Pages

Reintegracija djece s malignim oboljenjima u školski sustav
Reintegracija djece s malignim oboljenjima u školski sustav
Lucija Smrke
Cilj ovog preglednog rada bio je ispitati, sustavno prikazati i kritički sagledati učinkovitost intervencijskih programa podrške za reintegraciju maligno oboljele djece u školski sustav. Osim toga, prikazati na koje aspekte funkcioniranja sudionika djeluje njihova provedba te ispitati trenutni tijek istraživanja u ovom području u Republici Hrvatskoj. Među dostupnim radovima preko servisa Google Scholar i EBSCO baza i pomno odabranih ključnih riječi identificirano je i u ovom...
Reinterpretacija književnog mita o Antigoni u hrvatskoj dramskoj književnosti
Reinterpretacija književnog mita o Antigoni u hrvatskoj dramskoj književnosti
Fran Mihaljević
Ovaj završni rad temelji se na reinterpretaciji književnog mita o Antigoni u hrvatskoj dramskoj književnosti. Kroz drugu polovicu dvadesetog stoljeća rastao je otpor totalitarnim vlastima, a kako je otvoreno kritiriranje vlasti imalo za posljedicu politiĉke progone i zatvaranja djela su šifrirala svoje aluzije i poruke tako da su suvremene teme zaodijevala u sljevito antiĉko ruho. Antigona kao jedno od najvažnijih dramskih dijela književnosti zapadnog europskog kruga ujedno je i...
Rekonstrukcija rimskog pravnog sustava na osnovi Ciceronovog govora Pro Cluentio
Rekonstrukcija rimskog pravnog sustava na osnovi Ciceronovog govora Pro Cluentio
Ivan Vugrinović
U radu se rekonstruira pravni postupak iz antičkog vremena na temelju književnog teksta koji je proučavan mješavinom metoda novog kriticizma i historicizma. Rekonstrukcija pravnog postupka napravljena je na temelju dva govora pred sudom Marka Tulija Cicerona, Pro Cluentio i Pro Caelio. Pomoću tih govora dobiven je detaljan uvid u pravni postupak onoga vremena. Prije analize i rekonstrukcije pravnog postupka prikazan je i povijesni okvir u kojemu su se sudski postupci protiv Aula...
Religija i pogrebni običaji tijekom 18. dinastije
Religija i pogrebni običaji tijekom 18. dinastije
Andreja Škrlec
Ovaj rad bavi se religijom i pogrebnim običajima te njihovim segmentima tijekom razdoblja XVIII. dinastije (o. 1539.-o. 1295. g. pr. Kr.). Polazišna točka su nekropole te se objašnjava način i mjesto ukopa faraona, višeg i niţeg sloja društva tijekom XVIII. dinastije i detaljno se opisuje arhitektura i izgled grobnica te pogrebnih dobara pronaĎenih u njima. Autor takoĎer ističe razlike u izgledu grobnica i načinu ukopa faraona, elite i običnog puka. Nakon toga autor opisuje...
Religija i socijalna integracija: teorijski i usporedni pristup
Religija i socijalna integracija: teorijski i usporedni pristup
Lucia Laća
Brojni su sociološki klasični i suvremeni teoretičari pokušali u svojim teorijama dati odgovor na temeljna pitanja sociologije kao znanosti: kako je nastalo društvo? Što je dovelo do toga da se društvo integrira? I koji su čimbenici integracije? Odgovore na ova pitanja nalazimo u procesima i promjenama koje su kroz povijest mijenjale strukturu i shvaćanje društva. Kako je sociologija znanost koja se bavi proučavanjem društva, a društvo je izuzetno promjenjivo tako se i pojam...
Religijski program HRT-a
Religijski program HRT-a
Anita Maćašević
Ulazak religijskih sadržaja na Hrvatsku radioteleviziju bio je važan događaj nakon demokratskih promjena devedesetih. Prvi dio ovog rada iznio je sve povijesne činjenice koje su važne za razvoj i ulazak religijskih sadržaja na Hrvatsku radioteleviziju od 1990. do 1995. godine. Takav događaj omogućio je svim vjerskim zajednicama pristup sredstvima javnog priopćavanja nakon komunističkog režima. Istraživanjem emisije Riječ i život u drugom dijelu rada nastojalo se ukazati na...
