Pages

Utjecaj psihološke distance na promjenu duhovitosti sadržaja
Utjecaj psihološke distance na promjenu duhovitosti sadržaja
Kosjenka Jerman
Glavni cilj ovog istraživanja je bio ispitati razlike u procjeni duhovitosti vica s obzirom na psihološku distancu u odnosu na glavnog lika u vicu. U ispitivanju je sudjelovalo 307 studenata od kojih je 231 (75,2%) bilo ženskog spola. Korišten je upitnik koji je osim pitanja o osnovnim demografskim podacima sadržavao i pet viceva, pet pitanja o svakom vicu i ljestvicu semantičkog diferencijala kojom se ispitao stav o skupini o kojoj su bili vicevi. Ispitanici su podijeljeni u dvije...
Utjecaj pušenja na neke aspekte kognitivne izvedbe
Utjecaj pušenja na neke aspekte kognitivne izvedbe
Andrea Grus
Cilj ovog istraživanja bio je istražiti hoće li konzumacija jedne cigarete poboljšati kognitivnu izvedbu u tri kognitivne domene–pažnji, radnom pamćenju i obradi vidno–prostornih podataka, tj. mentalnim rotacijama. Istraživanje je provedeno na 22 povremena pušača starosti od 19–29 godina koji su izjavili da puše manje od jedne cigarete dnevno. Za mjerenje izvedbe na zadatku pažnje, radnog pamćenja i mentalnih rotacija korišten je računalni program E–prime 2.0 koji je...
Utjecaj radnog statusa, spola i aktivnosti traženja posla na zadovoljstvo životom
Utjecaj radnog statusa, spola i aktivnosti traženja posla na zadovoljstvo životom
Ana Dević
Cilj ovog istraživanja je ispitati postoje li statistički značajne razlike u zadovoljstvu životom s obzirom na radni status, spol i aktivnost traženja posla. U istraživanju je sudjelovalo 534 zaposlenih i 186 nezaposlenih osoba iz nacionalno reprezentativnog uzorka građana Republike Hrvatske. U radu su korišteni podaci 5. kruga međunarodnog europskog projekta Europsko društveno istraživanje – ESS, provedenog od Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Podaci su prikupljeni...
Utjecaj reklama kao medijskog sadržaja na djecu i mlade
Utjecaj reklama kao medijskog sadržaja na djecu i mlade
Ružica Herceg
Današnja djeca svakodnevno koriste masovne medije, stoga je vaţno prouĉiti i analizirati kako ti mediji utjeĉu na njih. Djeca su najosjetljiviji dio društva što se tiĉe korištenja medija jer još nemaju razvijeno kritiĉko mišljenje. Reklamna industrija je posebno usmjerena prema djeci i mladima. Zbog novca kojim djeca raspolaţu, kao i utjecaja koji imaju na novac svojih roditelja te s ciljem stvaranja cjeloţivotnih kupaca, reklamna industrija je prepoznala u djeci idealno...
Utjecaj reklama kao medijskog sadržaja za djecu
Utjecaj reklama kao medijskog sadržaja za djecu
Monika Sedlar
U današnje vrijeme svjedoci smo snažne ekspanzije medijskih sadržaja u kvantitativnom smislu. Mediji su sastavni dio naših života i to u svim životnim razdobljima, uključujući i najraniju dob. Svijet djece i mladeži ispunjen je medijima, od onih starijih, poput slikovnica, do novih dominantnih, poput računalnih igara, interneta, televizije ili filma. Iako život u medijskom društvu ima mnogo pozitivnih posljedica, sa sobom donosi i brojne probleme i negativne posljedice, posebice...
Utjecaj reklama na percepciju vlastitog tijela i osobnosti kod mladih djevojaka
Utjecaj reklama na percepciju vlastitog tijela i osobnosti kod mladih djevojaka
Nikolina Kurtela
Svakodnevnica modernog doba nikako ne može isključiti korištenje i utjecaj masovnih medija. Najveći utjecaj mediji i reklame imaju na djecu i mlade zbog njihove nerazvijene osobnosti i kritičkog razmišljanja o vlastitom tijelu i okolini. Ovaj rad će analizirati i prikazati utjecaj masovnih medija, osvrćući se ponajviše na reklame kao medijski sadržaj, na mlade djevojke između 12 i 19 godina. U istraživanju se koristio anketni upitnik koji će prikazati stavove mladih djevojaka o...
