Pages

Rimska vojska na tlu Hrvatske - Burnum
Rimska vojska na tlu Hrvatske - Burnum
Nives Ćavar
Dovoljan je samo jedan pogled na materijalne ostatke rimske kulture u Hrvatskoj, čak i pojedincima koji ne znaju previše o Rimljanima na tlu Hrvatske, kako bi spoznali važnost i visoki stupanj civilizacijskog razvoja o kojem svjedoče. Luksuzne vile, Villa rustica na Brijunima, amfiteatar u Puli, ostaci kupališta u Solinu, Varaždinu, zaista svjedoče o standardu antičkog stanovništva. Tema ovog diplomskog rada vezana je uz rimsku vladavinu na području današnje Hrvatske. Rad je...
Rimski elegičari i zbirka elegija "Ad Flaviam" Ilije Crijevića
Rimski elegičari i zbirka elegija "Ad Flaviam" Ilije Crijevića
Iva Blagus
U ovom radu obraĊuje se ciklus ljubavnih elegija hrvatskog pjesnika Ilije Crijevića (1463. – 1520.), prvog našeg ovjenĉanog pjesnika. Istraţuju se naĉini na koji je tradicija ljubavne elegije utjecala na stvaranje humanistiĉke ljubavne elegije. Cilj rada je pokazati kako su i u kojoj mjeri utjecali rimski elegiĉari Tibul, Propercije, Ovidije, Vergilije, Horacije, Stacije i Katul na ciklus Elegije Flaviji uz pomoć raĉunalnog programa Musaios 2010. Na temelju pronaĊenih primjera...
Rimski elegičari i zbirka elegija "Ad Flaviam" Ilije Crijevića
Rimski elegičari i zbirka elegija "Ad Flaviam" Ilije Crijevića
Iva Blagus
U ovom radu obrađuje se ciklus ljubavnih elegija hrvatskog pjesnika Ilije Crijevića (1463. – 1520.), prvog našeg ovjenĉanog pjesnika. Istraţuju se naĉini na koji je tradicija ljubavne elegije utjecala na stvaranje humanistiĉke ljubavne elegije. Cilj rada je pokazati kako su i u kojoj mjeri utjecali rimski elegiĉari Tibul, Propercije, Ovidije, Vergilije, Horacije, Stacije i Katul na ciklus Elegije Flaviji uz pomoć raĉunalnog programa Musaios 2010. Na temelju pronaĊenih primjera...
Rimski religjski obočaji i svetkovine u mjesecu martu prema Ovidijevom djelu "Fasti"(Knjiga III )
Rimski religjski obočaji i svetkovine u mjesecu martu prema Ovidijevom djelu "Fasti"(Knjiga III )
Tvrtko Krpan
Iako su podrijetla božanstava i njihovih svetkovina poprilično zamršena za razjašnjavanje, Ovidije nam u trećoj knjizi „Fasta“ donosi prikaz najvažnijih božanstava i svetkovina za mjesec mart, pogotovo boga Marsa. Zadatak ovog rada bio je opisati Ovidijeve stihove i usporediti ih s podacima iz novijih izvora kao što su Musić i Milićević i pokušati razjasniti podrijetlo i načine obilježavanja svetkovina. Rimska religija je podosta komplicirana jer je dosta božanstava na...
Rizična ponašanja putem društvene mreže Facebook: slučaj djece iz ruralnih sredina
Rizična ponašanja putem društvene mreže Facebook: slučaj djece iz ruralnih sredina
Jelena Šaško
Elektroničko nasilje među osnovnoškolcima postalo je svakodnevna pojava te se posljednjih godina u mnogim zemljama našlo u središtu pažnje i istraživača i stručnjaka. U mnogim se istraživanjima ovakva aktivnost prepoznaje kao istaknuti problem koji ugrožava fizičko i mentalno zdravlje djece i mladih i zahtjeva rješavanje. Učenici koji su izloženi elektroničkom nasilju razvit će negativne odnose prema okolini i drugim vršnjacima, a bit će im sve teže usredotočiti se na...
Rizični i zaštitni faktoru mentalnog zdravlja kod adolescenata
Rizični i zaštitni faktoru mentalnog zdravlja kod adolescenata
Filip Sviben
Svijest o važnosti mentalnog zdravlja sve se više razvija u današnjem društvu. Ukupni troškovi dijagnosticiranja i tretiranja psihičkih bolesti iznose oko 3-4% BDP-a pojedinih država (Silobrčić-Radić, 2011). Stoga je veoma bitno razumjeti i predvidjeti razvoj mentalnog zdravlja u djetinjstvu i identificirati pojedince koji bi mogli razviti nepovoljno mentalno zdravlje. Na taj način ulaganjem manje novaca i truda može se postići bolji rezultati i spriječiti potencijalni razvoj...
