Pages

Prirodoslovna terminologija u djelima hrvatskih latinista
Prirodoslovna terminologija u djelima hrvatskih latinista
Filip Štampf
Za početak, želio bih istaknuti svoje osobne motive koji su me potakli na odabir naizgled možda zahtjevne, no u svakom slučaju zanimljive i za studij latinskog jezika važne teme kakva je Prirodoslovna terminologija u djelima hrvatskih latinista. Iako sam kao svoje životno zvanje i profesiju odabrao usmjerenje orijentirano prvenstveno na društveno-humanističke znanstvene fenomene, prirodne znanosti su jednako tako oduvijek bile predmetom mojih fascinacija, interesa i proučavanja....
Pristajanje uz povijesni narativ vlastite grupe: uloga ratnih iskustava i bliskih osoba
Pristajanje uz povijesni narativ vlastite grupe: uloga ratnih iskustava i bliskih osoba
Božica Malbašić
Uloga grupe u životu pojedinaca nedvojbeno je velika i utječe na gotovo sve aspekte njegovog života. Grupni narativni predstavljaju dominantnu grupnu priču o događajima i činjenicama socijalnog konteksta koja oblikuje i utječe na svakodnevni život pojedinaca te grupe. Takvi narativni omogućavaju pojedincima izgradnju i definiranje socijalnog identiteta unutar grupe. Kada se grupe nađu u međusobnom sukobu, značenje narativa postaje iznimno vaţno. Iskustvo rata i njegovih...
Privrženost, samopoštovanje i ljubomora u romantičnim vezama
Privrženost, samopoštovanje i ljubomora u romantičnim vezama
Anamarija Vidović
Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti odnos privrženosti, samopoštovanja i podtipova ljubomore u romantičnim vezama te ispitati razlike u doživljavanju ljubomore s obzirom na sociodemografske karakteristike. Uzorak se sastojao od 450 punoljetnih sudionika heteroseksualne orijentacije. Svi sudionici su u trenutku ispunjavanja upitnika bili u nekom obliku romantičnog odnosa. Instrumenti koji su korišteni u ovom istraživanju su Upitnik sociodemografskih podataka, Inventar iskustva u...
Problematika demokratskog deficita unutar institucija Europsek Unije
Problematika demokratskog deficita unutar institucija Europsek Unije
Nikola Matić
Ovaj diplomski rad bavi se problematikom demokratskog deficita unutar četiri glavne institucija Europske unije tj. institucija Europske Komisije, Vijeća Ministara, Europskog Parlamenta i Europskog Vijeća. Uz samu obradu problematike demokratskog deficita i nedostatka demokratskog legitimiteta u institucijama EU-a, rad analizira osnove pravnog okvira Europske unije, „Ustav“ te osnovne zadaće i ovlasti, konstitucionalizaciju demokracije i političku alijenaciju Unije unutar kojih se...
Problematika sela i seoskog prostora u djelima Mate Lovraka
Problematika sela i seoskog prostora u djelima Mate Lovraka
Dijana Hadžić
Lovrak se književnim radom počinje baviti vrlo rano, paralelno s početkom rada u školi, kada objavljuje 1924. Strašan san u časopisu Smilje. No, svoja najbolja i najznačajnija djela piše tridesetih godina 20. stoljeća, među kojima su Vlak u snijegu (1933.) i Družba Pere Kvržice (1933.). Selo i seoski prostor glavni je autorov motiv: Lovrak radnju većine svojih dječjih romana smješta u seosku zajednicu. Autor seoski prostor idealizira (domaću hranu, blagotvorno djelovanje...
Problematika utvrđivanja granica NDH 1941. godine
Problematika utvrđivanja granica NDH 1941. godine
Luka Šepat
Zamisao ovog akademskog rada je objasniti i približiti okolnosti nastanka Nezavisne Države Hrvatske i problematiku kod uspostave njenih granica. Prvi dio znanstvenog rada će se odnositi na povijesne činjenice nastanka i ustroja Nezavisne Države Hrvatske, a glavni dio rada će pokušat objasniti svu teritorijalnu problematiku s kojom se morala suočiti nova ustaška vlast, detaljno će se opisati pojedina granica te sporni teritorij, i zaključno rješenje pitanja pojedine granice. Rad...
Problemi hrvatskoga rječotvorja
Problemi hrvatskoga rječotvorja
Antonela Prusina
Cilj ovoga diplomskoga rada jest prikazati tvorbu riječi i njezine metode i posebnosti, ali i istaknuti probleme toga dijela hrvatskoga jezikoslovlja. Tvorba je riječi plodno tlo za jezikoslovna promišljanja i rasprave. S obzirom da nazivi nisu jasno definirani i među jezikoslovcima usklađeni, dolazimo do problema pri proučavanju tvorbe riječi. Izdvojili smo uobičajene i rubne tvorbene načine te naglasili probleme afiksoida i popunjavanja leksičkoga fonda. Usporedili smo...
Proces i teorije europske integracije
Proces i teorije europske integracije
Domagoj Stojčević
Ideja i praksa Karla Velikoga promatraju se kao početak stvaranja ujedinjene Europe. Takva politička djelatnost poslužit će kao inspiracija mnogim europskim umovima tijekom mnogih stoljeća. Suvremena povijest europskih integracija usko se veže za vrijeme nakon Drugog svjetskog rata kada ideje europskog jedinstva dobivaju svoj formalni okvir u zaključivanju međudržavnih ugovora i svoj materijalni izraz kroz djelovanje institucija. Od početaka europske integracije pojavljivali su se...
Proces širenja Europske unije
Proces širenja Europske unije
Zoran Maljevac
Završetak Drugog svjetskog rata u razrušenoj Europi stvorio je ideju stvaranja saveza europskih država koje će se zajedničkim snagama ekonomski i društveno oporaviti od ratnih stradanja. Potpisivanjem međudržavnih ugovora o stvaranju ekonomskih zajednica napravljen je prvi korak u tom smjeru. Ekonomskom suradnjom i pridruživanjem novih članica zajednica postaje gospodarski snažnija i međunarodno priznatija. Stvaranjem monetarne i političke unije ukidaju se sve prepreke za...
Procjena privlačnosti osobe ovisno o spolu, kontekstu konzumacije i učestalosti konzumacije akohola
Procjena privlačnosti osobe ovisno o spolu, kontekstu konzumacije i učestalosti konzumacije akohola
Anita Markotić
Cilj ovog istraţivanja jest ispitati razlike u procijenjenoj privlačnosti osoba suprotnog spola s obzirom na njihov kontekst i učestalost konzumacije alkoholnih pića te spol, i utvrditi odnos izmeĎu preferirane učestalosti i količine pijenja potencijalnog romantičnog partnera i stvarne partnerove te sudionikove količine i učestalosti pijenja alkoholnih pića. Istraţivanje je provedeno online, putem društvenih mreţa, a u njemu je sudjelovalo 423 studenata s različitih fakulteta...
Profesionalni identitet: validacija upitnika VISA
Profesionalni identitet: validacija upitnika VISA
Ivana Herceg
Cilj ovog rada bio je ispitati metrijske karakteristike hrvatske inaĉice VISA upitnika kao trenutno najadekvatnije mjere statusa profesionalnog identiteta koja ukljuĉuje tri dimenzije: posvećenosti, istraţivanja i preispitivanja posvećenosti karijeri. Upitnik je primijenjen na uzorku od 801 uĉenika prvih i ĉetvrtih razreda srednjih škola na podruĉju Grada Zagreba. Faktorskom analizom potvrĊena je predviĊena jednostavna šestfaktorska struktura, a pored toga identificirano je...

Pages