, njihov dolazak u hrvatske zemlje i uvid u prosvjetiteljsku djelatnost hrvatskih isusovaca. Glavni cilj bio je prikazati najznačajnije isusovačke jezikoslovce u južnom i sjevernom djelu Hrvatske i ukazati na njihove radove na području jezikoslovlja. U radu se spominju poznata imena kao što su...
Doprinos odnosa probacijskih službenika i osuđenika tijeku rehabilitacije
Doprinos odnosa probacijskih službenika i osuđenika tijeku rehabilitacije
Ana Harabajsa
Probacija u Hrvatskoj postoji manje od desetljeća te je još uvijek neistražena. Ovim istraživanjem pokušalo se utvrditi kako osuđenici doživljavaju probacijsku sankciju, kakav je njihov odnos s probacijskim službenikom, te kako taj odnos doprinosi rehabilitaciji osuđenika. Istraživanje je provedeno putem strukturiranog dubinskog intervjua. Pitanja za intervju sastavljena su u obliku upitnika Eurobarometar. U istraživanju je sudjelovalo devetero osuđenika koji su pod nadzorom...
Doprinos, uloga i sjećanje na Indijance u Drugom svjetskom ratu
Doprinos, uloga i sjećanje na Indijance u Drugom svjetskom ratu
Barbara Vuković
Sažetak Sjedinjene Američke Države desetljećima su iskorištavale zemlju svojih urođenika, smanjujući ne samo njihov prostor za život nego i njihov broj. Stereotipi s kojima su se svakodnevno susretali umanjivali su njihovu sposobnost sve do Drugoga svjetskoga rata. Upravo su u tom ratu Indijanci dobili mogućnost pokazati široki spektar svojih mogućnosti i znanja. Ovaj se diplomski rad bavi doprinosom, ulogom i sjećanjem na Indijance u Drugom svjetskom ratu. Rad prikazuje...
Doprinosi frankfurtske škole teorijama medija
Doprinosi frankfurtske škole teorijama medija
Marija Stažić
Premda je nastala u nezahvalnom povijesnom periodu, Frankfurtska škola iznjedrila je brojna istraţivanja na području društvenih znanosti koja su posluţila za razvitak raznih teorija te je potaknula nove intelektualne spoznaje. Tako je uvelike je doprinjela razvoju komunikologije, još relativno mlade znanosti, ponajviše kritičkim, interdisciplinarnim pristupom prema praksi u kapitalističkim društvima što je iznjedrilo kritičku teoriju društva kao najznačajniji produkt...
Dragojla Jarnević
Dragojla Jarnević
Mateja Ribičić
Romantizam je jedan od stilski najkompleksnijih i najprotuslovnijih knjiţevnih pokreta i teorijsko-estetskih pravaca uopće. Javlja se kao knjiţevni pokret i stilsko razdoblje u europskim zemljama za vrijeme društvenih i nacionalnih previranja. U Hrvatskoj razdoblje romantizma zapoĉinje u drugoj polovici 19. stoljeća, te potiĉe proces narodnoga buĊenja i oblikovanja modernih nacija. Romantizam se u Hrvatskoj podudara s razdobljem Hrvatskoga narodnoga preporoda. U 19. stoljeću...
Dramski elementi u tekstovima Miroslava Krleže o Stjepanu Radiću i njihov utjecaj na noviju hrvatsku književnost
Dramski elementi u tekstovima Miroslava Krleže o Stjepanu Radiću i njihov utjecaj na noviju hrvatsku književnost
Petar Ćosić
Tema završnoga rada su dramski elementi u tekstovima Miroslava Krleže o Stjepanu Radiću i njihov utjecaj na noviju hrvatsku književnost. U ovoj će se završnoj radnji interpretirati Krležini esejistički tekstovi o Stjepanu Radiću s osobitim osvjetljenjem dramatičnog opisa njegovog umorstva. Pokazat će se kako je Krležin opis Radićeve smrti homologan njegovom doživljaju prometejskoga usuda velikih i historijskih osoba koje je ovaj autor započeo u mladenačkim Legendama, a...
Drugi Vatikanski koncil
Drugi Vatikanski koncil
Matej Ištvan
Drugi vatikanski koncil je najavio papa Ivan XXIII. 25. siječnja 1959. godine, a prvo zasjedanje je bilo 11. listopada 1962. godine te je završilo 8. prosinca iste godine, međutim nije donesen niti jedan dokument. Drugo zasjedanje je sazvao novi papa Pavao VI., a trajalo je od 29. rujna do 4. prosinca 1963. godine. Na tom zasjedanju su donesene Konstitucija o svetoj liturgiji te Dekret o sredstvima društvenih priopćavanja. Treće zasjedanje je bilo od 14. rujna do 21. studenoga 1964....
Društvena rekacija na nasilnički kriminalitet kod žena
Društvena rekacija na nasilnički kriminalitet kod žena
Tihana Puškadija
Društvena reakcija na nasilnički kriminalitet kod žena promatrana je kroz neformalne oblike, odnosno stigmatizaciju i medijski prikaz žena prijestupnica te kroz kaznenopravnu reakciju kao oblik formalne društvene reakcije. Kako bi se objasnio kriminalitet žena, isti je promatran kroz teoriju anomije, teoriju diferencijalne asocijacije i identifikacije te teoriju etiketiranja. Cilj istraživanja u ovome radu bio je istražiti kretanje i strukturu prijavljenih, optuženih i osuđenih...
Društvena reprezentacija novih psihoaktivnih supstanci: Analiza sadržaja opće-informativnih web portala u RH
Društvena reprezentacija novih psihoaktivnih supstanci: Analiza sadržaja opće-informativnih web portala u RH
Karlo Lugarić
Ovaj rad nastoji opisati fenomen novih psihoaktivnih supstanci i pobrojati neke od zapaženih vrsta tih supstanci, te govoriti o fenomenu u kontekstu regulatorne politike i zdravstva. Rad pruža i uvid u teoriju društvene reprezentacije, oslanjajući se na njenog začetnika Sergea Moscovicia i druge autore koji su doprinijeli ovoj teoriji, poput Birgitte Höijer i Hélène Joffe. Rad opisuje i komunikativne mehanizme preuzete iz ove teorije te pruža uvid u istraživanje opće-informativnih...
Društveni i politički položaj žena u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
Društveni i politički položaj žena u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
Bernarda Šuvar
Cilj ovog diplomskog rada je analiza odnosa ustaškog režima prema ženama u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj u periodu od 1941. godine do 1945. godine. Nakon početnog uvoda u kojem se objašnjava cilj, metodologija rada i ustaška ideologija u poglavlju Uvod u temu, rad je podijeljen na tri glavna dijela. U prvom dijelu rada analizira se društveni položaj žena u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. U poglavlju Žene u obrazovanju, kulturi i sportu rad se osvrće na doprinos žena u tim...
Društveni položaj žena u 19. stoljeću u Hrvatskoj
Društveni položaj žena u 19. stoljeću u Hrvatskoj
Natalija Josipović
U ovom radu ukratko je opisan društveni položaj žena u 19. stoljeću: konkretno, uloga žene u takvom društvu, mogućnosti koje joj se otvaraju s promjenama koje se događaju, njihov status u odnosu na muškarce i unutar obitelji, njihova važnost za zajednicu, potom uloga žene u narodnom preporodu kao majke i prenositeljice preporodnih ideja na nove generacije, a zatim njihovo obrazovanje; nakon što društvo postane svjesno važnosti obrazovanja svakog pojedinca, uskoro dolazi red i...

Pages