Pages

Psihosocijalna prilagodba osoba na život u domu za starije i nemoćne
Psihosocijalna prilagodba osoba na život u domu za starije i nemoćne
Marina Heski
Cilj rada bio je ispitati psihosocijalnu prilagodbu osoba na život u domu za starije i nemoćne. U istraživanju su sudjelovale osobe koje borave u domu za starije i nemoćne i osobe koje su uključene u Gerontološki centar. Sudionici su bili podijeljeni u dvije skupine. Prvu skupinu čine 64 sudionika iz doma za starije i nemoćne, podijeljenu u dvije podskupine, na sudionike koji borave u domu do godinu dana i sudionike koji borave u domu više od godinu dana. Drugu skupinu čine 58...
Psihosocijalne odrednice duljine života osoba u domovima za starije i nemoćne u Zagrebu
Psihosocijalne odrednice duljine života osoba u domovima za starije i nemoćne u Zagrebu
Ivana Poslon
Cilj istraživanja bio je ispitati postoje li rodne razlike u duljini života te koliki je doprinos završene razine obrazovanja, socijalne podrške i participacije, samoprocjene zdravlja i funkcionalne sposobnosti u objašnjenju duljine života umrlih starijih osoba. U 2008. godini su strukturiranim intervjuom prikupljani podaci u sklopu longitudinalnog istraživanja u 11 domova za starije i nemoćne u Zagrebu, a 2015. prikupljeni su podaci o životnom statusu i uzroku smrti. U ovom...
Psihosocijalne odrednice vrednovanja povijesnih ličnosti
Psihosocijalne odrednice vrednovanja povijesnih ličnosti
Danijela Blažević
U okviru trenutne političke i društvene klime Republike Hrvatske svjedoci smo učestalosti otvaranja tema vezanih za hrvatsku prošlost. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koje osobe ispitanici smatraju najvažnijima u hrvatskoj prošlosti te postoji li povezanost između vrednovanja povijesnih osoba koje su ostavile duboki trag na hrvatskoj prošlosti a predmet su sporova i u sadašnjosti, Franje Tuđmana i Josipa Broza Tita te vlastitih vrijednosnih sustava, poglavito političke...
Psihosocijalne posljedice namjerno induciranog pobačaja kod žena u fertilnoj dobi
Psihosocijalne posljedice namjerno induciranog pobačaja kod žena u fertilnoj dobi
Sara Pavlović
Pobačaj kao namjerni prekid trudnoće predstavlja izraz ideoloških, političkih i moralnoetičkih vrijednosti te izaziva brojne emocionalno nabijene rasprave u društvu i znanosti. Prekretnicu za društvenu aktivaciju po pitanju pobačaja predstavlja odluka Vrhovnoga suda Sjedinjenih Američkih Država 1973. godine, kojom se omogućio legalni pobačaj ženama tijekom cijele trudnoće, što je pokrenulo svojevrsnu liberalizaciju pobačaja u svijetu. S povećanjem dostupnosti legalnoga...
Psihosocijalni prediktori internetskog pretraživanja simptoma
Psihosocijalni prediktori internetskog pretraživanja simptoma
Marija Jakiša
Cyberhondrija je oblik anksioznosti za koju je karakteristično prekomjerno internetsko pretraţivanje simptoma, koje moţe dovesti do povećane razine rastresenosti i brige. Cilj ovog rada bio je provjeriti faktorsku strukturu hrvatske verzije Ljestvice izraţenosti cyberhondrije, utvrditi postoji li razlika u izraţenosti cyberhondrije s obzirom na spol, dob, obrazovanje, mjesto ţivljenja, bračni status i dosadašnje iskustvo s bolesti te koliko osobine ličnosti doprinose objašnjavanju...
Psihosocijalni čimbenici emocionalne prilagodbe u žena oboljelih od raka dojke
Psihosocijalni čimbenici emocionalne prilagodbe u žena oboljelih od raka dojke
Ana Matić
Rak dojke je najčešća vrsta raka kod žena, kako u svijetu, tako i u Republici Hrvatskoj te je bilo relevantno istražiti kakav pogled one imaju na svoju bolest (rak dojke) kroz neke psihosocijalne čimbenike. Cilj istraživanja bio je ispitati psihosocijalne čimbenike emocionalne prilagodbe u žena oboljelih od raka dojke odnosno ispitivan je stupanj percepcije bolesti, pozitivnih i negativnih emocionalnih doživljaja te socijalne podrške kod istih. Istraživanje je provedeno unutar...
