Pages

Rad Istarskog sabora (1861.-1916.)
Rad Istarskog sabora (1861.-1916.)
Filip Nefat
Istarski sabor bio je politička institucija zakonodavne vlasti regionalnog karaktera. Kroz njegovo djelovanje evidentne su poteškoće koje su mučile Istru kao jednu od brojnih multinacionalnih pokrajina u Monarhiji, a to se očitovalo kroz brojne sukobe naroda, u istarskom slučaju Hrvata i Slovenaca protiv Talijana. Istra je bila izuzetno etnički heterogena, dom Hrvatima, Slovencima i Talijanima sa svim njihovim posebnostima, idejama i ciljevima. Sabor je bila njihova „bojišnica“...
Radne vrijednosti adolescenata različitih osobnih i obiteljskih obilježja
Radne vrijednosti adolescenata različitih osobnih i obiteljskih obilježja
Ines Crnko
Istraživanje ima za cilj ispitati postoje li razlike u izraženosti različitih radnih vrijednosti i vrijednosnih orijentacija kod adolescenata s obzirom na neka osobna i obiteljska obilježja. U istraživanju su sudjelovali učenici završnih razreda 30 srednjih škola iz Zagreba i okolice. Ukupno je sudjelovalo 937 učenika u istraživanju, od čega 630 djevojaka i 307 dječaka, te 308 učenika iz gimnazija i 629 učenika strukovnih škola. Upitnik koji je korišten za mjerenje radnih...
Rat i religija
Rat i religija
Aleksandar Radošević
Tematika rata i religije kako zasebno tako i u smislu njihovog međuodnosa je u jednu ruku jako nezahvalna tema iz razloga što je jako opsežna i nedokučiva jer zahtjeva multidisciplinaran pristup znanosti poput; antropologije, teologije, psihologije pa na kraju krajeva i sociologije. Sociologija je za razliku od navedenih dosta mlada znanost te se njezini klasici uglavnom i nisu bavili toliko pitanjem rata što zaključuje Jukić(1994) niti su se bavili pitanjima međuovisnosti i...
Ratio studiorum v. Operis ratio u Zamanjinom prijevodu Odiseje
Ratio studiorum v. Operis ratio u Zamanjinom prijevodu Odiseje
Ante Pavelić
Rad se bavi prijevodom Homerove „Odiseje“ isusovca i hrvatskog latinista Bernarda Zamanje. U radu su predstavljene tri cjeline koje su značajne za Zamanju i uz pomoć kojih se može pristupiti sagledavanju Zamanjinog prijevoda. U prvoj naglasak je stavljen na isusovački obrazovni sustav Ratio studiorum koji je i sam Zamanja prošao i koji mu je pružio temelje klasičnog obrazovanja. U drugom dijelu prikazan je prevodilački stil kroz sam Zamanjin predgovor koji se zove Ratio operis....
Ratno izvještavanje u katoličkom tjedniku "Glas Koncila"
Ratno izvještavanje u katoličkom tjedniku "Glas Koncila"
Mateja Vuković
Poštivanje etičkih načela je neodvojivo od kvalitetnog i profesionalno umjerenog novinarstva. Istinitost, točnost, objektivnost i poštivanje privatnosti samo su neke od temeljnih vrijednosnih karakteristika kojima se treba voditi svaki izvjestitelj. Tih bi se načela osobito trebao držati svaki ratni izvjestitelj. Međutim, često se postavlja pitanje je li uopće moguće biti nepristran u izvještavanju o ratu u vlastitoj domovini, te kako i na koji način pridonijeti pomirbi...
Razlike u metodologiji popisa migranata u Europi na temelju podataka o hrvatskim građanima
Razlike u metodologiji popisa migranata u Europi na temelju podataka o hrvatskim građanima
Ida Ivanović
Zašto postoji diskrepancija u podacima koji se odnose na migrante iz Hrvatske u europskim zemljama, ovisno o izvoru podataka koji konzultiramo, a specifiĉno u razdoblju od ulaska Hrvatske u EU, osnovno je pitanje na koje se pokušalo odgovoriti u ovom radu. U tom kontekstu, u radu se fokusiralo na dobrovoljne, meĊunarodne ili vanjske migracije, prvenstveno iz ekonomskih razloga, iz Hrvatske prema šest europskih zemalja. Razlike izmeĊu brojeva prijavljenih hrvatskih useljenika u...
Razlike u navikama i kvaliteti spavanja studenata dvaju sustava studiranja
Razlike u navikama i kvaliteti spavanja studenata dvaju sustava studiranja
Marija Petranović
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razlikuju li se navike i kvaliteta spavanja studenata iz dvije generacije koje su u razmaku od deset godina studirale u dva različita sustava visokog obrazovanja. Istraživanjem je obuhvaćeno 1083 studenata Sveučilišta u Zagrebu, od čega je 544 sudionika ispitano 2004. godine, a 539 sudionika - uključenih u novi bolonjski sustav studiranja – ispitano je 2014. godine. Raspon dobi sudionika bio je od 18 do 28 godina, 52 % sudionika bilo je...
Razlike u religijskoj praksi i duhovnosti pripadnika kršćanske i budističke zajednice
Razlike u religijskoj praksi i duhovnosti pripadnika kršćanske i budističke zajednice
Josip Marković
Ovaj rad bavit će se razlikama u religijskom iskustvu kako ga prakticiraju i percipiraju pripadnici dvaju različitih religijskih zajednica (kršćanske i budističke). U svrhu istraživanja problema i prikupljanja podataka provest će se kvalitativno istraživanje metodom opažanja redovitih tjednih sastanaka u jednoj kršćanskoj zajednici i jednoj budističkoj u razdoblju od dva mjeseca. Prilikom opažanja prikupit će se dodatni podatci putem polustrukturiranih intervjua s pripadnicima...
Razlike u vjerovanjima o subjektivnim pokazateljima laganja
Razlike u vjerovanjima o subjektivnim pokazateljima laganja
Marija Knežević
Vjerovanja o pokazateljima laganja utječu na odluku u zadatku detekcije laži i zbog toga su važno područje u forenzičkim znanostima i praksi. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati točnost i razlike u vjerovanjima pravosudnih policajaca, zatvorenika i studenata o pokazateljima laganja. U istraživanju su sudjelovala 274 sudionika, od toga 75 pravosudnih policajaca i 109 zatvorenika Odjela za psihosocijalnu dijagnostiku, te 90 muških studenata Sveučilišta u Zagrebu. Istraživanje na...
Razlike u životnim težnjama između tipova privrženosti
Razlike u životnim težnjama između tipova privrženosti
Davor Dubravić
Cilj ovog istraživanja bio je proširiti razumijevanje teorije privrženosti i povezati je sa životnim težnjama prema teoriji samoodređenja na način da se ispitaju razlike između sigurno i nesigurno privrženih pojedinaca u strukturi životnih težnji. Životne težnje su unutarnje (osobni rast i razvoj, značajni odnosi i rad u korist zajednice) te vanjske (bogatstvo, slava i izgled). U istraživanju je sudjelovalo 300 sudionika. Riješili su Upitnik iskustava u bliskim vezama te...
Razredba pridjeva
Razredba pridjeva
Tomislava Saša
U prvom dijelu diplomskoga rada istražuje se i opisuje pristup razredbi pridjeva u udžbenicima hrvatskoga jezika za osnovne i srednje škole. Poredbenom metodom daju se podaci o podjeli pridjeva na razrede prema značenju u školskim udžbenicima. Obrada pridjeva u osnovnoškolskim i srednjoškolskim udžbenicima pokazuje priličnu nedosljednost u njima. Uočeno je kako udžbenici ne dijele pridjeve prema značenju ujednačeno. Većina osnovnoškolskih udžbenika dijeli pridjeve na opisne...
Razvoj i neurobiološka osnova sposobnosti obrade lica tijekom prve godine života
Razvoj i neurobiološka osnova sposobnosti obrade lica tijekom prve godine života
Matea Karlović
Obrada lica obuhvaća sposobnosti detekcije i prepoznavanja lica, obrade usmjerenosti pogleda i emocionalnih izraza lica te se smatra važnom domenom u razvoju teorije uma. Rani razvoj sposobnosti obrade lica ima važnu ulogu u uspostavljanju prvih socijalnih interakcija i odnosa te daljnjem razvoju kognitivnih sposobnosti (npr. jezika) i usvajanju znanja kroz socijalno učenje. Cilj ovog preglednog rada je kroz kritičku evaluaciju relevantnih istraživanja prikazati suvremene spoznaje...

Pages