Rizični čimbenici unutar obitelji koji dovode do zlouporabe droga kod maloljetnika
Rizični čimbenici unutar obitelji koji dovode do zlouporabe droga kod maloljetnika
Mateja Hajda
U radu su analizirani rizični čimbenici unutar obitelji koji dovode do zlouporabe droga kod maloljetnika. Iako bi obitelj trebala biti glavni izvor prevencije ovisnosti i zlouporabe droga, ona svojom patologijom može učiniti upravo suprotno i biti jedan od glavnih rizičnih čimbenika koji djecu i mlade vode u ovisnost. Čimbenici koji su analizirani unutar obitelji su odnosi u obitelji, odnosno patologija obitelji, sastav obitelji te socijalno-ekonomski status obitelji. U radu je...
Rješavanje sukoba i druge odrednice studentskih partnerskih veza
Rješavanje sukoba i druge odrednice studentskih partnerskih veza
Anja Knezić
Cilj ovog istraživanja bio je provijeriti postoje li znacajne razlike u strategijama koje partneri koriste za rješavanje sukoba i u cemu su one sadržane, ovisno o spolu partnera, trajanju i prošlom/sadašnjem iskustvu u partnerskoj vezi, kvaliteti, stabilnosti i zadovoljstvu vezom kao i ovisno o procjeni partnerove komunikacijske kompetencije. Sudionici istraživanja bili su studenti diplomskih studija Sveucilišta u Zagrebu koji su trenutno u partnerskoj vezi (N=100). Istraživanje...
Rod i prostitucija u Hrvatskoj i Švicarskoj
Rod i prostitucija u Hrvatskoj i Švicarskoj
Sani Barhanović
Prostitucija je najstariji zanat na svijetu, inspiracija umjetnicima, ali i oduvijek tabu tema. Radi se o društvenom fenomenu, koji prati čovjeka od samog njegovog početka, sve do danas. Kao zasebna cjelina, ne samo popratni fenomen, ima složenu povijesnu priču. Povezuje se s pojmom rata, otkrivanjem svijeta, s pitanjem morala, obitelji, liberalizma, spola i slično. Psihološki, prostitucija dolazi iz ljudske seksualnosti, što mnogi podrazumijevaju pod pojmom intime, pa je zato i...
Rod i znanost: primjeri prirodnih znanosti
Rod i znanost: primjeri prirodnih znanosti
Doris Jozić
Osnovni ciljevi ovoga rada jesu istražiti prirodoznanstvene argumente, dokaze i tvrdnje glede roda i spola pitajući se determinira li spol rodno ponašanje pojedinaca. Rad sociološki pristupa tvrdnjama iz biologije te nastoji istražiti društvenu uvjetovanost načina na koji način prirodne znanosti tumače rodno ponašanje muškaraca i žena. Nadalje, u radu se problematizira stvaranje nove paradigme, oslanjajući se na Kuhnov koncept znanosti. Naime, rodna problematika tema je brojnih...
Roditeljski stres i opća psihička uznemirenost roditelja djece s poremećajem iz autističnog aspekta
Roditeljski stres i opća psihička uznemirenost roditelja djece s poremećajem iz autističnog aspekta
Paula Herceg
Cilj ovog rada bio je ispitati razlike u razini roditeljskog stresa i ponašajnih problema djece s autizmom, te vrstama socijalne podrške i strategijama suočavanja sa stresom između roditelja s visokom i niskom općom psihičkom uznemirenosti kao i ispitati povezanost roditeljskog stresa s karakteristikama djece i roditelja, te vrstama socijalne podrške i strategijama suočavanja sa stresom. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 35 roditelja djece s autizmom. Djeca su bila uključena u...
Roditeljsko ponašanje, privrženost roditeljima i zadovoljstvo životom kod adolescenata
Roditeljsko ponašanje, privrženost roditeljima i zadovoljstvo životom kod adolescenata
Lidija Gajšek
Obiteljska klima u kojoj su članovi obitelji emocionalno bliski te se meĎusobno poštuju i uvaţavaju pogoduje osjećaju zadovoljstva ţivotom adolescenata. Stoga je cilj istraţivanja bio utvrditi u kojoj mjeri percipirano roditeljsko ponašanje i privrţenost roditelju mogu predvidjeti zadovoljstvo ţivotom adolescenata. U istraţivanju je sudjelovalo 262 učenika srednjih škola koji su ispunili Inventar dječjih procjena roditeljskog ponašanja, Inventar privrţenosti roditeljima i...

Pages