master's thesis
Violence in the Book and the Movie "Harry Potter"

Mirta Andrlon (2014)
University of Zagreb
University of Zagreb -Department of Croatian Studies
Department of Communication Sciences
Metadata
TitleNasilje u knjizi i na filmu "Harry Potter"
AuthorMirta Andrlon
Mentor(s)Danijel Labaš (thesis advisor)
Abstract
Nasilje je postalo sastavnim dijelom mnogobrojnih medijskih sadrţaja te se zbog toga, kao i zbog koliĉine vremena kojeg medijski korisnici provode u korištenju medija, mnogobrojnim istraţivanjima nastojalo ukazati na negativne posljedice koje takav sadrţaj moţe izazvati. Iako je zbog mnogih drugih faktora koji utjeĉu na emocije, kogniciju i ponašanje teško jednostrano ukazati na medije kao jedine uzroĉnike negativnih posljedica, gotovo su sva istraţivanja pokazala da povezanost postoji. Serijali knjiga i filmova o Harryju Potteru ostvarili su velike komercijalne uspjehe i postali sastavnim dijelom popularne kulture 21. stoljeća. Pripadaju ţanru fantazije o kojem se nedovoljno govori u kontekstu nasilja zbog nerealnih tematika koje obraĊuju. Istraţivanjem prikazanim u ovom radu nastojalo se ukazati na veliku prisutnost nasilja u ovom ţanru i podići svijest o problemu eksplicitnijih prikaza nasilja u filmskom mediju, u odnosu na knjigu. Serijali zahtijevaju odreĊenu ĉitateljsku, kao i gledateljsku zrelost, a u hrvatskim kinima nema dobnog oznaĉavanja filmova te ne postoji jedinstveno mjesto na kojem bi se moglo provjeriti koja je oznaka dodijeljena filmu. Istraţivanjem je pronaĊeno ukupno 223 nasilne scene u prvim i posljednjim nastavcima, s tim da je veći broj nasilnih prikaza pronaĊen u oba filmska nastavka.
Keywordsviolence in the media negative effects Harry Potter fantasy book movie
Parallel title (English)Violence in the Book and the Movie "Harry Potter"
Committee MembersDanijel Labaš
Lana Ciboci
Irena Sever
GranterUniversity of Zagreb
University of Zagreb -Department of Croatian Studies
Lower level organizational unitsDepartment of Communication Sciences
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Mass Media
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeDepartment of Communication Studies
Academic title abbreviationmag. comm.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-07-25
Parallel abstract (English)
Violence became a constituent part of numerous media content and due to that, as well as the large amount of time that media users spend in using the media, numerous studies attempted to point out the negative effects that can be caused by violent scenes. Even though the responsibility can not be placed solely on the media because of the many other factors that effect emotions, cognition and behavior, almost all research has shown that a connection exists. The series of books and movies about Harry Potter achieved a great commercial success and became a part of the popular culture of the 21st century. They belong to the genre of fantasy, insufficiently discussed in the context of violence owing to the unrealistic subjects they explore. The research presented in this paper draws attention to the large amount of violent imagery in this genre and aims to raise awareness about the problem of more explicit violent depictions in the movies in comparison to the books. The series require a certain maturity from readers, as well as viewers and Croatian movie theatres do not label the movies according to the age of the audience and there is no place where one can check the label assigned to the movie. Conducted study found a total od 223 violent depictions in the first and last sequences of the series, of which larger amounts of violent scenes were found in both movie sequences.
Parallel keywords (Croatian)nasilje u medijima negativni uĉinci Harry Potter fantazija knjiga film.
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:736975
CommitterRužica Grbešić