Psihosocijalni čimbenici kvalitete spavanja starijih osoba
Psihosocijalni čimbenici kvalitete spavanja starijih osoba
Vedran Filaković
Glavni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kvalitetu spavanja osoba starije životne dobi. Također, htjeli smo provjeriti razlikuje li se kvaliteta spavanja starijih s obzirom na sociodemografske čimbenike spola i bračnog stanja te utvrditi potencijalnu prediktorsku ulogu psihosocijalnih varijabli zadovoljstva životom, socijalne participacije i samoprocjenjenog zdravlja u kvaliteti spavanja osoba starije životne dobi. Istraživanje je provedeno na uzorku od 162 sudionika starije...
Psihosocijalni čimbenici subjektivne dobrobiti osoba starije životne dobi
Psihosocijalni čimbenici subjektivne dobrobiti osoba starije životne dobi
Tea Sičaja
Cilj istraživanja bio je utvrditi stupanj subjektivne dobrobiti osoba starije životne dobi. Također, htjeli smo utvrditi neke psihosocijalne čimbenike subjektivne dobrobiti osoba starije životne dobi, te utvrditi razlikuje li se subjektivna dobrobit s obzirom na njihova sociodemografska obilježja i subjektivno zdravlje. Istraživanje je provedeno u Gerontološkom centru jednog doma za starije u Zagrebu na uzorku od 62 sudionika. Za procjenu općenitih i specifičnih pozitivnih i...
Psihoterapija i promjene u ličnosti
Psihoterapija i promjene u ličnosti
Vladimir Tomislav Katušić
U proteklih nekoliko desetljeća, intenzivirala su se istraživanja efikasnosti različitih modaliteta psihoterapije u svrhu prikupljanja podataka i razumijevanja uspješnosti tretmana različitih psihičkih problema, smetnji i poremećaja. Malo je pažnje dano navedenim istraživanjima u kontekstu razumijevanja da ličnost i promjene ličnosti imaju ključnu ulogu u najvažnijim životnim područjima pojedinca. U ovom radu, sustavnim pretraživanjem baza podataka (PsycINFO, NCBI, Google...
Putevima hrvatskih emigranata: Obilježja književnog stvaralaštva Rajmunda Kuparea i njegov doprinos hrvatskoj književnoj tradiciji
Putevima hrvatskih emigranata: Obilježja književnog stvaralaštva Rajmunda Kuparea i njegov doprinos hrvatskoj književnoj tradiciji
Dino Jelinić
Rajmund Kupareo se rodio 1914. godine u malom mjestu Vrboska na otoku Hvaru, a umro je 1996. godine, u svojoj osamdeset i drugoj godini, u Zagrebu. U svome se životu istaknuo kao „Božji namještenik“ (dominikanac – „bijeli fratar“), književnik, filozof – estetičar, kritičar, profesor, znanstvenik i dr. U ovom je radu izložen detaljan prikaz književnosti Rajmunda Kuparea na hrvatskom jeziku te uklopljenost njegove književnosti u hrvatsku književnu tradiciju. Autor ovog...
Putovanja kao odgovor na pitanje o smislu života u romanima Hrvoja Šalkovića
Putovanja kao odgovor na pitanje o smislu života u romanima Hrvoja Šalkovića
Ivana Krešo
U ovom ću diplomskom radu proučavati putopise hrvatskog suvremenog pisca Hrvoja Šalkovića. U njima ću tražiti odgovor na pitanje o smislu života. Ono što ću na temelju spomenutih putopisa pokušati dokazati jest da su putovanja jedan od mogućih odgovora na pitanje o smislu života ili da ona sama po sebi, ako nisu odgovor na pitanje o smislu života, vode do tog odgovora. U prvom dijelu diplomskog rada ukratko ću se fokusirati na hrvatsku suvremenu književnost te ću prikazati...
Putovanje kroz prostor i vrijeme
Putovanje kroz prostor i vrijeme
Sanja Šimić
“Putovanje”, “prostor” i “vrijeme” izrazi su s kojima se svakodnevno susrećemo; koristimo ih i razumijemo. Ipak, da je u potpunosti tako, ova tema ne bi bila predmetom još jednoga u nizu radova iz filozofije. Dok se putovanje kroz prostor ne doživljava kao nepoznanica, nego kao sasvim razumljivo i zdravorazumsko, putovanje kroz vrijeme, u reverzibilnom smislu, čini se, još lebdi u gomili neostvarenih ljudskih želja i jedan je od ciljeva čovječanstva. Nakon kratkog...

Pages