Pages

Važnost društvenih mreža u fitness industriji
Važnost društvenih mreža u fitness industriji
Sanja Kočiš
Društvene mreže su po svemu sudeći postale globalni komunikacijski fenomen. U radu se opisuje pojam fitnessa, kao i prednosti i nedostaci društvenih mreža kako bi se prikazalo kakav utjecaj one imaju na fitness industriju. U Republici Hrvatskoj danas su najzastupljenije mreže Facebook i Instagram, koje su i bile predmet proučavanja. Iščitavanjem predmetne literature, kao i analizom slučajeva, pokazano je kako se putem njih može doprijeti do ciljane skupine ljudi, te su one...
Važnost društvenih mreža za učinkovite odnose s javnošću
Važnost društvenih mreža za učinkovite odnose s javnošću
Matea Horvat
Pojava društvenih mreža unijela je mnoge promjene u svakodnevni život, a njihovu važnost za poslovanje posljednjih godina prepoznaje sve više organizacija i tvrtki. Način komuniciranja i brzina pružanja povratne informacije koje društvene mreže iziskuju tvrtkama su nerijetko nedostižni pa vođenje online komunikacije prepuštaju agencijama za odnose s javnošću od kojih većina u sastavu svojih timova ima osobe posebno obučene za upravljanje društvenim mrežama, tzv. community...
Važnost javnosti u strateškoj komunikaciji kulturnih institucija: primjer GDK Gavella
Važnost javnosti u strateškoj komunikaciji kulturnih institucija: primjer GDK Gavella
Karolina Zelenika
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je kazališna publika kao javnost kulturnih institucija te strateška komunikacija u odjelu marketinga i odnosa s javnošću istih. U teoretskom se dijelu rada kroz prikaz upravljanja kulturnom institucijom obrađuju teme kulturnog menadžmenta, upravljanja strateškom komunikacijom te provedbe marketinških aktivnosti. Predstavljene su i teorije kazališne recepcije te složenost definiranja pojmova javnosti i publike. Na primjeru Gradskog...
Važnost stigme traženja pomoći i socijalne podrške u predviđanju kvalitete terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji
Važnost stigme traženja pomoći i socijalne podrške u predviđanju kvalitete terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji
Marija Tičić
Važnost stigme traženja pomoći i socijalne podrške u predviđanju kvalitete terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji Cilj je istraživanja bio ispitati može li se temeljem percipirane razine društvene stigme traženja pomoći, samostigme traženja pomoći i socijalne podrške predvidjeti percipirana kvaliteta terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji. U istraživanju je sudjelovalo 143 sudionika u dobi od 18 do 26 godina. Većina sudionika bila je ženskog spola (n = 128) te...
Vile u hrvatskoj usmenoj književnosti i kod hrvatskih renesansnih pisaca Držića, Zoranića i Barakovića
Vile u hrvatskoj usmenoj književnosti i kod hrvatskih renesansnih pisaca Držića, Zoranića i Barakovića
Silvia Kovač
Naša književnost, usmena, ali i pisana jako je bogata. Renesansna se književnost javlja posljednjih desetljeća 15. stoljeća. U tom razdoblju Hrvatska je razjedinjena, no usprkos tome otvaraju se crkve, škole, samostani, knjižnice i tiskare. Naša renesansna književnost nije nikla na golu kamenu, ona je nastala na višestoljetnoj srednjovjekovnoj književnosti i onoj usmenoj, narodnoj. Pri samom spomenu usmene knjiţevnosti ne možemo zaobići ni zanemariti temu vila. Pisanjem o ovoj...
Visoko i popularno u dječjoj književnosti
Visoko i popularno u dječjoj književnosti
Katarina Jurić
U ovome su se radu suvremena hrvatska i strana dječja književnost iščitavale u kontekstu pojmova visokoga i popularnoga. U osloncu na teoriju popularne kulture ispitali su se načini na koji se konstruira, artikulira i održava kanon u suvremenoj hrvatskoj dječjoj književnosti, posebice u kontekstu proizvodnje i prezentacije dječjih pustolovnih romana. Interpretacijom predložaka se nastojalo dokazati postoji li visoko u dječjoj književnosti ili je taj odnos sam po sebi...
Viteški redovi u Dubičkoj županiji
Viteški redovi u Dubičkoj županiji
Lucian Borić
Arheološka rekognosciranja upućuju nas na postojanost viteških redova na području Dubičke županije. Škrta povijesna vrela, koja u mnogim slučajevima znaju biti i međusobno kontradiktorna, najčešće nam ne nude dovoljno podataka za razmatranje njihove uloge. Upravo iz tog razloga vodeću ulogu u istraživanju viteških redova daju nam arheološka iskapanja, koja nam pružaju uvid i u njihov način života – stil odijevanja, izgled njihovih boravišta, oružja, i još puno toga....
Vitruvije i Narona
Vitruvije i Narona
Marija Grganić
U radu će se analizirati tri arheološki istražene komponente antičke Narone – gradski bedemi, forum, te hram Augusteum kako bismo ustanovili jesu li navedene građevine izgrađene u skladu s uputstvima koja nam donosi antički arhitekt Vitruvije u svojem djelu “De architectura libri decem”. Rad se također dotiče i triju arhitektonskih elemenata za koje iz epigrafskih izvora znamo da su postojali u Naroni, a to su: terme, teatar te Liberov hram. Autorica pokušava predložiti...
Vizualizacija probacije
Vizualizacija probacije
Marina Lovrić
Probacija u Hrvatskoj je prisutna manje od desetljeća pa je to područje prilično neistraženo. Stoga je cilj ovog rada bio ispitati mišljenje osuđenika i studenata kako prostor u kojem se odvija probacija utječe na rad, odnosno izvršavanje probacijskih sankcija. Provedeno je kvalitativno istraživanje tehnikom intervjua i fokusnih grupa na prigodnom uzorku studenata i osuđenika o šest aspekata prostora u kojem se odvija rad probacijskih službenika. Rezultati su pokazali da svi...
Vjerovanja o spavanju i cirkadijurna tipologija studenata pomagačkih zanimanja
Vjerovanja o spavanju i cirkadijurna tipologija studenata pomagačkih zanimanja
Ljubica Škvorc
Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati vjerovanja o spavanju studenata pomagačkih zanimanja i razlike u vjerovanjima o spavanju s obzirom na cirkadijurnu tipologiju studenata. Istražili smo i odnos između točnosti vjerovanja o spavanju te samoprocijenjene informiranosti o pravilima zdravog spavanja i kvalitete spavanja. Također smo istražili odnos između cirkadijurne tipologije i samoprocjena informiranosti o pravilima zdravog spavanja i kvalitete spavanja. Istraživanju je online...
Vlasi u Hrvatskoj
Vlasi u Hrvatskoj
Darko Štrbić
U radu ću pokušati kroz pitanje pojma Vlaha u Hrvatskoj,objasniti: tko su i što su oni značili za prostor Hrvatske. Tema rada objašnjena je u geografskom, političkom i povijesnom kontekstu u vremenskom razdoblju od desetog stoljeća, ranoga srednjeg vijeka pa do suvremenog doba. Pojam „Vlah“/“Vlasi“ u radu je prezentiran i djelomično dokumentiran kroz kratak pregled hrvatske historiografije. Također je ukratko opisan utjecaj Vlaha na kulturne i vjerske strukture društva te...

Pages