Pages

"Medij je poruka" - Doprinos Marshalla McLuhana komunikacijskoj teoriji
"Medij je poruka" - Doprinos Marshalla McLuhana komunikacijskoj teoriji
Ella Delač
Tema ovoga rada je znanstveni doprinos razvoju komunikacijskih teorija kanadskoga sociologa Marshalla McLuhana. Ovaj rad prikazuje teorije Marshalla McLuhana i njegovo razumijevanje komunikacije, komunikacijskih sredstava i komunikacijskih teorija o kojima je pisao u svojim djelima „Gutenbergova galaksija“ i „Razumijevanje medija“. McLuhanovo djelo „Razumijevanje medija“ govori o medijima kao čovjekovim produžecima, po čemu je McLuhan, među ostalim, i ostao poznat u...
2. gardijska brigada "Gromovi" u vojno-redarstvenoj operaciji "Oluja"
2. gardijska brigada "Gromovi" u vojno-redarstvenoj operaciji "Oluja"
Zoran Sertić
Vojno-redarstvena oslobodilačka operacija “Oluja“ najvažnija je akcija provedena u Domovinskome ratu na području Republike Hrvatske. Njezinim završetkom oslobođen je najveći dio okupiranoga područja Republike Hrvatske. Veoma važnu ulogu u „Oluji“ imala je 2. gbr „Gromovi“. Ovaj diplomski rad bavi se djelovanjem 2. gardijske brigade „Gromovi“ u operaciji „Oluja“. Cilj rada je prikazati koliku je ulogu imala 2. gardijska brigada „Gromovi“ u „Oluji“. Na samom...
Adolescenti i književnost tridesetih godina 20. stoljeća
Adolescenti i književnost tridesetih godina 20. stoljeća
Ivan Božić
Početak 20. stoljeća predstavljao je revolucionarno, ali i mračno vrijeme za mlade u Hrvatskoj. Diplomski rad prikazuje adolescente i književnost s početka 20. stoljeća, njihovu "borbu" koja obilježava cijeli taj period. U samim počecima susrećemo se sa propadanjem patrijarhalne obitelji zbog industrijalizacije koja dovodi do promjena životnih navika koje se odražavaju na školstvo, obiteljske odnose, te život adolescenata. Veliku ulogu igraju i dva svjetska rata koja su ostavila...
Akademska samoefikasnost, ciljevi postignuća i lokus kontrole kao prediktori zadovoljstva studijem
Akademska samoefikasnost, ciljevi postignuća i lokus kontrole kao prediktori zadovoljstva studijem
Mona Kasaić
Kako su istraživanja uglavnom usmjerena na utvrđivanje korelata i prediktora akademskog uspjeha, a tek manji broj zadovoljstva studijem, cilj ovog rada bio je provjeriti može li se na temelju akademske samoefikasnosti, ciljeva postignuća i lokusa kontrole predvidjeti zadovoljstvo studijem na populaciji studenata Sveučilišta u Zagrebu te ujedno ispitati u kakvom su odnosu navedene prediktorske varijable sa zadovoljstvom studijem općenito. U istraživanju sudjelovalo je ukupno 230...
Akademska, socijalna i emocionalna prilagodba učenika na srednju školu
Akademska, socijalna i emocionalna prilagodba učenika na srednju školu
Mirela Kovačević
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos sociodemografskih varijabli, samopoštovanja, emocionalne kompetencije, različitih oblika socijalne podrške i roditeljske uključenosti s akademskom, socijalnom i emocionalnom prilagodbom učenika na srednju školu. U istraživanju je sudjelovalo 410 učenika (200 mladića i 210 djevojaka) prvih razreda srednje škole. Primjenjena je Rosenbergova skala samopoštovanja (Rosenberg, 1965, prema Bezinović, 1988), Upitnik emocionalne kompetencije...
Aktivnosti Islamske države na Twitteru
Aktivnosti Islamske države na Twitteru
Mihovil Sić
Islamska država prepoznala je nove načine komunikacije za promociju svojih aktivnosti. Osim tradicionalnih medija u manjoj mjeri, Islamska država koristi online platforme u svrhu diseminiranja poruka terorističkog sadržaja koje imaju za cilj širenje propagande, radikaliziranja publike i regrutiranja potencijalnih pristaša na globalnoj razini. Online platforma koju Islamska država najviše upotrebljava za širenje navedenih aktivnosti je Twitter na kojoj je prema procjenama kreirano...
