Paginacija

Dječja prava u medijima - kršenje, zaštita i novinarska praksa u Hrvatskoj
Dječja prava u medijima - kršenje, zaštita i novinarska praksa u Hrvatskoj
Karla Herceg-Gogić
Mediji imaju važnu ulogu u promoviranju dječjih prava. Dječja prava definirana su i zaštićena brojnim međunarodnim ugovorima i aktima ratificiranima od strane Hrvatske. Najvažniji međunarodni je Konvencija o pravima djeteta a od državnih akata kao najvišeg treba istaknuti Ustav Republike Hrvatske. Samo je nekoliko velikih istraživanja u Hrvatskoj koja su se bavila etičkim aspektom izvještavanja o djeci. Analizom i usporedbom rezultata tih istraživanja možemo zaključiti kako...
Dječja recepcija bajke: kontekstualizacija i interpretacija
Dječja recepcija bajke: kontekstualizacija i interpretacija
Mihaela Štefec
U radu su proučene i predstavljene psihoanalitičke teorije bajke (Bettelheim, Von Franz). Također, ispitane su predodžbe o primjerenosti i neprimjerenosti djetetu-čitatelju, uz pomoć naratologije i teorije o implicitnom čitatelju, a s naglaskom na stereotipe i nasilje u bajkama. Teorijske postavke i zaključci do kojih se došlo ispitale su se u istraživanju, provedenom na uzorku učenica/ka viših razreda osnovne škole (6. razred), na građi hrvatske autorske bajke (Ivana...
Dječje igre i pjesmice - Povijesni pregled i značenja
Dječje igre i pjesmice - Povijesni pregled i značenja
Danijel Nikola Dedić
Rad ne sadrži sažetak.
Dobrobiti, zadovoljstvo poslom i izloženost stresu zatvorskih službenika
Dobrobiti, zadovoljstvo poslom i izloženost stresu zatvorskih službenika
Matea Korda
S obzirom da su istraživanja na službenicima kaznenih tijela u Republici Hrvatskoj vrlo rijetka, ciljevi ovoga istraživanja bili su: (1) ispitati opće zadovoljstvo poslom i njegovim različitim aspektima, te zadovoljstvo životom, (2) ispitati razinu doživljenog radnog stresa i utvrditi odražava li se i u kojem stupnju doživljeni stres na poslu na ostale domene njihova života, (3) istražiti povezanost doživljene razine stresa sa zadovoljstvom različitim aspektima posla, poslom u...
Dobrovoljna eutanazija i depresija: Etički aspekti
Dobrovoljna eutanazija i depresija: Etički aspekti
Duje Kovačević
Rad ne sadrži sažetak.
Domoljublje i odnos prema Europskoj uniji
Domoljublje i odnos prema Europskoj uniji
Diana Dörma Duvnjak
Glavni cilj istraživanja bio je utvrditi odnos između domoljublja (kritičkog i nekritičkog) kao dimenzije nacionalnog identiteta i stava prema Europskoj uniji. U istraživanju je sudjelovalo 1407 sudionika u dobi od 20 do 90 godina od čega je njih 726 bilo ženskog, a 681 muškog spola. Podaci su prikupljeni usmenom anketom u kućanstvima, na probabilistički izabranom, višeetapno stratificiranom uzorku. Metodom glavnih komponenata ekstrahirana su dva relativno nezavisna faktora koja...
Domovinski rat - Županjska općina i 131. brigada HV
Domovinski rat - Županjska općina i 131. brigada HV
Irena Jelić
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati zbivanja tijekom Hrvatskog domovinskog rata koja su izravno ili neizravno povezana s prostorom nekadašnje županjske općine, odnosno županjske Posavine. Rad je sastavljen od nekoliko poglavlja koja između ostalog pokazuju povijest, položaj i stanovništvo županjske Posavine. U radu je opisan i početak napetosti na području Slavonije počevši od 20. sijeĉnja 1990. tj. XIV. izvanrednog Kongresa Saveza komunista, preko višestranačkih izbora i...
Dopreporodni latinski rječnici
Dopreporodni latinski rječnici
Monika Kunštek
Faust Vrančić, Jakov Mikalja, Juraj Habdelić, Ljudevit Lalić, Pavao Ritter Vitezović, Ardelio Della Bella, Ivan Belostenec, Franjo Sušnik i Andrija Jambrešić predstavljaju imena velikih hrvatskih leksikografa koji su svojim djelima snažno utjecali na razvoj i standardizaciju hrvatskog jezika. Svaki od ovih autora svojim je rječnikom uvelike doprinio razvoju kako kulturnog tako i nacionalnog identiteta, a budući da su nastali u doba koje je posebno okarakterizirala borba za...
Doprinos hrvatskih isusovaca hrvatskome jezikoslovlju u 17. i 18. stoljeću
Doprinos hrvatskih isusovaca hrvatskome jezikoslovlju u 17. i 18. stoljeću
Maja Marić
U radu se prikazuje doprinos hrvatskih isusovaca hrvatskome jezikoslovlju u Austrijskoj i Rimskoj isusovačkoj provinciji u 17. i 18. stoljeću. Početni dio donosi povijest isusovačkoga reda, njihov dolazak u hrvatske zemlje i uvid u prosvjetiteljsku djelatnost hrvatskih isusovaca. Glavni cilj bio je prikazati najznačajnije isusovačke jezikoslovce u južnom i sjevernom djelu Hrvatske i ukazati na njihove radove na području jezikoslovlja. U radu se spominju poznata imena kao što su...
Doprinos odnosa probacijskih službenika i osuđenika tijeku rehabilitacije
Doprinos odnosa probacijskih službenika i osuđenika tijeku rehabilitacije
Ana Harabajsa
Probacija u Hrvatskoj postoji manje od desetljeća te je još uvijek neistražena. Ovim istraživanjem pokušalo se utvrditi kako osuđenici doživljavaju probacijsku sankciju, kakav je njihov odnos s probacijskim službenikom, te kako taj odnos doprinosi rehabilitaciji osuđenika. Istraživanje je provedeno putem strukturiranog dubinskog intervjua. Pitanja za intervju sastavljena su u obliku upitnika Eurobarometar. U istraživanju je sudjelovalo devetero osuđenika koji su pod nadzorom...
Doprinos, uloga i sjećanje na Indijance u Drugom svjetskom ratu
Doprinos, uloga i sjećanje na Indijance u Drugom svjetskom ratu
Barbara Vuković
Sažetak Sjedinjene Američke Države desetljećima su iskorištavale zemlju svojih urođenika, smanjujući ne samo njihov prostor za život nego i njihov broj. Stereotipi s kojima su se svakodnevno susretali umanjivali su njihovu sposobnost sve do Drugoga svjetskoga rata. Upravo su u tom ratu Indijanci dobili mogućnost pokazati široki spektar svojih mogućnosti i znanja. Ovaj se diplomski rad bavi doprinosom, ulogom i sjećanjem na Indijance u Drugom svjetskom ratu. Rad prikazuje...
Doprinosi frankfurtske škole teorijama medija
Doprinosi frankfurtske škole teorijama medija
Marija Stažić
Premda je nastala u nezahvalnom povijesnom periodu, Frankfurtska škola iznjedrila je brojna istraţivanja na području društvenih znanosti koja su posluţila za razvitak raznih teorija te je potaknula nove intelektualne spoznaje. Tako je uvelike je doprinjela razvoju komunikologije, još relativno mlade znanosti, ponajviše kritičkim, interdisciplinarnim pristupom prema praksi u kapitalističkim društvima što je iznjedrilo kritičku teoriju društva kao najznačajniji produkt...

Paginacija