master's thesis
Croatian Diaspora in the World: Historical Overview, the Causes and Consequences of Emigration and Immigrant Life on the Example of Australia

Željka Jergan (2014)
University of Zagreb
University of Zagreb -Department of Croatian Studies
Centre for Croatian Studies - Department of Croatology
Metadata
TitleHrvatsko iseljeništvo u svijetu: povijesni osvrt, uzroci i posljedice iseljenja te život u iseljeničkoj sredini na primjeru Australije
AuthorŽeljka Jergan
Mentor(s)Jadranka Grbić (thesis advisor)
Abstract
Procesi vanjskih migracija na prostoru današnje Hrvatske konstantno su se odvijali u dugom povijesnom razdoblju, kroz različite vremenske periode i različite vrste migracija što je Republiku Hrvatsku učinilo da pripada europskom krugu zemalja s relativno najvećim brojem iseljenika, odnosno građana izvan vlastitih granica. U ovom diplomskom radu raspravlja se o temeljnim značajkama iseljavanja hrvatskog stanovništva izvan granica matične domovine, s posebnim osvrtom na australske Hrvate, a naglasak je pri tome stavljen na iseljavanje od razdoblja turskih navala na naše prostore pa sve do 21. stoljeća. Cilj je rada odgovoriti na pitanja: TKO su najvećim dijelom bili naši iseljenici, KADA su sve iseljavali naši ljudi, KAKO i ZAŠTO su uopće iseljavali te koje su posljedice tog višestoljetnog procesa u nas? Ukoliko bi trebalo određeni prostor Hrvatske povezati s učestalom praksom iseljavanja, utoliko bi se moglo zaključiti kako je stanovništvo u prvim fazama masovnih odlazaka iseljavalo iz svih dijelova Hrvatske, no ponajviše iz Dalmacije, otoka, Dalmatinske zagore te iz gorskih i ravničarskih dijelova Hrvatske što je rezultiralo lančanim iseljavanjem tako karakterističnim za hrvatsko iseljeništvo u Australiji. U početku je iseljavanje bilo selektivno po spolu i dobi, pa je u prvim godinama prakse odlaženja iseljavalo ponajprije muško i mlado, radno sposobno, najvitalnije te reprodukcijski najsposobnije stanovništvo, uglavnom sa sela koje je bilo glavni izvor radne snage za zapošljavanje u inozemstvu. Prvenstveno muškoj iseljeničkoj populaciji tek kasnije se pridružuju i žene, djeca ili čitave obitelji. Iseljavanje iz Hrvatske je neprekinuti višestoljetni povijesni proces koji je, ne računajući bježanja pred Turcima, u svom punom intenzitetu započeo u drugoj polovici 19. stoljeća, a nastavio se u 20. i 21. stoljeću oblikujući se u četiri velika vala iseljavanja iz Hrvatske. Teško je reći što je definitivno utjecalo na odluku o iseljenju, no u većini migracijskih teorija općenito se javljaju skupine čimbenika koje su uzrokom migracija, a uglavnom se mogu svesti na dvije glavne skupine: privlačni (pull) i potisni (push) čimbenici. Između prostora u kojem prevladavaju jedni i drugi čimbenici dolazi do migracije stanovništva. Razlozi iseljavanja iz naše zemlje bili su ponajprije ekonomske i političke prirode, a posljedice iseljenja s žešćim, dugotrajnim i pozitivnim/negativnim učinkom, ovisno je li riječ o zemlji iseljenja ili useljenja.
Keywordsmigration human movement in space (spatial mobility) chain migration Croatian emigration Croatian diaspora pull and push factors of emigration push and pull theory Australian multiculturalism Croatian identity
Parallel title (English)Croatian Diaspora in the World: Historical Overview, the Causes and Consequences of Emigration and Immigrant Life on the Example of Australia
Committee MembersDiana Vukičević-Samaržija
Marinko Vuković
Jadranka Grbić
GranterUniversity of Zagreb
University of Zagreb -Department of Croatian Studies
Lower level organizational unitsCentre for Croatian Studies - Department of Croatology
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineINTERDISCIPLINARY AREAS OF KNOWLEDGE
Croatian Studies
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeDepartment of Croatology
Academic title abbreviationmag. croat.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-06-30
Parallel abstract (English)
International migration processes on today’s Croatian territory took place during a long historical period, through different time periods and different types of migration which made the Republic of Croatia a part of European’s circle of countries with the largest number of immigrants that is, citizens outside their country borders. The master’s thesis discusses the basic characteristics of Croatia’s population emigration outside the borders of their native country with the emphasis on emigration from the period of Turkish attacks on our premises up until the 21st century. The paper aims at answering these questions: WHO were our major emigrants, WHEN did our people emigrate, HOW and WHY did they emigrate, and what consequences did this bring about. Should there be a need to connect a specific part of Croatia with the recurrent practice of emigration, it could be concluded that the population, in the early stages of mass departures, emigrated from all parts of Croatia, but mostly from Dalmatia, islands, Dalmatian Zagora and from the mountain and lowland parts of Croatia. At first, the migration was selective according to the gender and age, and in the first years of the emigration process, the young working men, vital and the most reproductive population were the ones to emigrate, mainly from the countryside, a place distinguished as the main source of labour for employment abroad. It is not until much later that women, children or even whole families joined these men. Emigration from Croatia is an uninterrupted historical process that lasted for centuries and was, not taking into consideration escapes from the Turks, in its full swing in the second half of the 19th century and continued into the 20th and 21st century, forming the four major waves of emigration from Croatia. It is hard to say what definitely influenced the decision to leave, but in most theories of emigration there are numerous factors that caused the migration, and can be divided into two major groups: pull and push factors. Migration occurs between the spaces dominated by both factors. The reasons for emigration on our territory were primarily economical and political, and the consequences were huge and long-lasting with both positive and negative effect, depending whether one is referring to the country of emigration or immigration.
Parallel keywords (Croatian)migracija ljudsko kretanje u prostoru (prostorna mobilnost) lančano iseljavanje hrvatsko iseljeništvo dijaspora privlačni (pull) i potisni (push) faktori iseljavanja teorija potisno-privlačnih faktora australska multikulturalnost hrvatski identitet
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:244258
CommitterRužica Grbešić