Pages

Rizični čimbenici unutar obitelji koji dovode do zlouporabe droga kod maloljetnika
Rizični čimbenici unutar obitelji koji dovode do zlouporabe droga kod maloljetnika
Mateja Hajda
U radu su analizirani rizični čimbenici unutar obitelji koji dovode do zlouporabe droga kod maloljetnika. Iako bi obitelj trebala biti glavni izvor prevencije ovisnosti i zlouporabe droga, ona svojom patologijom može učiniti upravo suprotno i biti jedan od glavnih rizičnih čimbenika koji djecu i mlade vode u ovisnost. Čimbenici koji su analizirani unutar obitelji su odnosi u obitelji, odnosno patologija obitelji, sastav obitelji te socijalno-ekonomski status obitelji. U radu je...
Rješavanje sukoba i druge odrednice studentskih partnerskih veza
Rješavanje sukoba i druge odrednice studentskih partnerskih veza
Anja Knezić
Cilj ovog istraživanja bio je provijeriti postoje li znacajne razlike u strategijama koje partneri koriste za rješavanje sukoba i u cemu su one sadržane, ovisno o spolu partnera, trajanju i prošlom/sadašnjem iskustvu u partnerskoj vezi, kvaliteti, stabilnosti i zadovoljstvu vezom kao i ovisno o procjeni partnerove komunikacijske kompetencije. Sudionici istraživanja bili su studenti diplomskih studija Sveucilišta u Zagrebu koji su trenutno u partnerskoj vezi (N=100). Istraživanje...
Rod i prostitucija u Hrvatskoj i Švicarskoj
Rod i prostitucija u Hrvatskoj i Švicarskoj
Sani Barhanović
Prostitucija je najstariji zanat na svijetu, inspiracija umjetnicima, ali i oduvijek tabu tema. Radi se o društvenom fenomenu, koji prati čovjeka od samog njegovog početka, sve do danas. Kao zasebna cjelina, ne samo popratni fenomen, ima složenu povijesnu priču. Povezuje se s pojmom rata, otkrivanjem svijeta, s pitanjem morala, obitelji, liberalizma, spola i slično. Psihološki, prostitucija dolazi iz ljudske seksualnosti, što mnogi podrazumijevaju pod pojmom intime, pa je zato i...
Rod i znanost: primjeri prirodnih znanosti
Rod i znanost: primjeri prirodnih znanosti
Doris Jozić
Osnovni ciljevi ovoga rada jesu istražiti prirodoznanstvene argumente, dokaze i tvrdnje glede roda i spola pitajući se determinira li spol rodno ponašanje pojedinaca. Rad sociološki pristupa tvrdnjama iz biologije te nastoji istražiti društvenu uvjetovanost načina na koji način prirodne znanosti tumače rodno ponašanje muškaraca i žena. Nadalje, u radu se problematizira stvaranje nove paradigme, oslanjajući se na Kuhnov koncept znanosti. Naime, rodna problematika tema je brojnih...
Roditeljski stres i opća psihička uznemirenost roditelja djece s poremećajem iz autističnog aspekta
Roditeljski stres i opća psihička uznemirenost roditelja djece s poremećajem iz autističnog aspekta
Paula Herceg
Cilj ovog rada bio je ispitati razlike u razini roditeljskog stresa i ponašajnih problema djece s autizmom, te vrstama socijalne podrške i strategijama suočavanja sa stresom između roditelja s visokom i niskom općom psihičkom uznemirenosti kao i ispitati povezanost roditeljskog stresa s karakteristikama djece i roditelja, te vrstama socijalne podrške i strategijama suočavanja sa stresom. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 35 roditelja djece s autizmom. Djeca su bila uključena u...
Roditeljsko ponašanje, privrženost roditeljima i zadovoljstvo životom kod adolescenata
Roditeljsko ponašanje, privrženost roditeljima i zadovoljstvo životom kod adolescenata
Lidija Gajšek
Obiteljska klima u kojoj su članovi obitelji emocionalno bliski te se meĎusobno poštuju i uvaţavaju pogoduje osjećaju zadovoljstva ţivotom adolescenata. Stoga je cilj istraţivanja bio utvrditi u kojoj mjeri percipirano roditeljsko ponašanje i privrţenost roditelju mogu predvidjeti zadovoljstvo ţivotom adolescenata. U istraţivanju je sudjelovalo 262 učenika srednjih škola koji su ispunili Inventar dječjih procjena roditeljskog ponašanja, Inventar privrţenosti roditeljima i...
