Rad nije dostupan
disertacija
Vjerske prilike kod katolika u Hercegovini od turskog osvajanja do konca 17. stoljeća

Dijana Pinjuh (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji