Pages

Stavovi prema osobama oboljelih od psihičkih poremećaja i prema osobama oboljelih od malignih bolesti
Stavovi prema osobama oboljelih od psihičkih poremećaja i prema osobama oboljelih od malignih bolesti
Hana Pilski
Istraživanje je provedeno na uzorku od 271 studenta, od čega je 123 studenta pomagačkih zanimanja, a 148 studenata je nepomagačkih zanimanja. Pomagačka zanimanja su ona za koja se studenti inicijalno obrazuju na humanističkim i društvenim studijima i podrazumijevaju izravan rad s ljudima, a nepomagačka su ona u kojima rad s ljudima nije primarna zadaća. Cilj ovog istraživanja je ispitati razlike u stavovima studenata prema osobama oboljelim od psihičkih poremećaja i prema osobama...
Stavovi prema udomiteljstvu i izdvajanju djece iz obitelji: usporedba dviju skupina mladih
Stavovi prema udomiteljstvu i izdvajanju djece iz obitelji: usporedba dviju skupina mladih
Diana Šinjori
Polazeći od potrebe da se upoznaju stavovi mladih s iskustvom udomljenja kao neposrednih korisnika javne skrbi o djeci u Republici Hrvatskoj te stavovi mladih bez iskustva udomljenja kao potencijalnih budućih udomitelja, primarni cilj ovog istraţivanja jest ispitivanje stavova prema udomiteljstvu i izdvajanju djece iz obitelji te usporedba stavova ove dvije skupine mladih. U istraţivanju je sudjelovalo 197 sudionika – 53 mladih s iskustvom udomljenja i 144 mladih odraslih u biološkim...
Stavovi studenata društveno-humanističkog i STEM područja prema alternativnim mjerama resocijalizacije maloljetnih počinitelja kaznenih djela u Hrvatskoj
Stavovi studenata društveno-humanističkog i STEM područja prema alternativnim mjerama resocijalizacije maloljetnih počinitelja kaznenih djela u Hrvatskoj
Marga Hajdin
Bazirajući se na teoriji restorativne pravde, ovaj rad sadrži pregled stavova studenata društvenohumanističkog i STEM područja prema alternativnim mjerama resocijalizacije maloljetnih počinitelja kaznenih djela u Hrvatskoj. Cilj istraživanja bilo je utvrđivanje prevladavajućeg mišljenja studenata oba područja o provođenju i učinkovitosti rehabilitacijskih, odnosno alternativnih mjera te koliko podupiru takve mjere. U ovom kvantitaivnom istraživanja podaci su se prikupljali...
Stavovi studenata i studentica pomagačkog profesionalnog usmjerenja o pravima lezbijki i gej muškaraca
Stavovi studenata i studentica pomagačkog profesionalnog usmjerenja o pravima lezbijki i gej muškaraca
Erna Tomiša
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati u kojoj mjeri studenti i studentice pomagačkog profesionalnog usmjerenja podržavaju prava lezbijki i gej muškaraca te utvrditi odrednice (ne)podržavanja tih prava. Uzorak je činilo 676 studentica i studenata koji su upitnik ispunili u sklopu redovne nastave. Upitnik se sastojao od pitanja o socio-demografskim karakteristikama, Skale podržavanja prava gej muškaraca i lezbijki, Skale moderne homonegativnosti, Kratke verzije skale desničarske...
Stavovi studenata prema psihičkim bolesnicima i spremnost na traženje profesionalne psihološke pomoći
Stavovi studenata prema psihičkim bolesnicima i spremnost na traženje profesionalne psihološke pomoći
Marina Sarić
Cilj provedenog istraživanja bio je ispitati stavove studenata Sveučilišta u Splitu prema psihičkim bolesnicima i spremnost studenata na traženje profesionalne psihološke pomoći. Osim toga, željeli smo ispitati odnos stavova prema psihičkim bolesnicima, spola, veličine rodnog mjesta i područja studiranja sa spremnošću studenata na traženje profesionalne psihološke pomoći. Istraživanje je provedeno metodom papir-olovka na 511 studenata Sveučilišta u Splitu. Od ukupnog broja...
Stavovi učitelja o darovitim učenicima i akceleraciji
Stavovi učitelja o darovitim učenicima i akceleraciji
Filipa Zavalić
Ciljevi ovog istraživanja bili su ispitati stavove učitelja o darovitim učenicima i njihovu obrazovanju, utvrditi postoje li razlike između učitelja razredne i predmetne nastave, razlikuju li se stavovi učitelja s obzirom na godine staža, utvrditi izvore zadovoljstva i nezadovoljstva učitelja u radu s darovitima, utvrditi što učitelji smatraju prednostima i nedostacima akceleracije i analizirati prijedloge za poboljšanje kvalitete rada s darovitima. U istraživanju je sudjelovalo...
Stavovi učitelja prema inkluziji djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav
Stavovi učitelja prema inkluziji djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav
Jelena Livaković
Ciljevi ovog istraživanja bili su ispitati stavove učitelja razredne i predmetne nastave o inkluziji učenika s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav, utvrditi izvore njihovog zadovoljstva i nezadovoljstva u radu s tim učenicima te analizirati prijedloge za poboljšanje kvalitete inkluzije. U istraživanju je sudjelovalo 150 učitelja razredne i predmetne nastave iz 12 osnovnih škola u Zagrebu. Sudionici su ispunjavali hrvatsku verziju Upitnika stavova o inkluziji SINKL...
Stemmatographia P. R. Vitezovića i tradicija hrvatskog baroknog slavizma
Stemmatographia P. R. Vitezovića i tradicija hrvatskog baroknog slavizma
Marta Vrban
Život i stvaralaštvo Pavla Rittera Vitezovića predmet su mnogih znanstvenih istraživanja i radova, ali njegov heraldički zbornik Stemmatographia sive Armorum Illyricorum delineatio, descriptio et restitutio ostao je nekako zanemaren i nedovoljno istražen. Informacije o tom zborniku mogu se naći kod nekolicine autora, ali one su skromne, nalaze se u više različitih djela i ne daju potpunu sliku o samoj „Stematografiji“. Cilj ovog rada je predstaviti detaljan opis Vitezovićeve...
Stigmatizacija HIV/AIDS osoba - Drušveni aspekti
Stigmatizacija HIV/AIDS osoba - Drušveni aspekti
Petra Vranjican
Stigma, riječima Ervinga Goffmana, označava svako „nepoželjno ili diskreditirajuće svojstvo koje pojedinac posjeduje, te time njegov status u društvu biva smanjen. Danas se termin odnosi više na samu osramoćenost nego na fizički pokazatelj te osramoćenosti“ (Goffman, 2009: 13). Prema njemu, stigmatizacija je dinamičan proces koji se javlja iz percepcije da je došlo do kršenja zajedničkih stavova, vjerovanja i vrijednosti. Stoga društvo etiketira pojedince ili grupu kao...
Stigmatizacija psihički oboljelih osoba
Stigmatizacija psihički oboljelih osoba
Renata Flegar
Rad ne sadrži sažetak.
Stradanja stanovništva Hrvatske nakon 1945.
Stradanja stanovništva Hrvatske nakon 1945.
Anita Majdančić
Rad ne sadrži sažetak.
Strah od kriminala
Strah od kriminala
Lovrana Lovrić
Strah od kriminala često je istraživani konstrukt, no obično se ispituje s obzirom na socio-demografske karakteristike sudionika, makro-varijable prisutne u susjedstvu te mjestu stanovanja sudionika, kao i s obzirom na prijašnje iskustvo viktimizacije. Cilj ovoga rada bio je ispitati postoje li statistički značajne razlike među različitim, specifičnim skupinama sudionika u strahu od kriminala. U istraživanju je sudjelovalo 482 muškarca iz nacionalno reprezentativnoga uzorak...

Pages