Roditeljstvo i ispitna i socijalna anksioznost
Roditeljstvo i ispitna i socijalna anksioznost
Marina Grgić
Cilj istraživanja bio je utvrditi u kolikoj mjeri percipirano roditeljsko ponašanje može predvidjeti izraženost simptoma ispitne i socijalne anksioznosti. Istraživanje je provedeno na N=287 učenika srednje škole koji su ispunili Upitnik ispitne anksioznosti, Ljestvicu anksioznosti u socijalnim interakcijama, Ljestvicu socijalne fobije, Upitnik percipiranih stilova roditeljstva te Upitnik roditeljskog ponašanja. Utvrđena je značajna razlika između djevojka i mladića u izraženosti...
Rodna osnova diskriminacije žena pri napredovanju na poslu - problemi staklenog stropa
Rodna osnova diskriminacije žena pri napredovanju na poslu - problemi staklenog stropa
Sonja Trajanovski
Jedna od mnogobrojnih karakteristika (post)modernizacijskih procesa su emancipacijski procesi i pokreti koji su rezultirali sve jačim ulaskom žena na svjetsko tržište. Žene su svojim radom znatno doprinijele razvoju globalne ekonomije, ali veliki broj njih i dalje se suočava s određenim poteškoćama i preprekama na svom radnom mjestu. Uzmemo li u obzir činjenicu da su žene počele zarađivati vlastitu plaću tek u prošlom stoljeću, potpuno je očekivana bojazan da nas očekuje...
Rodna problematika u medijima: prikaz spolova u reklamama hrvatskih izdanja stranih muških i ženskih časopisa
Rodna problematika u medijima: prikaz spolova u reklamama hrvatskih izdanja stranih muških i ženskih časopisa
Katarina Peroković
U radu je proučavana rodna problematika u medijima. Istraživan je prikaz spolova u medijima, s posebnim naglaskom na to jesu li muškarci i žene stereotipno prikazani u sadržajima koji su njima posredovani. S obzirom na to da se radi o kompleksnoj temi u kojoj je jednim istraživanjem nemoguće obuhvatiti rodnu problematiku u svim medijima, odabran je samo jedan određeni aspekt. Predmet istraživanja bile su reklame hrvatskih izdanja stranih muških i ženskih časopisa. U istraživanju...
Rodna problematika u romanima Marije Jurić Zagorke
Rodna problematika u romanima Marije Jurić Zagorke
Ana Jagatić-Petrinec
U ovom završnom radu obrađena je tema rodne problematike u romanima Marije Jurić Zagorke. Osim što je Zagorka bila autorica prvog hrvatskog kriminalističkog romana (Kneginja iz Petrinjske ulice) bila je ujedno i prva hrvatska novinarka te prva domaća sufražetkinja. Također, autorica je nekih od najčitanijih hrvatskih romana i zauzima bitno mjesto u povijesti tog vremena. Cilj ovog rada bio je dobiti uvid u rodnu problematiku impregniranu u njezinim književnim djelima, transvestiju...
Rodna problematika u romanima Marije Jurić Zagorke
Rodna problematika u romanima Marije Jurić Zagorke
Ana Jagatić-Petrinec
U ovom završnom radu obrađena je tema rodne problematike u romanima Marije Jurić Zagorke. Osim što je Zagorka bila autorica prvog hrvatskog kriminalističkog romana (Kneginja iz Petrinjske ulice) bila je ujedno i prva hrvatska novinarka te prva domaća sufražetkinja. Također, autorica je nekih od najčitanijih hrvatskih romana i zauzima bitno mjesto u povijesti tog vremena. Cilj ovog rada bio je dobiti uvid u rodnu problematiku impregniranu u njezinim književnim djelima, transvestiju...
Rodne razlike u nezadovoljstvu izgledom
Rodne razlike u nezadovoljstvu izgledom
Dajana Blažević
Cilj istraživanja bio je istražiti odnos između nezadovoljstva vlastitim izgledom, samopoštovanja, perfekcionizma te korištenja Facebooka, kao i ispitati postoje li rodne razlike ?u navedenim konstruktima kao i njihovom odnosu. Istraživanju je pristupilo 621 sudionika koji su trebali popuniti online upitnik napravljen na stranici za izradu anketa i upitnika "Qualtrics Survey Software”. Upitnik je sadržavao: Upitnik općeg nezadovoljstva tjelesnim izgledom (BSQ), revidiniranu verziju...

Pages