Pages

Antički pironovski skepticizam
Antički pironovski skepticizam
Marta Turkalj
Kao tema ovoga rada može se navesti povijesni pregled razvoja ranog pironovskog skepticizma i usporedba s drugim poznatim inačicama skepticizma. Dakako, pironovski skepticizam sada valja podrobnije opisati, ali i usporediti ga s drugom strujom antičkoga skepticizma, Akademijinim skepticizmom, te naposljetku i sa skepticizmom Renéa Descartesa.
Antički utjecaji u latinskim basnama Đure Ferića
Antički utjecaji u latinskim basnama Đure Ferića
Selvina Džanić
U ovom diplomskom radu obrađuje se prva latinska zbirka basana Fabulae ab Illyricis adagiis desumptae Đure Ferića, unutar kojih se analiziraju antički utjecaji basana antičkog rimskog pisca Fedra, u čiji opus je uključen i Appendix Perrotina. Analiziraju se antički motivi životinja, biljaka i mitoloških bića u službi likova te antički sadržaj na razini izraza Fedrovih i Ferićevih basana koje će se promatrati u skladu s karakteristikama antičke basne. Analizom će se...
Antički utjecaji u pjesničkoj zbirci "Poetici lusus varii" Ignjata Đurđevića
Antički utjecaji u pjesničkoj zbirci "Poetici lusus varii" Ignjata Đurđevića
Tea Krklec
Mnogi stari hrvatski pisci svoje obrazovanje su stekli izvan granica Hrvatske, ponajviše u Italiji, pa ne iznenađuje da je velik broj njihovih književnih djela napisan na latinskom jeziku koji se u to vrijeme smatrao jezikom učenih. Jedan od tih pisaca je i Ignjat Đurđević, hrvatski barokni autor dubrovačkog kruga koji se, uz Ivana Gundulića, smatra jednim od najvećih imena starije hrvatske književnosti i hrvatskog latiniteta
Arheološka istraživanja grada Krapine na primjeru lokaliteta: Hušnjakovo, Mihaljekov Jarek i Stari Grad
Arheološka istraživanja grada Krapine na primjeru lokaliteta: Hušnjakovo, Mihaljekov Jarek i Stari Grad
Arlena Cvetko
Tema diplomskog rada je „Arheološka istraživanja grada Krapine na primjeru lokaliteta: Hušnjakovo, Mihaljekov jarek i Stari grad“. Cilj istraživanja je istražiti duboku ukorjenjenost Krapine u njezinoj tisućljetnoj prošlosti. Pratiti ćemo arheološki život Krapine kroz tri razdoblja: prapovijest, antiku i srednjovjekovno razdoblje. Ovaj rad će biti koncipiran točno prema kronološkom redu kako smo naveli. Arheološki život Krapine se oblikovao na temelju slučajno...
Arheološka istraživanja u Međimurju u drugoj polovici 20. stoljeća
Arheološka istraživanja u Međimurju u drugoj polovici 20. stoljeća
Dario Gosarić
U ovom su radu prikazana arheološka istraživanja s povijesnom interpretacijom na području međuriječja Mure i Drave u drugoj polovici 20. stoljeća. Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U uvodu je prikazan geografski smještaj Međimurske županije, a ukratko su opisane i geografske specifičnosti ovoga dijela Republike Hrvatske. Zatim su navedena neka pionirska istraživanja međimurske arheološke baštine. Nadalje, u uvodu se govori i o osnivanju Muzeja Međimurja u Čakovcu i...
Asertivnost, samopoštovanje i percepcija stresa kod osoba koje boluju od multiple skleroze
Asertivnost, samopoštovanje i percepcija stresa kod osoba koje boluju od multiple skleroze
Ana Kljajo-Nikolić
Cilj studije bio je ispitati razlikuju li se osobe s multiplom sklerozom od zdravih osoba u asertivnosti, samopoštovanju i stresu. Sudionici (N=60) u istraživanju bile su osobe ženskog spola. Prvu skupinu (n=30) činile su osobe sa dijagnosticiranim MS-om, dok su drugu skupinu (n=30) činile sudionice iz opće populacije. Sudionice iz skupine osoba s dijagnosticiranim MS-om bile su regrutirane putem grupa koje okupljaju te osobe na društvenim mrežama te su samostalno popunjavale...
