Pages

"Medij je poruka" - Doprinos Marshalla McLuhana komunikacijskoj teoriji
"Medij je poruka" - Doprinos Marshalla McLuhana komunikacijskoj teoriji
Ella Delač
Tema ovoga rada je znanstveni doprinos razvoju komunikacijskih teorija kanadskoga sociologa Marshalla McLuhana. Ovaj rad prikazuje teorije Marshalla McLuhana i njegovo razumijevanje komunikacije, komunikacijskih sredstava i komunikacijskih teorija o kojima je pisao u svojim djelima „Gutenbergova galaksija“ i „Razumijevanje medija“. McLuhanovo djelo „Razumijevanje medija“ govori o medijima kao čovjekovim produžecima, po čemu je McLuhan, među ostalim, i ostao poznat u...
"Statistika" kao povijesni izvor
"Statistika" kao povijesni izvor
Miriam Jurić
U drugoj polovici 18. stoljeća i početkom 19. stoljeća, hrvatski latinisti, pod utjecajem prosvijećenog apsolutizma i reforme javne uprave, pišu djela koja naslovljavaju „statistike“ i u njima analiziraju povijesno i sadašnje stanje određenih država. Ovaj rad je analizirao četiri književna djela dvojice hrvatskih latinista koji djeluju u to vrijeme: Adama Adalberta Barića i Mihe Horvata, kako bi prikazao obrazac po kojemu se pišu statistike, podatke koji se odnose na naše...
2. gardijska brigada "Gromovi" u vojno-redarstvenoj operaciji "Oluja"
2. gardijska brigada "Gromovi" u vojno-redarstvenoj operaciji "Oluja"
Zoran Sertić
Vojno-redarstvena oslobodilačka operacija “Oluja“ najvažnija je akcija provedena u Domovinskome ratu na području Republike Hrvatske. Njezinim završetkom oslobođen je najveći dio okupiranoga područja Republike Hrvatske. Veoma važnu ulogu u „Oluji“ imala je 2. gbr „Gromovi“. Ovaj diplomski rad bavi se djelovanjem 2. gardijske brigade „Gromovi“ u operaciji „Oluja“. Cilj rada je prikazati koliku je ulogu imala 2. gardijska brigada „Gromovi“ u „Oluji“. Na...
Adolescenti i književnost tridesetih godina 20. stoljeća
Adolescenti i književnost tridesetih godina 20. stoljeća
Ivan Božić
Početak 20. stoljeća predstavljao je revolucionarno, ali i mračno vrijeme za mlade u Hrvatskoj. Diplomski rad prikazuje adolescente i književnost s početka 20. stoljeća, njihovu "borbu" koja obilježava cijeli taj period. U samim počecima susrećemo se sa propadanjem patrijarhalne obitelji zbog industrijalizacije koja dovodi do promjena životnih navika koje se odražavaju na školstvo, obiteljske odnose, te život adolescenata. Veliku ulogu igraju i dva svjetska rata koja su ostavila...
Adolescentska književnost i problem nasilja
Adolescentska književnost i problem nasilja
Vanessa Marčinko
Teško je precizno definirati nasilje zbog njegovog povijesnog konteksta, društvenih mijena i subjektivnih predodžaba. Na temelju izabranih romana koja impliciraju različite oblike zlostavljanja, interpretirat će se problematika nasilja u adolescentskoj kniževnosti. Također, istražit će se spornost nasilnih odnosa u hijerahijskoj piramidi (podređenost i nadređenost). Rad je koncipiran u tri djela: psihološka i sociološka teorijska analiza nasilja, definiranje adolescentske...
Akademska samoefikasnost, ciljevi postignuća i lokus kontrole kao prediktori zadovoljstva studijem
Akademska samoefikasnost, ciljevi postignuća i lokus kontrole kao prediktori zadovoljstva studijem
Mona Kasaić
Kako su istraživanja uglavnom usmjerena na utvrđivanje korelata i prediktora akademskog uspjeha, a tek manji broj zadovoljstva studijem, cilj ovog rada bio je provjeriti može li se na temelju akademske samoefikasnosti, ciljeva postignuća i lokusa kontrole predvidjeti zadovoljstvo studijem na populaciji studenata Sveučilišta u Zagrebu te ujedno ispitati u kakvom su odnosu navedene prediktorske varijable sa zadovoljstvom studijem općenito. U istraživanju sudjelovalo je ukupno 230...
Akademska, socijalna i emocionalna prilagodba učenika na srednju školu
Akademska, socijalna i emocionalna prilagodba učenika na srednju školu
Mirela Kovačević
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos sociodemografskih varijabli, samopoštovanja, emocionalne kompetencije, različitih oblika socijalne podrške i roditeljske uključenosti s akademskom, socijalnom i emocionalnom prilagodbom učenika na srednju školu. U istraživanju je sudjelovalo 410 učenika (200 mladića i 210 djevojaka) prvih razreda srednje škole. Primjenjena je Rosenbergova skala samopoštovanja (Rosenberg, 1965, prema Bezinović, 1988), Upitnik...
Aktivnost Islamske države na društvenim mrežama
Aktivnost Islamske države na društvenim mrežama
Anamarija Filipović
Bitan dio medijskog sustava Islamske države čine društveni mediji koji su joj omogućili globalni doseg i neovisnost od masovnih medija. Za razliku od tradicionalnih, društvene medije karakterizira dvosmjerna komunikacija, interaktivnost, lako korištenje i dostupnost. Islamska država je iskoristila te prednosti za širenje propagande, hakiranje, radikalizaciju, regrutaciju i interpersonalnu komunikaciju. Prisutna je na raznim društvenim medijima, a neki od njih su Twitter, Facebook i...
Aktivnosti Islamske države na Twitteru
Aktivnosti Islamske države na Twitteru
Mihovil Sić
Islamska država prepoznala je nove načine komunikacije za promociju svojih aktivnosti. Osim tradicionalnih medija u manjoj mjeri, Islamska država koristi online platforme u svrhu diseminiranja poruka terorističkog sadržaja koje imaju za cilj širenje propagande, radikaliziranja publike i regrutiranja potencijalnih pristaša na globalnoj razini. Online platforma koju Islamska država najviše upotrebljava za širenje navedenih aktivnosti je Twitter na kojoj je prema procjenama kreirano...
Alternativne mjere prema maloljetničkom riziku: Prikaz "Stop programa" u Gradu Zagrebu
Alternativne mjere prema maloljetničkom riziku: Prikaz "Stop programa" u Gradu Zagrebu
Marga Hajdin
Cilj rada je opisati i obrazložiti kako se upravo alternativnim mjerama, koje se provode u suradnji sa stručnjacima iz „Stop programa“, maloljetnicima pruža prilika za adekvatan odgoj te zdrav rast i razvoj, što je, sukladno Zakonu o sudovima za mladež (NN 111/1997 ), svrha postupanja prema maloljetnim počiniteljma kaznenih djela, kao i mjera opreza da se ubuduće ne počine kažnjiva djela. Promicanje takvih humanih mjera, ima znatan kriminalno preventivni potencijal što je od...

Pages