Alternativne mjere prema maloljetničkom riziku: Prikaz "Stop programa" u Gradu Zagrebu
Alternativne mjere prema maloljetničkom riziku: Prikaz "Stop programa" u Gradu Zagrebu
Marga Hajdin
Cilj rada je opisati i obrazložiti kako se upravo alternativnim mjerama, koje se provode u suradnji sa stručnjacima iz „Stop programa“, maloljetnicima pruža prilika za adekvatan odgoj te zdrav rast i razvoj, što je, sukladno Zakonu o sudovima za mladež (NN 111/1997 ), svrha postupanja prema maloljetnim počiniteljma kaznenih djela, kao i mjera opreza da se ubuduće ne počine kažnjiva djela. Promicanje takvih humanih mjera, ima znatan kriminalno preventivni potencijal što je od...
Alternativne sankcije
Alternativne sankcije
Lana Ostojić
Tijekom izvršavanja alternativne sankcije uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom probacijski službenici nadziru slobodu počinitelja kaznenih djela i njihovo pridržavanje obaveza sankcije, te im pomažu u resocijalizaciji i reintegraciji unutar društvene zajednice s ciljem odvraćanja od daljnjeg kriminalnog ponašanja i smanjenja povratništva. Cilj istraživanja bio je steći uvid u ulogu motivacije i odnosa osuđenika i probacijskih službenika na tijek izvršavanja sankcije i...
Analitika u odnosima s javnošću
Analitika u odnosima s javnošću
Magdalena Andrijanić Nenadić
Odnosi s javnošću su mlada znanstvena disciplina te, u usporedbi s ostalim znanostima, svoje temelje još uvijek utvrĊuje. Samim time se i znanstveno gledište odnosa s javnošću još uvijek usklaĊuje. Ipak, nepobitna je ĉinjenica da je analitika, to jest istraţivanje neraskidiv dio odnosa s javnošću. Bez nje se ne moţe utvrditi ĉinjeniĉno stanje neke situacije niti odrediti idući korak odnosa s javnošću. Nakon pregleda relevantne literature, u ovom je diplomskom radu...
Analiza diskursa medijske reprezentacije Tomislava Karamarka i Andreja Plenkovića za vrijeme parlamentarnih izbora 2015. i 2016. godine
Analiza diskursa medijske reprezentacije Tomislava Karamarka i Andreja Plenkovića za vrijeme parlamentarnih izbora 2015. i 2016. godine
Ema Kukolić
Diplomskim radom analiziraju se izjave Tomislava Karamarka i Andreja Plenkovića tijekom predizborne kampanje za parlamentarne i prijevremene parlamentarne izbore 2015. i 2016. godine te izjava Tomislava Karamarka tijekom tzv. afere „Konzultantica“. Za potrebe analize korištena je metoda kritičke analize diskursa koja se uvelike oslanja na metodološku shemu koju je osmislio britanski lingvist Norman Fairclough. Cilj rada bio je pronalazak obrazaca obraćanja javnosti tijekom tri...
Analiza i usporedba psihološkog savjetovanja putem telefona i e-maila
Analiza i usporedba psihološkog savjetovanja putem telefona i e-maila
Melita Pranić
Cilj istraživanja je bio prikazati i donekle usporediti značajke telefonskog i Internet savjetovanja. Podaci su prikupljeni 2012. godine kao zapisnici telefonskih (1114 zapisnika), odnosno e-mail savjetovanja (876 zapisnika) u sklopu Psihološkog centra Tesa. U obje vrste savjetovanja oko 70% klijenata bile su žene dok je u telefonskom bilo 17,3% muškaraca, a e-mail savjetovanju 27,3%. U telefonskom savjetovanju najviše su se javljali klijenti u starosti 30-49 godina, povremeno...
Analiza komunikacijeske strategije udruge "Prijatelji životinja"
Analiza komunikacijeske strategije udruge "Prijatelji životinja"
Kristina Belužić
Komunikacija je jedan od najvažnijih aspekata društva. Ona održava društvo i utječe na društvenu dinamiku. Kada komuniciramo s velikim brojem ljudi, u svakom trenutku je važno da znamo kakvu poruku želimo poslati, kome je ona namijenjena, kako ćemo je poslati i zašto. Predmet ovog istraživanja bila je komunikacijska strategija udruge Prijatelja životinja. Sukladno tome, cilj ovog rada bio je definirati komunikacijsku strategiju udruge Prijatelji životinja iz perspektive samih...

Pages