Aspekti organizacijske pravednosti i njihova povezanost sa zadovoljstvom poslom
Aspekti organizacijske pravednosti i njihova povezanost sa zadovoljstvom poslom
Ela Gašljević
Pravednost na radnom mjestu sve je važniji koncept koji privlaci pažnju menadžera i znanstvenika. Colquitt (2001) je pokazao da se percepcija organizacijske pravednosti može razmatrati iz 4 razlicita, ali povezana aspekta: distributivne, proceduralne, interpersonalne i informacijske pravednosti. U ovom istraživanju ispitivao se odnos razlicitih aspekata organizacijske pravednosti, mjerenih hrvatskim prijevodom Colquittovog upitnika, i zadovoljstva poslom, mjerenog Šverkovim...
Aspiracije i očekivanja od studija sociologije i sociološke struke - komparativna analiza
Aspiracije i očekivanja od studija sociologije i sociološke struke - komparativna analiza
Tomislav Cik
Aspiracije i očekivanja od studija sociologije i sociološke struke: komparativna analiza Akademske godine 1995/96. provedeno je istraživanje o profesionalnim aspiracijama i očekivanjima od sociologije kao struke studenata sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati istraživanja otkrili su tri aspiracijske usmjerenosti: fundamentalnoznanstvenu, primijenjenu i nastavničku. Istraživanje je također otkrilo određeni pesimizam u stavovima studenata sociologije u...
Atribucije i osjećaji vezani uz počinjenje kaznenih djela
Atribucije i osjećaji vezani uz počinjenje kaznenih djela
Ines Krišto
Pri razumijevanju čimbenika i procesa koji utječu na vjerojatnost pojavljivanja antisocijalnog ponašanja, a posebice pri regulaciji neetičnog i antisocijalnog ponašanja važno mjesto zauzimaju osjećaji krivnje i srama te preuzimanje odgovornosti za vlastito ponašanje. Stoga ciljevi istraživanja bili su ispitati opći distres, sram i krivnju zatvorenika, ali i osjećaje srama, krivnje i odgovornosti vezane uz počinjeno kazneno djelo, a ovisno o tipu počinjenog kaznenog djela,...
Audiovizualni mediji u odgoju i obrazovanju
Audiovizualni mediji u odgoju i obrazovanju
Ivana Lucić
Tema diplomskoga rada je Audiovizualni mediji u odgoju i obrazovanju. Prva tri poglavlja rada ističu ulogu medija u svakodnevnom životu djece, te se kao bitna stavka za kvalitetan razvoj pojedinca ističe medijski odgoj, odnosno stjecanje medijske kompetencije koja omogućava kritički pristup medijskim sadržajima koji su sastavni dio svakodnevice. Općim značajkama audiovizualnih medija posvećeno je jedno poglavlje, nakon čega slijedi obrada audiovizualnih medija: filma, televizije i...
Babukićeva Ilirska Slovnica - gramatikološka prijelomnica
Babukićeva Ilirska Slovnica - gramatikološka prijelomnica
Ingrid Sokolović
Tijekom hrvatske povijesti pojedine su osobe, a isto tako pojedina djela i događaji ostajali na marginama naših spoznaja. Kad je riječ o 19. stoljeću, većina će ljudi uz ilirski pokret povezati neospornu zaslugu Ljudevita Gaja. Osim toga, danas se služimo i slovopisom koji se po njemu naziva gajica. No, rijetko tko će se tada sjetiti primjerice Antuna Mažuranića ili Vjekoslava Babukića. Učenici se već u osnovnim školama susreću sa subjektom i predikatom, zavisno i nezavisno...

Pages