Utjecaj straha i krivnje na glavne likove u romanima "Kiklop" i "Zločin i kazna"
Utjecaj straha i krivnje na glavne likove u romanima "Kiklop" i "Zločin i kazna"
Mateja Eršek
Tema ovog diplomskog rada je Utjecaj straha i krivnje na glavne likove u romanima Kiklop, Ranka Marinkovića i Zločin i kazna, Fjodora Mihajloviča Dostojevskog. Analiza ovih dvaju djela temelji se na poznavanju pojmova straha i krivnje, stoga će oni biti objašnjeni na početku ovog rada. Nakon toga slijedi prvi dio rada – roman Kiklop, biografija i stvaralaštvo pisca Ranka Marinkovića, koji nam omogućuju da roman Kiklop smjestimo na vremenskoj crti i definiramo razdoblje kojem...
Utjecaj tehnologije na virtualnu društvenost
Utjecaj tehnologije na virtualnu društvenost
Hrvoje Petrinjak
U modernom društvu tehnologija postaje značajan dio svakodnevnice svakog čovjeka, bilo da se radi o poslovnom čovjeku ili tinejdžeru, oni posjeduju određene inačice tehnoloških postignuća koje koriste za različita djelovanja u svakodnevnici. Tehnologija je u zadnjoj polovini prošlog stoljeća i na početku ovog stoljeća doživjela značajan rast i u svom razvoju i u njenoj primjeni. Mobiteli, tableti i laptopi samo su primjeri modernijih tehnoloških postignuća koje se u...
Utjecaj vrijednosti, intenziteta emocionalnih podražaja i stupnja generalizirane anksioznosti na pristranost pažnje
Utjecaj vrijednosti, intenziteta emocionalnih podražaja i stupnja generalizirane anksioznosti na pristranost pažnje
Maja Samardžić
Istraživanje je provedeno s ciljem provjere pojave kognitivne pristranosti pažnje uslijed izloženosti vizualnim emocionalnim podražajima različitog stupnja emocionalne vrijednosti i emocionalnog intenziteta s obzirom na stupanj anksioznosti. Korišten je eksperimentalni nacrt ponovljenih mjerenja na zavisnim uzorcima s tri faktora; vrijednost emocionalne fotografije, emocionalni intenzitet i stupanj anksioznosti, sa zavisnom varijablom trajanja fiksacije. Kao vizualni emocionalni...
Utjecaji i djelovanje televizijskoga nasilja na djecu i mlade
Utjecaji i djelovanje televizijskoga nasilja na djecu i mlade
Iva Lucić
Ovaj rad bavi se analizom i tumačenjem djelovanja i posljedica prikaza medijskoga nasilja na djecu i mlade, vrstama i obilježjima televizijskoga nasilja, temeljnim karakteristikama televizijskoga djelovanja, televizijskim utjecajem i oblicima te značenjem i važnošću medijske pedagogije. Televizija, kao izrazito moćan masovni medij, neograničen utjecaj ostvaruje upravo na djecu i adolescente i područja djelovanja poput socijalizacije djece, odgoja, obrazovanja i kulture. Pomoću...
Utvrđeni gradovi na južnoj strani Ivanščice do kraja XV. stoljeća
Utvrđeni gradovi na južnoj strani Ivanščice do kraja XV. stoljeća
Mladen Kostanjevečki
Srednjovjekovni utvrđeni kraljevski gradovi na južnoj strani Ivanščice su: Lobor, Oštrc i Belec, koji se spominju od sredine 13. st. Za Oštrc znamo i tko ga je sagradio, župan Farkaš, dok za Lobor pretpostavljamo da je to bio knez Pučuna ili njegov otac Urban, a prema nekim dokumentima varaždinski župan Mihael. Za Belec možemo također pretpostavljati, da ga je gradio kralj Otokar, Gisingovci ili Celjski. Gradovi se spominju često u kontekstu zajedničkog vlasništva...

Pages