Religiozne prakse iseljeničkih zajednica Hrvata u Njemačkoj
Religiozne prakse iseljeničkih zajednica Hrvata u Njemačkoj
Damjan Roško
Katolička crkva kroz povijest skrbila je o migrantima iz hrvatskih prostora. Najviše pažnje posvećeno je skrbi Crkve o hrvatskim iseljenicima i radnicima koji su na privremenom radu u Njemačkoj. Govoriti će se i o crkvenim skupovima, dokumentima i pothvatima koji su utjecali na hrvatske iseljenike i radnike u Njemačkoj. Hrvatsko iseljavanje u Njemačku i povijest hrvatskog iseljavanja povezuje se sa crkvenom djelatnošću te ću govoriti o utjecaju Crkve na društvo. Temeljito će se...
Retorika u hrvatskim medijima za vrijeme Jugoslavije
Retorika u hrvatskim medijima za vrijeme Jugoslavije
Martina Luketić
Retorika je umijeće dojmljivog, uvjerljivog i učinkovitog komuniciranja koje može biti usmeno ili pismeno. Takvo komuniciranje za cilj ima uvjeriti, motivirati i utjecati na određenu publiku u određenoj situaciji na govorniku željeni način. Retorika koja se koristi u medijima je od velikog značaja jer mediji stvaraju sliku svijeta u očima publike, utječu na njihovu percepciju stvarnosti, te stvaraju očekivanja o tome što je uobičajeno, očekivano i normalno. U ovom radu će se...
Rimski elegičari i zbirka elegija "Ad Flaviam" Ilije Crijevića
Rimski elegičari i zbirka elegija "Ad Flaviam" Ilije Crijevića
Iva Blagus
U ovom radu obraĊuje se ciklus ljubavnih elegija hrvatskog pjesnika Ilije Crijevića (1463. – 1520.), prvog našeg ovjenĉanog pjesnika. Istraţuju se naĉini na koji je tradicija ljubavne elegije utjecala na stvaranje humanistiĉke ljubavne elegije. Cilj rada je pokazati kako su i u kojoj mjeri utjecali rimski elegiĉari Tibul, Propercije, Ovidije, Vergilije, Horacije, Stacije i Katul na ciklus Elegije Flaviji uz pomoć raĉunalnog programa Musaios 2010. Na temelju pronaĊenih primjera...
Rimski elegičari i zbirka elegija "Ad Flaviam" Ilije Crijevića
Rimski elegičari i zbirka elegija "Ad Flaviam" Ilije Crijevića
Iva Blagus
U ovom radu obrađuje se ciklus ljubavnih elegija hrvatskog pjesnika Ilije Crijevića (1463. – 1520.), prvog našeg ovjenĉanog pjesnika. Istraţuju se naĉini na koji je tradicija ljubavne elegije utjecala na stvaranje humanistiĉke ljubavne elegije. Cilj rada je pokazati kako su i u kojoj mjeri utjecali rimski elegiĉari Tibul, Propercije, Ovidije, Vergilije, Horacije, Stacije i Katul na ciklus Elegije Flaviji uz pomoć raĉunalnog programa Musaios 2010. Na temelju pronaĊenih primjera...
Rimski religjski obočaji i svetkovine u mjesecu martu prema Ovidijevom djelu "Fasti"(Knjiga III )
Rimski religjski obočaji i svetkovine u mjesecu martu prema Ovidijevom djelu "Fasti"(Knjiga III )
Tvrtko Krpan
Iako su podrijetla božanstava i njihovih svetkovina poprilično zamršena za razjašnjavanje, Ovidije nam u trećoj knjizi „Fasta“ donosi prikaz najvažnijih božanstava i svetkovina za mjesec mart, pogotovo boga Marsa. Zadatak ovog rada bio je opisati Ovidijeve stihove i usporediti ih s podacima iz novijih izvora kao što su Musić i Milićević i pokušati razjasniti podrijetlo i načine obilježavanja svetkovina. Rimska religija je podosta komplicirana jer je dosta božanstava na...
Rizična ponašanja putem društvene mreže Facebook: slučaj djece iz ruralnih sredina
Rizična ponašanja putem društvene mreže Facebook: slučaj djece iz ruralnih sredina
Jelena Šaško
Elektroničko nasilje među osnovnoškolcima postalo je svakodnevna pojava te se posljednjih godina u mnogim zemljama našlo u središtu pažnje i istraživača i stručnjaka. U mnogim se istraživanjima ovakva aktivnost prepoznaje kao istaknuti problem koji ugrožava fizičko i mentalno zdravlje djece i mladih i zahtjeva rješavanje. Učenici koji su izloženi elektroničkom nasilju razvit će negativne odnose prema okolini i drugim vršnjacima, a bit će im sve teže usredotočiti se na...

Pages