Pages

Ženskost i ženstvenost u Krležinom dramskom opusu
Ženskost i ženstvenost u Krležinom dramskom opusu
Sara Večeralo
Rad ne sadrži sažetak.
Život Alojzija Stepinca i sukob sa komunističkim vlastima
Život Alojzija Stepinca i sukob sa komunističkim vlastima
Kristina Golub
Dvadeseto stoljeće bilo je obilježeno brojnim ratovima i političkim krizama, te se u središtu zbivanja našla i današnja Republika Hrvatska (tada u sklopu Austro – Ugarske Monarhije). Nakon Prvog svjetskog rata (sukob trajao od 1914.- 1918. godine; sukobljene sile Antante i Sile Osovine), raspala se Austro – Ugarska Monarhija te je došlo do odcjepljenja i stvaranja novih država. Tako su Hrvati, Slovenci i Srbi 29. listopada 1918. godine osnovali Državu SHS2, a kasnije su 1....
Život djece homoseksualnih roditelja u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi
Život djece homoseksualnih roditelja u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi
Ivana Letinić
U ovom se radu obrađivala tema djece u istospolnim obiteljima. Fokus je bio na zemljama koje su zakonski dozvolile homoseksualnim osobama te istospolnim parovima posvajanje djece. Tema je sagledana iz povijesne, društvene, pravne i psihološke perspektive. Proučene su glavne predrasude koje sputavaju donošenje zakona kojim bi se dozvolila posvajanja djece homoseksualnim osobama i istospolnim parovima, te jesu li te predrasude utemeljene ili nisu. Naposljetku je zaključeno kako obrađene...
Život i djela Pavla Rittera Vitezovića
Život i djela Pavla Rittera Vitezovića
Anđelika Loborec
Pavao Ritter Vitezović bio je hrvatski povjesničar, knjiŽevnik i leksikograf koji je pisao na hrvatskom i latinskom jeziku. On je predlagao uporabu dijakritičkih znakova u hrvatskom pravopisu i time bio ispred svoga vremena. Prvi je hrvatski autor kojeg povjesničari književnosti nazivaju profesionalnim književnikom i prvi Hrvat čija su se djela iz književnih i političkih razloga čitala i na Istoku i na Zapadu. Nakon osposobljavanja Kraljevske tiskare u Zagrebu za rad, Pavao Ritter...
Život i djelovanje Matije Mesića (1826.-1878.)
Život i djelovanje Matije Mesića (1826.-1878.)
Silvija Budak
U radu se iznosi djelovanje hrvatskoga svećenika, profesora, historiografa i rektora Matije Mesića u 19. stoljeću. U razdoblju hrvatske nacionalne integracije, Mesić je imao važnu ulogu u unapređivanju prosvjete, a to je činio sastavljanjem školskih udžbenika na narodnom jeziku i sudjelovanjem u brojnim školskim povjerenstvima te austrijskom Nastavničkom vijeću. Kao profesor i posljednji ravnatelj Pravoslovne akademije, radio je na preustroju iste u zagrebačko sveučilište,...
Životopis sv. Ivana Trogirskog - književna i jezična analiza
Životopis sv. Ivana Trogirskog - književna i jezična analiza
Sara Kranjčec
Rad ne sadrži sažetak.

Pages